Övervakning av djurskydd

Lagstiftningen gällande djurens välfärd ändrades 1.1.2024. Då började lagen om djurvälfärd (693/2023) att tillämpas. Samtidigt har den tidigare djurskyddslagen och -förordningen upphävts. De djurartsvisa förordningarna utfärdade enligt den tidigare djurskyddslagen är fortfarande i kraft.

Observera att en del av sidans uppgifter inte ännu är uppdaterade.

Till de regionala och lokala djurskyddsmyndigheternas uppgift hör att övervaka att djuren behandlas i enlighet med djurskyddsbestämmelserna. Genom djurskyddsinspektioner övervakas att djurskyddslagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas. Inspektören har rätt att granska djuret, förvaringsutrymmet eller transportmedlet. Inspektören har också rätt att granska den mat och dryck som är ämnad för djuret samt redskap och utrustning som används för skötseln av djuret.

När det gäller lindriga misshållanden i djurskyddshänseende ger inspektören djurets ägare anvisningar och råd som syftar till att främja djurets välbefinnande. Om man vid inspektionen upptäcker att bestämmelserna åsidosatts förbjuds djurets ägare att fortsätta med den verksamhet som strider mot bestämmelserna eller föreläggs djurets ägare att förbättra djurens levnadsförhållanden inom en bestämd tid. När tiden gått ut inspekteras objektet på nytt, för att övervaka att föreläggandet iakttagits. Vid behov kan beslutet förenas med vite som föreläggs av regionalförvaltningsverket eller med hot om att de förelagda åtgärdernas vidtas på den försumliges bekostnad.

Enligt djurskyddslagen kan myndigheterna under ett inspektionsbesök på ägarens bekostnad vidta omedelbara åtgärder för att trygga djurens välbefinnande, om det behövs av djurskyddsskäl. Vid allvarliga försummelser av sällskapsdjur omhändertas djuren oftast snabbt. För animalieproduktionsdjur ordnas, som första hjälpen, mat och dryck samt en skötare på platsen eller alternativt ordnas vård någon annanstans. Om det inte är möjligt eller ändamålsenligt att ta hand om djuren kan de säljas, sändas till slakt eller avlivas på stället.

Grovt djurskyddsbrott, djurskyddsbrott och lindrigt djurskyddsbrott är gärningar som är straffbara enligt strafflagen. Om en person döms för djurskyddsbrott kan han eller hon samtidigt förklaras ha förverkat sin rätt att äga, hålla eller sköta djur. Djurhållningsförbudet kan endera meddelas för viss tid eller så att det blir bestående.

Aktuellt:

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2024