En lindrig nedgång i försummelserna i de urvalsbaserade inspektionerna inom djurskyddet

26. maj 2021

Av Livsmedelsverkets senaste rapport över tillsynen inom djurskyddet framgår att försummelserna något minskat på alla inspekterade gårdar med produktionsdjur med undantag för gårdarna med broilerkyckling.  I de urvalsbaserade djurskyddsinspektionerna uppdagades förfaranden som strider mot författningarna på 27 procent av gårdarna med produktionsdjur, dvs. något färre än i förfjol (30 %). Resultaten visar också att myndigheterna väl har lyckats inrikta djurskyddstillsynen på riskgårdar.

År 2020 gjordes urvalsbaserade djurskyddsinspektioner på 314 gårdar med produktionsdjur och på 283 av dem fanns djur vid inspektionstidpunkten. På grund av coronapandemin gjordes en femtedel färre urvalsbaserade inspektionen är i förfjol.

­- Enligt en statistisk analys av tillsynsresultaten fungerade riskurvalet väl. Gårdarna som ingick i riskurvalet löpte en betydligt större risk för försummelser än de slumpmässigt utvalda gårdarna, säger överinspektör Taina Mikkonen på Livsmedelsverket.

På sammanlagt 200 av de inspekterade nötkreatursgårdarna fanns djur. Försummelser uppdagades på 30 procent av gårdarna, vilket är något mindre än i förfjol (34 %). Av alla försummelser som uppdagades hos nötkreatur konstaterades 32 procent hos kalvar. På de inspekterade gårdarna med får (49) minskade såväl andelen försummelser (16 %) som antalet försummelser per gård (2,9) från året innan.

Sammanlagt 20 gårdar med svin inspekterades. Förfaranden som stred mot djurskyddsförfattningarna uppdagades på 25 procent av gårdarna, vilket är tydligt mindre än i förfjol (41 %). Antalet försummelser per gård (7,8) ökade däremot till inemot det tredubbla från året innan. På två (33 %) gårdar med broilerkyckling av de sex inspekterade inrapporterades försummelser.

På gårdar med nötkreatur, svin och får uppdagades brister vanligen i krav som direkt påverkar djurens välbefinnande.

Brister konstaterades inte på en enda av de sju inspekterade pälsfarmerna där det vid inspektionstidpunkten fanns djur. På grund av coronarisken ville man i inspektionerna undvika särskilt minkfarmer, på vilka det tidigare förekommit mer brister än på andra farmer. Farmerna valdes också ut slumpmässigt och på grund av coronapandemin utövades mindre tillsyn över dem än vanligt. Under de sju föregående åren har försummelser förekommit på 25 - 66 procent av de inspekterade pälsfarmerna.

I resultaten av inspektionerna som gjordes utgående från en misstanke förekom inga förändringar i jämförelse med de senaste åren

Antalet djurskyddsinspektionen som byggde på en misstanke översteg gränsen 6000 inspektionsbesök redan för sjätte året i rad. Antalet inspektionsbesök var sammanlagt 6046. En knapp fjärdedel av dem var uppföljande inspektioner, med vilka man säkerställde att tidigare meddelade förelägganden hade följts. Liksom under tidigare år också inriktades merparten av inspektionerna på hundar, katter, nötkreatur och hästar.

Under 628 inspektionsbesök (10 % av besöken) uppdagades allvarliga försummelser och myndigheterna vidtog brådskande åtgärder i avsikt att säkerställa djurens välbefinnande.

Under 29 procent av besöken (i 1 725 objekt) uppdagades sådana missförhållanden, som man ingrep i med förbud och förelägganden i avsikt att omedelbart eller inom utsatt tid få djurhållningen höjd till den miniminivå som lagen förutsätter.

Som under tidigare år också inriktades merparten av de brådskande åtgärderna på sällskapsdjur.

Djurtransporterna förlöpte på samma sätt som under tidigare år

I djurtransporter uppdagades försummelser i 8 procent av de inspekterade transporterna. Andelen missförhållanden återgick till samma nivå som under tidigare år efter ökningen (12 %) under året 2019 och missförhållandena var till stor del de samma som under tidigare år.

Mer information:

Överinspektör Taina Mikkonen, tfn 029 520 4702 (urvalsbaserade inspektioner på gårdar med produktionsdjur)
Överinspektör Helena Hepola, tfn 029 520 4251 (inspektioner som bygger på en misstanke)
Överinspektör Sari Salminen, tfn 029 520 4971 (tillsyn över djurtransporter)

Läs mer:

Djurskyddsinspektioner på grund av misstanke 2020
Urvalsbaserade inspektioner 2020
Tillsynen över djurtransporter 2020
Rapporten Tillsynen över djurens välbefinnande 2020 (pdf, endast på finska)