Krav på djurens välfärd vid artificiell reproduktion

Anvisningens namn Krav på djurens välfärd vid artificiell reproduktion
Ansvarig person Sanna Varjus
Godkännare Jaana Mikkola
Anvisningsnummer 494/04.01.00.01/2024/1
Träder i kraft 30.01.2024

1 Inledning

Syftet med denna anvisning är att samla de viktigaste kraven som ställs på verksamheten i lagstiftningen om djurs välbefinnande och försöksdjur. Anvisningen ska därmed underlätta arbetet för aktörer som arbetar med artificiell reproduktion. Anvisningen har utarbetats i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet som ansvarar för verkställandet av lagstiftningen om försöksdjur samt Regionförvaltningsverket i Södra Finland som ansvarar för tillsynen över lagstiftningen om försöksdjur.

En myndighets verksamhet ska bygga på en befogenhet som föreskrivs i lag, och lagen ska noggrant följas i myndighetens verksamhet. Myndighetsanvisningar är till sin rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som gäller tillämpningen av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol.

2 Lagstiftning 

Enligt de allmänna principerna i 6 § i lagen om djurs välbefinnande (693/2023) som trädde i kraft den 1 januari 2024 ska djur behandlas väl och med respekt. Ett djur får inte tillfogas onödig smärta eller onödigt lidande och djurets välfärd får inte äventyras i onödan.

Bestämmelser om åtgärder och vem som utför åtgärderna finns i 15 och 16 § i lagen om djurens välbefinnande. Enligt 15 § 2 mom. är det tillåtet att seminera djur och utföra ingrepp som hänför sig till artificiell reproduktion samt reproduktiv hälsa. Enligt 16 § i lagen får ett sådant ingrepp utföras endast av den som utövar veterinäryrket eller av någon annan som har genom förordning fastställd behövlig utbildning eller annan tillräcklig kompetens för att utföra ingreppet.

Närmare bestämmelser om seminering av djur och om ingrepp och metoder i anslutning till artificiell reproduktion av djur samt reproduktiv hälsa samt om den utbildning och kompetens som krävs av andra än utövare av veterinäryrket finns i statsrådets förordning (1165/2023) om ingrepp på djur och metoder för artificiell reproduktion av djur. Enligt 6 § i förordningen är endast följande metoder och åtgärder inom artificiell reproduktion och den reproduktiva hälsan:

 1. seminering av djur
 2. insamling av äggceller och embryon från nötkreatur, får, getter, svin och hästar som är äldre än sex månader samt från djur som hålls i djurpark och som försöksdjur
 3. embryoöverföring till nötkreatur, får, getter, svin och hästar samt djur som hålls i djurpark och som försöksdjur
 4. dräktighetskontroller
 5. kontroll av äggstockarnas funktion
 6. insamling av sperma från djur
 7. kramning av fiskar på rom och mjölke (kramning av fiskar som hålls i fiskodlingsanläggningar på rom och mjölke ska ske under anestesi)
 8. användning av elektroejakulation under anestesi för säkerställande av tjurens avelsförmåga samt på djur som hålls i djurparker

Lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) tillämpas i Finland på den rätt till seminering av djur och andra åtgärder i anslutning till artificiell reproduktion som utomlands förvärvade yrkeskvalifikationer medför.

På undervisning om och visningstillfällen gällande seminering tillämpas när vissa villkor uppfylls också lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013), nedan försöksdjurslagen.

3 Behörighetsvillkor för artificiell reproduktion av djur

Den som utför ingreppet ska ha ett av utbildningsanordnaren utfärdat intyg över avlagd examen, examensdel eller motsvarande utbildning där kompetenskrav för seminering av djurarten i fråga ingår.

3.1 Behörighetsvillkor för seminering av djur

Nötkreatur, svin, får och getter får semineras av en veterinär eller en person som har avlagt en examen där kompetenskrav för seminering av djurarten i fråga ingår.

Sådana examina är till exempel yrkesexamen för seminör (yrkesexamen inom lantbruksbranschen, kompetensområdet för seminolog) och specialyrkesexamen för specialseminör. Den behörighet som examen ger är djurartsspecifik och den kan fås för seminering av nötkreatur, svin, får och/eller getter.

Rävar och mårdhundar får semineras av en veterinär eller av en person som för djurarten i fråga har avlagt en examen som innehåller krav på yrkesskicklighet vid seminering.

Sådana examina är till exempel grundexamen inom lantbruksbranschen (kompetensområdet för pälsdjursuppfödning) och specialyrkesexamen för farmare.

Hästdjur får semineras av en veterinär eller av en person som har avlagt en examen, en examensdel eller motsvarande utbildning som innehåller krav på yrkesskicklighet vid seminering av hästdjur. En förutsättning för seminering som utförs av någon annan än en veterinär är att en utövare av veterinäryrket har fastställt den rätta tidpunkten för semineringen. Seminering som utförs av någon annan än en veterinär ska utföras inom ett dygn från det nämnda fastställandet av semineringstidpunkten och får utföras endast en gång.

Utbildning som ger behörighet för seminering av hästdjur (s.k. stuteriassistent) ordnas för närvarande till exempel av Helsingfors universitets djurklinik Saaren eläinklinikka. 

Om ett hästdjur semineras med fryst sperma eller genom djupseminering i livmoderhornet, får ingreppet dock utföras endast av en utövare av veterinäryrket.

Fjäderfä och bin får semineras av personer som har tillräcklig kompetens för att utföra ingreppet så att djuret inte orsakas onödig smärta eller onödigt lidande och så att djurens välbefinnande inte i onödan äventyras.

Hundar och katter samt andra djurarter för vilka särskilda behörighetsvillkor inte har föreskrivits får semineras endast av en veterinär.

Endast en veterinär får använda kirurgiska semineringsmetoder.

3.1.1 Behörighetsvillkor som semestervikarie för seminolog

Nötkreatur och svin får semineras också av en studerande som avlägger veterinärmedicine examen eller examen i husdjursvetenskap och som är semestervikarie för en seminolog som en del av sina studier, förutsatt att den studerande har avlagt en examensdel som ingår i examen och där kompetenskrav för seminering ingår eller genomgått motsvarande utbildning. Kraven på kursens innehåll och genomförande beskrivs i punkt 4 Innehållet i utbildningen som ger behörighet för seminering.

3.1.2 Behörighetsvillkor för insemination av djur på hemgårdar

Nötkreatur, svin, får, getter, rävar och mårdhundar som innehas av en djurinnehavare får semineras av djurinnehavaren, dennes anställda eller en lantbruksavbrytare som avses i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) under semester- eller vikariehjälpsavbytartjänst, om personen i fråga har avlagt en examen, examensdel eller motsvarande utbildning där kompetenskrav för seminering av djurarten i fråga ingår.

Examensdelen som innehåller krav på yrkesskicklighet för gårdsinseminering ingår till exempel i grunderna för yrkesexamen inom lantbruksbranschen (kompetensområdet för skötsel av produktionsdjur). I fråga om pälsdjur ingår den examensdel som innehåller krav på yrkesskicklighet i seminering också i grunderna för grundexamen inom lantbruksbranschen (kompetensområdet för pälsdjursskötsel) och specialyrkesexamen för farmaremästare.

3.2 Behörighetsvillkor för embryoöverföring

Till nötkreatur får embryon överföras av en veterinär eller person som har avlagt en examen som innehåller krav på yrkesskicklighet i insemination samt i anslutning till den en examensdel som innehåller krav på yrkesskicklighet i embryoöverföring.

Av nötkreatur får embryon samlas in av en veterinär eller på veterinärens ansvar och under veterinärens tillsyn av en person som har avlagt en examen som innehåller krav på yrkesskicklighet i fråga om seminering samt en examensdel som innehåller krav på yrkesskicklighet i samband med embryoöverföring.

Kraven på yrkesskicklighet vid embryoöverföring ingår till exempel i specialyrkesexamen för specialseminör.

För andra djurarter (med undantag av försöksdjur för vilka det föreskrivs om behörighetskrav i lagstiftningen om försöksdjur) får äggceller och embryon samlas in och embryon överföras endast av en veterinär.

3.3 Behörighetsvillkor för andra åtgärder för artificiell reproduktion

Rektal ultraljudsundersökning av nötkreatur och svin för säkerställande av dräktighet eller äggstockarnas tillstånd får förutom av en utövare av veterinäryrket utföras av den som har avlagt en examen där kompetenskrav för seminering av djurarten i fråga ingår. Sådana examina är till exempel yrkesexamen för seminör och specialyrkesexamen för specialseminör, om utbildningen innehåller krav på yrkesskicklighet i rektal ultraljudsundersökning. Praktiska kunskaper i rektal ultraljudsundersökning ska visas genom yrkesprov innan utbildningen kan godkännas till denna del. Tidigare avlagd yrkesexamen för seminör eller specialyrkesexamen för specialseminör ska vid behov kompletteras med ett separat yrkesprov i rektal ultraljudsundersökning.

Andra än veterinärers rätt att utföra ultraljudsundersökningar är begränsad till endast dräktighetskontroll och ultraljudsundersökning av äggstockar till den del det är nödvändigt för att säkerställa äggstockarnas fysiologiska tillstånd före semineringen. Endast en veterinär kan besluta om veterinärmedicinsk undersökning av djur, diagnos och behandling och medicinering i anslutning därtill.

Spermainsamling får utföras av en person som har tillräckligt kunnande för att utföra ingreppet så att djuret inte orsakas onödig smärta eller onödigt lidande och så att djurets välbefinnande inte i onödan äventyras.

Kramning av fiskar på rom och mjölke får utföras av en person som har tillräcklig kompetens för att utföra ingreppet så att djuret inte orsakas onödig smärta eller onödigt lidande och så att djurets välbefinnande inte i onödan äventyras. Kramning av fiskar som hålls i fiskodlingsanläggningar ska ske under anestesi.

3.4 Tidigare förvärvad behörighet

Den behörighet för artificiell reproduktion av djur som erhållits med stöd av den tidigare djurskyddslagen eller annan lagstiftning gäller fortfarande.

Ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren över avlagd examen eller en examensdel eller avlagd utbildning för fjäderhjälpare i enlighet med kraven i den 31 december 2023 upphävda djurskyddslagen gäller fortfarande i den omfattning som nämns i intyget.

Före ändringen av djurskyddslagen 2014 var utövandet av artificiell reproduktion av djur som används för husdjursproduktion i huvudsak tillståndspliktigt. Personer som har ett tillstånd för artificiell reproduktion, som varit giltigt den 1 maj 2014 och som beviljats med stöd av lagen om husdjursavel eller hästhushållningslagen, har rätt att fortsätta med artificiell reproduktion i enlighet med det beviljade tillståndet. Ett dylikt tillstånd anses motsvara utbildning som motsvarar den examensdel som nämns i den nuvarande lagstiftningen.

3.5 Behörighet som förvärvats utomlands

Enligt 71 § i lagen om djurs välbefinnande beslutar Livsmedelsverket i Finland om den rätt att utföra seminering av djur och andra åtgärder i anslutning till artificiell reproduktion som yrkeskvalifikationer som förvärvats utomlands medför. På ärendet tillämpas lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015).

4 Innehållet i utbildningen som ger behörighet för seminering

En examen, examensdel eller motsvarande utbildning där kompetenskrav för artificiell seminering av hästdjur ingår ska omfatta åtminstone följande helheter:

 1. lagstiftningen om verksamhet med artificiell seminering,
 2. hygien och smittsamma sjukdomar vid artificiell seminering,
 3. djurartens beteende, smärta och lidande hos djurarten, djurartens förmåga att känna och stress hos djurarten,
 4. praktiska aspekter i anslutning till hantering av djur och begränsning av deras möjligheter att röra sig,
 5. anatomi och fysiologi i fråga om hästdjurens könsorgan,
 6. insamling av sperma,
 7. undersökning och hantering av sperma samt framställning av semineringsdos,
 8. sändande, mottagande och undersökning av transportsperma och fryssperma,
 9. sjukdomar hos hingstar och problem med spermainsamling,
 10. fastställande av fas av brunstcykeln,
 11. hur brunstcykeln kan påverkas,
 12. hygien vid och tidpunkt för seminering av ston samt semineringsteknik,
 13. dräktighet och dräktighetskontroller,
 14. dräktighetsproblem.

I en examen, examensdel eller motsvarande utbildning som innehåller krav på yrkesskicklighet vid seminering av andra djur än hästdjur ska åtminstone följande helheter ingå:

 1. lagstiftningen om verksamhet med artificiell seminering,
 2. hygien och smittsamma sjukdomar vid artificiell seminering,
 3. djurartens beteende, smärta och lidande hos djurarten, djurartens förmåga att känna och stress hos djurarten,
 4. praktiska aspekter i anslutning till hantering av djur och begränsning av deras möjligheter att röra sig,
 5. anatomi och fysiologi i fråga om djurartens könsorgan,
 6. fastställande av fas av brunstcykeln,
 7. hur brunstcykeln kan påverkas,
 8. hygien vid och tidpunkt för seminering samt semineringsteknik,
 9. dräktighet och dräktighetskontroller,
 10. dräktighetsproblem.

En examen, en examensdel eller motsvarande utbildning som innehåller krav på yrkesskicklighet i seminering av djur ska innehålla praktisk övning i seminering. De praktiska kunskaperna i seminering ska visas genom yrkesprov innan utbildningen har slutförts med godkänt resultat.

Utbildning i seminering av hästdjur får ges och påvisande av kunnande genom yrkesprov får tas emot endast av en veterinär. I fråga om andra djurarter får ett yrkesprov för examen tas emot av en veterinär eller seminör, en examensdel eller motsvarande utbildning får också tas emot av en person som till exempel har rätt att utföra seminering på hemgårdar.

5 Anordnare av utbildning som ger behörighet för seminering

Utbildning som ger behörighet för seminering får ordnas av:

 • en utbildningsanordnare som har ett sådant av undervisnings- och kulturministeriet beviljat tillstånd att ordna examina och utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017) och som innehåller utbildning för seminering av djurarten i fråga;
 • yrkeshögskolor enligt yrkeshögskolelagen (932/2014),
 • universitet som avses i universitetslagen (558/2009).

Utbildningsstyrelsen beslutar om grunderna för examina och examensdelar som ordnas som yrkesutbildning. Examensanordnaren kan inte underlåta att iaktta de examensgrunder som Utbildningsstyrelsen fastställt eller avvika från dem.

Alla yrkesinriktade grund-, yrkes- och specialyrkesexamina kan avläggas som fristående examina. Evenemang för fristående examina för yrkesinriktade examina får ordnas endast av aktörer som har ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat tillstånd att ordna examina och utbildning för examen i fråga.

Utbildning som förbereder för fristående examina kan däremot också ordnas av andra instanser. I praktiken ordnas utbildning för seminering som förbereder för en fristående examen förutom av yrkesläroanstalter även av vissa forsknings- eller expertorganisationer samt privata aktörer. Praktiska spermaövningar görs på slakterier, i läroanstalternas djurutrymmen samt på privata gårdar i Finland eller utomlands.

Mer information om den utbildning som yrkeshögskolorna och universiteten erbjuder fås genom att kontakta dessa instanser direkt.

Den som deltar i utbildning som förbereder för en fristående examen inom yrkesutbildningen samt i utbildning som ordnas av yrkeshögskolorna och universiteten ska som en del av utbildningen ges möjlighet att avlägga en fristående examen. Den som deltar i utbildningen ska tillsammans med utbildningsanordnaren planera platsen och tidpunkten för examenstillfället genast i början av utbildningen.

Utbildning som syftar till att avlägga en examen, en examensdel eller motsvarande utbildning som innehåller krav på yrkesskicklighet i seminering ska omfatta praktisk övning i seminering, varav en del av övningen kan utföras självständigt. En självständig praktikperiod ska schemaläggas innan den inleds. Den självständiga praktikperiodens längd ska vara avtalad och avgränsad på förhand med praktikanten och utbildningsanordnaren så att den kan genomföras enligt en så kort tidtabell som möjligt och så att dess framskridande kan följas upp och övervakas. Till exempel anser Livsmedelsverket att en lämplig längd kan anses vara tre till fem månader på den självständiga praktikperiod som seminörutbildningen förutsätter. 

6 När tillämpas lagen om försöksdjur på utbildning om artificiell insemination

Om man vid övningar i seminering använder djur som inte behöver insemineras, är det fråga om ett ingrepp i undervisningssyfte. På djur som används för undervisningsändamål tillämpas försöksdjurslagen, om djuren sannolikt åsamkas lika stor eller större smärta, lidande, ångest eller bestående men som smärta, lidande eller bestående men som orsakats av nålstick som utförts i enlighet med god veterinärmedicinsk praxis.

Det väsentliga med tanke på tillämpningen av lagen är att ingreppet som orsakar men för djuret utförs i undervisningssyfte, inte till exempel för att göra djuret dräktigt eller vårda det. Således omfattas all sådan övning där djur i första hand används i undervisningssyfte av försöksdjurslagens tillämpningsområde om tröskeln för skada överskrids. Ingrepp som till exempel en studerande övar sig att utför som en del av vården av ett djur omfattas däremot inte av lagens tillämpningsområde, eftersom det primära syftet med ingreppet är att vårda djuret i stället för undervisning.

Kraven i lagen grundar sig direkt på kraven i direktivet om försöksdjur (2010/63/EU) och man kan inte avvika från dem nationellt.

Om övningar i artificiell insemination orsakar djuren minst den ovan beskrivna olägenhet som är jämförbar med nålsticket, ska försöksdjurslagen tillämpas på verksamheten. Då förutsätter utbildningsverksamheten att verksamhetsutövaren har ett verksamhetstillstånd enligt försöksdjurslagen och projekttillstånd för att hålla utbildningar. Verksamhetsutövaren är utbildningsanordnare i sådan verksamhet (när ovan beskrivna kriterier för ingrepp uppfylls). Samma regler gäller för den instans som tar emot yrkesprovet. Om inseminationen vid provtillfället sker för att göra djuret dräktigt hör den inte till tillämpningsområdet för försöksdjurslagen.

En verksamhetsutövare som ordnar utbildning om artificiell insemination ska utreda om verksamheten är tillståndspliktig hos det regionförvaltningsverk som beviljar verksamhetstillstånd. Regionförvaltningsverket i Södra och Östra Finland överväger i samband med behandlingen av ärendet om det är fråga om sådan verksamhet som avses i lagen och ger vid behov också anvisningar för ansökan om projekttillstånd. Om andra djur än brunstiga djur används under övningen är den förmodade olägenheten som ingreppet orsakar djuret i princip större än vid användning av brunstiga djur. Dessutom bör man beakta att när det är fråga om att lära sig hur ett ingrepp utförs är risken för att orsaka skada i princip större än om ingreppet utförs av en redan kompetent person.

6.1 Ansökan om verksamhetstillstånd och projekttillstånd

Verksamhetsutövare som ordnar utbildningar i artificiell insemination ska vid behov ansöka om verksamhetstillstånd hos regionförvaltningsverket. Tillstånd söks hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland när verksamhetsutövarens hemort ligger inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands, Sydvästra Finlands eller Västra och Inre Finlands område. Om verksamhetsutövarens hemort ligger inom Regionförvaltningsverket i Östra Finlands, Norra Finlands eller Lapplands område, ska tillstånd sökas hos Regionförvaltningsverket i Östra Finland. De uppgifter som behövs vid ansökan anges i 27 § i statsrådets förordning om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (564/2013, nedan försöksdjursförordningen).

Verksamhetsutövarens personal ska vara kompetent att sköta och hantera djur. För verksamheten ska utses en person som ansvarar för verksamheten samt en person som ansvarar för anläggningen. Dessutom ska en veterinär utses för att ansvara för veterinärvården och djurens välbefinnande. Verksamhetsutövaren ska tillsätta en djurskyddsgrupp (uppgifter i 22 § i förordningen om försöksdjur). En djurskyddsgrupp behövs inte om verksamheten är småskalig och verksamhetsutövaren uppfyller djurskyddsgruppens skyldigheter på annat sätt. 

Hos universitet och forskningsinstitut som bedriver forskning med djur existerar ovan nämnda strukturer redan. Om verksamheten sker i sådana organisationer kan verksamheten läggas till verksamhetsutövarens verksamhetstillstånd.

Användning av djur i undervisningssyfte (då djuret åsamkas men minst i formen av ett nålstick) är tillåten endast med projekttillstånd. Projekttillstånd söks hos nämnden för projektgodkännanden (tidigare ELLA djurförsöksnämnden). Nämndens föredragande vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland hjälper vid behov med beredningen av ansökan (Ella-teamet, ella@avi.fi). Anvisningar och blanketter för ansökan om projekttillstånd finns på webbplatsen för nämnden för projektgodkännanden.

7 Tillsyn över verksamhet i anslutning till artificiell reproduktion

Uppfyllandet av behörighetsvillkoren för artificiell reproduktion övervakas i samband med den övriga tillsynen över djurens välbefinnande. Tillsynen sköts av regionala och lokala tillsynsmyndigheter, såsom läns- och kommunalveterinärer. Den behöriga tillsynsmyndigheten har rätt att på grund av misstanke inspektera djurens välbefinnande i situationer där det finns skäl att misstänka att djuret hålls eller behandlas i strid med bestämmelserna om djurens välbefinnande. 

Verksamhet enligt lagen om försöksdjur övervakas genom regelbundna inspektioner. Tjänstemännen vid Regionförvaltningsverket i Södra och Östra Finland ansvarar för tillsynen. Antalet djur som använts med stöd av projekttillståndet ska anmälas för statistikföring till Regionförvaltningsverket i Södra Finland före utgången av mars följande år.

8 Länkar och mer information

Mer information om behandling av tillstånd och tillsyn enligt lagstiftningen om försöksdjur: Nämnden för projektgodkännanden.

Mer information om verkställandet av lagstiftningen om försöksdjur: Jord- och skogsbruksministeriet, mmm.fi / Försöksdjur

Mer information om behörighet för artificiell reproduktion av djur: Livsmedelsverket: Livsmedelsverket.fi / Djur / Djurens välfärd / Artificiell reproduktion

Mer information om tillsynen över djurens välbefinnande: Livsmedelsverket.fi / Djur / Djurens välbefinnande / Övervakning av djurskydd

Mer information om erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats utomlands: Suomi.fi / Tjänster / Erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats utomlands för artificiell reproduktion av djur

Mer information om yrkesexamina: Utbildningsstyrelsen, www.oph.fi / Utbildning och examina / Yrkesinriktade examina

Mer information om grunderna för yrkesinriktade examina: eperusteet.opintopolku.fi / Yrkesutbildning

Utbildningsutbud som innehåller krav på yrkesskicklighet vid seminering av hästdjur: Helsinki.fi / Forskningsgrupper / Husdjurens fortplantningsvetenskap / Tjänster / Artificiell insemination, embryoöverföring och andra fortplantningstjänster för hästar (på finska)