Anläggningar för avelsmaterial

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utfärdas med stöd till denna lag. Detaljerade krav gällande registrering regleras med kommissionens genomförandeförordning (EU)2021/520. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) som utfärdats med stöd av lagen trädde i kraft 24.1.2022. 

EU:s djurhälsolag (AHL) som tillämpas från 21 april 2021 förutsätter registrering även av sådana anläggningar för avelsmaterial för vilka separat godkännande inte krävs. Sådana anläggningar för avelsmaterial registreras i registret över djurhållare och djurhållningsplatser. Lagring av fryst sperma under en längre tid anses som lagring av avelsmaterial. Förvaring av färsk sperma på kort tid behöver inte registreras.

Anläggningar som ska registreras är till exempel anläggningar där det lagras avelsmaterial från nötkreatur, svin, får, getter eller hästar som samlats in vid en godkänd anläggning. Exempelvis ska de platser där kvävebehållare för lagring av sperma finns på gårdar som utövar insemination av nötkreatur, getter och får registreras i registret över djurhållare och djurhållningsplatser. Likaså ska lagringen av hästsperma registreras vid en så kallad mottagningsstation för sperma. En mottagningsstation för sperma är en plats där ston samlas för artificiell insemination och där inseminationen sker under en veterinärs kontroll och ansvar. Den nuvarande lagen om djursjukdomar innehåller inga bestämmelser om tillståndsplikt för mottagningsstationer för sperma. 

Dessutom ska anläggningar där sperma från djurarter som inte kräver godkännande, till exempel hundar, insamlas, produceras, hanteras eller lagras föras in i registret. Kravet gäller dock inte veterinärmottagningar.

Det finns ett förslag om att i den nya lagen om identifiering av djur, som för närvarande bereds, föreskriva att ovannämnda krav inte ska gälla de djurhållningsplatser där avelsmaterial insamlas, produceras, hanteras eller lagras för att endast användas för artificiell reproduktion av djur vid samma djurhållningsplats.

Mer anvisningar om registrering av anläggningar för avelsmaterial hittar du på webbplatsen för registret över djurhållare och djurhållningsplatser. Om en kvävebehållare finns på den djurhållningsplats som tidigare införts i registret, läggs ”lagring av avelsmaterial” som en ny verksamhetsform till anmälan om djurhållning för djurhållningsplatsen.

Beredningen av de specificerande förordningarna och den nationella lagstiftningen som utfärdas med stöd av djurhälsolagen pågår fortfarande, varför detaljerade krav inte är klarlagda till alla delar. Anvisningarna uppdateras på denna sida då lagstiftningen färdigställs.

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2022