Sällskapsdjur betonas vid brådskande myndighetsåtgärder i samband med djurskyddsinspektioner

1. juni 2022

Ungefär var tionde djurskyddsinspektion på grund av misstanke ledde till brådskande myndighetsåtgärder 2021. Som under tidigare år rörde 80 procent av de brådskande åtgärderna hållande av sällskapsdjur. Under coronatiden ökade anskaffningen av sällskapsdjur, men det återspeglades ännu inte i myndighetstillsynen i fjol, framgår det av Livsmedelsverkets senaste rapport över tillsynen inom djurskyddet.

År 2021 var antalet djurskyddsinspektioner på grund av misstanke något mindre än under tidigare år, drygt 5 800. Antalet inspektionsbesök på grund av misstanke har fördubblats sedan början av förra årtiondet. Antalet besök som lett till myndighetsåtgärder har också ökat under samma period.

På mer än 500 inspektionsbesök i fjol uppdagades sådana allvarliga försummelser som ledde till brådskande myndighetsåtgärder för att trygga djurens välbefinnande. I omkring 100 av dessa fall var det nödvändigt att vidta brådskande åtgärder i samband med en ny inspektion. I fjol var 23 procent av de vidtagna åtgärderna brådskande. Som under tidigare år berörde klart största delen av alla brådskande åtgärder sällskapsdjur. Hållandet av sällskapsdjur omfattas inte av yrkesmässig verksamhet, utom regelbunden tillsyn. Därför kan situationerna vara allvarliga redan innan myndigheterna får kännedom om dem.

Oftast rör inspektioner på grund av misstanke skötseln av hundar och katter. Myndigheterna gjorde sammanlagt cirka 4 500 sådana inspektioner. När det gäller produktionsdjur gjordes flest inspektioner på anläggningar för nötkreatur, något över 800. Vid inspektionerna av hållandet av produktionsdjur hade 38 procent av fallen sådana brister som ledde till att den ansvariga för djurskötseln meddelades ett förbud eller föreläggande som gällde en förbättring av djurhållningsförhållandena. På objekt med sällskapsdjur fattades beslut i 27 procent av inspektionerna.

Kända problem förekommer också i urvalskontroller

I fjol gjordes urvalsbaserade djurskyddsinspektioner på 255 produktionsdjursgårdar, av vilka 235 hade djur vid tidpunkten för inspektionen. Förfaranden som stred mot djurskyddslagstiftningen uppdagades hos 25 procent av gårdarna, vilket är en liten minskning jämfört med året innan. På grund av coronapandemin var antalet urvalskontroller visserligen en fjärdedel mindre än året innan.

I urvalskontrollerna har tillsynen väl kunnat riktas in på riskgårdar. Vid urvalsbaserade djurskyddsinspektioner upprepas samma problem från år till år. Bland annat merparten av försummelserna som uppdagades hos såväl kalvar som vuxna nötkreatur gällde faktorer som direkt påverkar djurens välbefinnande, och andelen brister i bokföringen utgjorde endast 3,5 procent av alla försummelser. Försummelser som ledde till brådskande åtgärder uppdagades inte.

Djurtransporterna utfördes såsom under tidigare år

I djurtransporter uppdagades försummelser i 31 procent av de 383 inspekterade transporterna. Andelen ligger på samma nivå som under tidigare år, och försummelserna är mycket likadana som tidigare. Det totala antalet försummelser var 49, av vilka 29 var brister i olika handlingar.

Läs mer:

Djurskyddsinspektioner på grund av misstanke 2021
Urvalsbaserade inspektioner 2021
Övervakning av djurtransporter 2021

Rapport om övervakningen av djurens välbefinnande 2021 (pdf)