Registret över djurhållningsförbud

Registret över djurhållningsförbud ägs och förs av Rättsregistercentralen och det innehåller uppgifter om djurhållningsförbud som domstolarna meddelat. Uppgifter kan utlämnas ur registret i form av registerutdrag som beställas från Rättsregistercentralen. Uppgifter kan utlämnas ur registret även med teknisk anslutning till de myndigheter som nämns särskilt i lagen.

I registret registreras namn, personbeteckning och kontaktuppgifter för de personer som har meddelats djurhållningsförbud samt specificerade uppgifter om domstolens avgörande, till exempel djurhållningsförbudets innehåll och längd.

Registret innehåller uppgifter om gällande djurhållningsförbud. Uppgifter om förbud som upphört överförs till Rättsregistercentralens arkivregister, ur vilket uppgifter vid behov får utlämnas till myndigheterna inom fem år efter det att djurhållningsförbudet upphört.

Teknisk anslutning till myndigheterna

Myndigheterna enligt djurskyddslagen har tillgång till uppgifterna i registret över djurhållningsförbud via Livsmedelsverkets informationssystem. Via Livsmedelsverkets informationssystem kan uppgifterna i registret läsas av kommunernas tjänsteveterinärer, det vill säga kommunalveterinärerna och kommunernas tillsynsveterinärer, som koncentrerar sig särskilt på tillsynen, samt regionförvaltningsverkens länsveterinärer. Även gränsveterinärerna samt slakteriernas besiktningsveterinärer har tillgång till uppgifterna liksom de tjänsteinnehavare som sköter kommunernas hälsoskyddstillsyn, det vill säga hälsovårdsinspektörerna. Också Jord- och skogsbruksministeriet samt Livsmedelsverket har rätt att läsa uppgifterna. Användningsrätter för registret över djurhållningsförbud ansökas med Åtkomstkontroll-programm. Mer information finns i Pikantti.

Från registret över djurhållningsförbud finns också förbindelse till ett program via vilket uppgifterna kan användas för skötseln av jordbruks-, livsmedels- och landsbygdsnäringsförvaltningens uppgifter. Flera av jordbruksstöden betalas inte till den som gjort sig skyldig till djurskyddsbrott medan djurhållningsförbudet är i kraft.

Även polisen, tullen, gränsbevakningsväsendet, allmänna åklagare samt allmänna domstolar har tillgång till registret över djurhållningsförbud via sina egna system.

Utlämnande av uppgifter till en privat person

Ur registret över djurhållningsförbud får utdrag lämnas, om det är motiverat att någon får ett sådant i syfte att tillgodose djurskyddet eller om utdrag behövs för andra godtagbara syften.

En person har rätt att få ett utdrag beträffande honom eller henne själv för att kolla sina egna uppgifterna, eller att visa upp utdragen till en avelssammanslutning. En avelssammanslutning som för in djur i stamboken eller något annat avelsregister kan för att förverkliga djurskyddet begära att den som ansöker om inskrivning för sammanslutningen visar upp ett utdrag ut registret över djurhållningsförbud.

Registerutdraget kan beställas även till exempel pga köp av djur. Uppgifter ur registret kan utlämnas av djurens köpare till djurens säljare eller av djurens säljare till djurens köpare. Rättsregistercentralen kan enligt sin egen urskillning också utlämna uppgifter för andra ändamål i syfte att tillgodose djurskyddet.

Registerutdrag beställas från Rättsregistercentralen skriftligt. Utdragen är avgiftsbelagd. Mer information finns på  Rättsregistercentralens websidor.

    

Sidan har senast uppdaterats 7.1.2020