Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

Med hjälp av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret administreras anmälningar som hänför sig till djurhållning och djurhållningsplatser. I systemet ingår också ett register över kadaverplatser, med vilket kadaverplatserna för vilda djur administreras.  Livsmedelsverket öppnade Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänsttillämpning för djurhållare i augusti 2021. Tillämpningen finner du på adressen https://epr.ruokavirasto.fi/.

Anmälningar som hänför sig till djurhållningsplatser och kadaverplatser kan du lämna med en enda anmälan via e-tjänsten. I tjänsten kan du också uppdatera och omarbeta uppgifter som du tidigare lämnat. Du loggar in i tillämpningen med hjälp av suomi.fi-identifikationen. Du kan koppla dina djurhållningsuppgifter, din djurhållningsplats och din kadaverplats i registret till din personbeteckning, din gårds lägenhetssignum eller ditt företags FO-nummer. Du kan också lämna anmälningarna på blanketter till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten och anmälningar som hänför sig till kadaverplatser till den kommunala veterinären.

Kravet att registrera djurhållningsplatser och kadaverplatser

Om du har för avsikt att hålla ett eller flera nöt-, får-, get-, svin-, hjort-, kamel- eller hästdjur, pälsdjur, produktionskaniner, fjäderfä eller bin och humlor, ska du registrera djurhållningsplatsen för djurarten i fråga innan djurhållningen inleds. Samma anmälningsplikt gäller också inrättande av en kadaverplats. Vissa platser där könsceller och embryon hålls och platser som används för kommersiella förflyttningar av hundar, katter och tamillrar mellan medlemsstater i EU ska likaså registreras. En del av staterna utanför EU kan utöver det förutsätta att djurhållningsplatser för hundar, katter och tamillrar registreras innan djur exporteras. En anmälan om ändring i djurhållningsplatser och djurhållning, såsom en ändring i antalen djur, ett avbrott i verksamheten eller en nedläggning av djurhållningsplatsen, ska lämnas så fort som möjligt då läget ändras.

Djurhållningsplatsen ska registreras, även om du håller ovan nämnda djur endast kortvarigt. Om du således sommartid håller till exempel höns eller får hur kortvarigt detta än sker, ska en anmälan om djurhållningsplatsen och djurhållningen lämnas. Det är viktigt för att djurens spårbarhet ska kunna säkerställas till exempel om en eventuell djursjukdom bryter ut. 

Om det sker förändringar i en djurhållningsplats uppgifter (uppgifter om aktören, uppgifter om djurhållningsplatsen eller uppgifter om djurhållningen) eller om djurhållningsplatsen eller verksamheten upphör, ska dessa anmälas till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret senast inom 30 dagar från händelsen. Ändringarna kan anmälas själv via e-tjänsten eller anmälas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den egna kommunen.

Om man utfodrar vilda djur med biprodukter av animaliskt ursprung ska en anmälan lämnas till registret över kadaverplatser innan verksamheten inleds. Om mängden biprodukter som levererats till kadaverplatsen ska också månatligen lämnas en anmälan till den kommunala veterinären i den kommun där kadaverplatsen ligger och i den kommun som biprodukterna härstammar ifrån.

Journalföringsplikt

Aktören på en djurhållningsplats har journalförings- och förvaringsplikt. För varje registrerad djurhållningsplats del ska föras journal över djurhållningsplatsens djurarter, djurkategorierna, djurens antal och i tillämpliga fall identifieringsuppgifterna. Utöver det ska föras journal över djuren som kommer till djurhållningsplatsen och djuren som lämnar djurhållningsplatsen. Av förflyttningsuppgifterna ska framgå avgångs- och destinationsdjurhållningsplatsens individuella registernummer och förflyttningens datum. Journal ska också föras över djur som avlidit på djurhållningsplatsen och för vissa djurarters del också djur som fötts på djurhållningsplatsen. Journalföringen ska förvaras i minst tre år.

Anmälningspliktig verksamhet enligt djurskyddslagen

Om yrkesmässig eller annars storskalig hållning av sällskaps- och hobbydjur, farmuppfödning i viltvårdssyfte och farmer för produktion av kött, ägg och avelsdjur ska lämnas en anmälan till regionförvaltningsverket. Anmälan kan också lämnas till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret via e-tjänsten, i vilket fall tilläggsuppgifterna som krävs enligt djurskyddslagen kan anmälas som bilaga eller i skilt textfält.  Regionförvaltningsverkets blankett Anmälan om storskalig djurhållning kan också fyllas i skilt och sättas som bilaga till anmälan via e-tjänsten. Mer information om uppgifter som ska lämnas finner du på webbplatsen om anmälningspliktig djurhållning.

Mer information och anvisningar

Du finner mer information och anvisningar om hur anmälningar om djurhållningsplatser och djurhållning lämnas i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets anvisningar.

Vid behov får du användarstöd och hjälp med lämnandet av anmälningar av landsbygdsnäringsmyndigheten i din egen kommun.

 

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utfärdas med stöd till denna lag. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) som utfärdats med stöd av lagen trädde i kraft 24.1.2022. 

 • 7. maj 2024

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets versionsmeddelande

  I djurhållar- och djurhållningsplatsregistret görs en versionsuppdatering tisdagen den 7 maj kl. 12–13. Under den tiden är tillämpningen för myndigheten och e-tjänsten inte i bruk. Ändringen inför nya…

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets versionsmeddelande
 • 6. maj 2024

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets versionsmeddelande

  I djurhållar- och djurhållningsplatsregistret görs en versionsuppdatering tisdagen den 7 maj kl. 12–13. Under den tiden är tillämpningen för myndigheten och e-tjänsten inte i bruk. Ändringen inför nya…

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets versionsmeddelande
 • 9. april 2024

  Djurhållare, registrera din djurhållningsplats och uppdatera dina registeruppgifter i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

  För att förebygga spridningen av djursjukdomar är det av största vikt att känna till alla djurhållningsplatser för djur i vårt land och säkerställa att uppgifterna om djurhållningsplatserna är…

  Djurhållare, registrera din djurhållningsplats och uppdatera dina registeruppgifter i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret
 • 20. december 2023

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret förnyas

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret (EPR) förnyas onsdag 20.12.2023 klockan 13–15. Under den tiden är tillämpningen för myndigheten och e-tjänsten inte i bruk. I EPR genomförs i synnerhet…

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret förnyas
 • 9. november 2022

  Hur avsluta djurhållningen på en djurhållningsplats

  Du kan lämna anmälningar om djurhållning, djurhållningsplatser och kadaverplatser elektroniskt i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret på adressen:  https://epr.ruokavirasto.fi.  Via…

  Hur avsluta djurhållningen på en djurhållningsplats
Sidan har senast uppdaterats 20.11.2023