Anmälningspliktig djurhållning

Lagstiftningen gällande djurens välfärd ändrades 1.1.2024. Då började lagen om djurvälfärd (693/2023) att tillämpas. Samtidigt har den tidigare djurskyddslagen och -förordningen upphävts. De djurartsvisa förordningarna utfärdade enligt den tidigare djurskyddslagen är fortfarande i kraft.

De som bedriver anmälningspliktig djurhållning eller annan anmälningspliktig verksamhet i anslutning till djurhållning ska göra en anmälan till myndigheten om verksamheten och verksamhetsstället innan den anmälningspliktiga verksamheten inleds. Också senare ska eventuella förändringar i verksamheten eller verksamhetsstället och om verksamhetens upphörande anmälas.

Behandling av anmälningarna i regionförvaltningsverket är avgiftsbelagd i enlighet med regionförvaltningsverkets prislista. Mer information finns på regionförvaltningsverkets websidor.

Anmälningspliktig verksamhet är bland annat:

  • hållande av husdjursgård
  • djurstödd terapi-, välfärds- och upplevelseverksamhet
  • yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur
  • uppfödning av vilda djurarter i hägn
  • uppfödning av vilda djurarter i hägn i viltvårdssyfte
  • bedrivande av djurhemsverksamhet för vilda djur i hjälplöst tillstånd

Livsmedelsverket har utarbetat en anvisning för alla aktörer som bedriver eller ämnar inleda anmälningspliktig djurhållning eller annan anmälningspliktig verksamhet i anslutning till djur enligt lagen om djurvälfärd (693/2023). Anvisningen Anmälningspliktig djurhållning och övrig verksamhet gäller från och med den 1 januari 2024.

Minneslista för vissa anmälningar

I lagen om djurens välfärd finns det några övergångsbestämmelser för verksamhet som har inletts före 1.1.2024. Mer information finns på anvisningen Anmälningspliktig djurhållning och övrig verksamhet. Tidsgränser för vissa anmälningar finns nedan:

Verksamhet som har inletts före 1.1.2024 Anmälan till regionförvaltningsverket senast
Uppfödning av vilda djurarter i viltvårdssyfte, vilken inte tidigare har anmälts 31.1.2024
Produktionsuppfödning av vilda djurarter som inte tidigare har anmälts 31.1.2024
Husdjursgård som inte har tillstånd för permanent djurutställning 31.1.2024
Djurassisterad terapi-, välbefinnande- och upplevelseverksamhet som inte har tillstånd för permanent djurutställning 31.1.2024
Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- och hobbydjur som inte tidigare har anmälts 1.3.2024
Vårdinrättningsverksamhet för vilda djur 1.3.2024
Permanent djurutställning utan tillstånd för djurutställning 1.3.2024
Innehav av andra djur än sådana som avses i bilaga 1 1.7.2024
Innehav av djur som i produktionssyfte har tagits i hägn från Finlands natur 1.7.2024
Innehav av djur som tagits om hand för tillfällig sjukvård från Finlands natur 1.7.2024

Anmälan av uppgifter om verksamheten till regionförvaltningsverket

Uppgifter om verksamheten kan anmälas till regionförvaltningsverket antingen på en blankett Anmälan om djurhållning eller djurförmedling eller via djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst epr.ruokavirasto.fi. Behandling av anmälningarna i regionförvaltningsverket är avgiftsbelagd i enlighet med regionförvaltningsverkets prislista.

Om du är osäker på om du måste göra anmälan om den verksamhet du bedriver ska du kontakta länsveterinären i ditt eget område. Vid behov ger områdets länsveterinär också mera information om hur man fyller i anmälan samt om de djurskyddskrav som ställs på djurgårdar.

Anmälningsskyldighet för aktörer som vårdar vilda djur från och med den 1 januari 2024

I lagen om djurvälfärd (693/2023) som trädde i kraft den 1 januari 2024, finns en ny bestämmelse (61 §) som medför anmälningsskyldighet för aktörer som vårdar vilda djur. Med hjälp av bestämmelsen strävar man efter att säkerställa att vården av vilda djur på lång sikt är i kunniga händer och att myndigheterna känner till aktörerna inom branschen. Anmälningsskyldigheten gör det också möjligt att effektivare kunna övervaka en verksamhet. Vården av vilda djur förutsätter specialkompetens och bland annat lokaler som lämpar sig för verksamheten. Okunnig skötsel leder lätt till onödigt lidande för djuren och kan exempelvis göra dem tamare, vilket förhindrar att de kan försättas i frihet.

Enligt 29 § i lagen om djurvälfärd kan ett skadat djur eller ett vilt djur som annars är i hjälplöst tillstånd kortvarigt tas om hand för att ge det första hjälpen eller överlämnas för vård. Första hjälpen kan till exempel inkludera att värma upp nedkylda djur eller att hjälpa en fågel som flugit in i fönstret att återhämta sig från omtöckning under högst några timmar. Efter första hjälpen ska djuret försättas i frihet när dess tillstånd tillåter det eller överlämnas för vård till en vårdplats som avses i 61 §. Om djuret inte kan försättas i frihet och vården av det inte kan ordnas, ska djuret avlivas.

Den som bedriver en djurhemsverksamhet för vilda djur ska göra en skriftlig anmälan om sin verksamhet till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde verksamheten bedrivs.

  • De vårdplatser som för närvarande är verksamma gör anmälan inom två månader från det att lagen om djurvälfärd trätt i kraft, dvs. senast den 1 mars 2024.
  • Vårdplatser som inleder sin verksamhet efter den 1 januari 2024 gör en anmälan senast 30 dygn innan verksamheten inleds.

I anmälan till regionförvaltningsverket bör, utöver de uppgifter som krävs för att identifiera verksamhetsutövaren och allmän information om den planerade verksamheten, ingå följande: 1) uppgift om de djurarter och det antal djur som verksamheten omfattar; 2) utredning om djurhållningsplatserna; 3) utredning om djurhållarens eller djurhållarnas kompetens; 4) utredning om hur djurens skötsel avses bli ordnad. Även avslutande av vårdverksamhet eller väsentliga förändringar i verksamheten ska alltid skriftligen anmälas till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter finns på webbplatsen: rfv.fi > välj ärende > privatperson > kontakta oss > kontaktuppgifter.

Det är en skyldighet för aktören för en djurhemsverksamhet att föra en förteckning över de djurarter och djur som omfattas av verksamheten. Förteckningen kan föras elektroniskt eller på en pappersblankett. Innan man påbörjar långvarig vård av ett vilt djur som har förts till en vårdplats måste man undersöka om det krävs ett undantagstillstånd enligt naturvårdslagen eller jaktlagen för att inneha djuret. Innehav av främmande arter regleras närmare i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015) och i statsrådets förordning (704/2019) föreskrivs närmare om vilka arter som inte får släppas ut i miljön, avsiktligt importeras från länder utanför Europeiska unionen eller från medlemsstater i Europeiska unionen, innehas, uppfödas, transporteras, släppas ut på marknaden, förmedlas eller på annat sätt överlåtas. Mer information om främmande arter finns på webbplatsen vieraslaji.fi.

Om ett djur efter avslutad vård på grund av skada, sjukdom eller annan orsak inte kan försättas i frihet och inte heller kan placeras permanent i en djurpark, måste det avlivas. Mer information om anmälan kan begäras av länsveterinärerna vid regionförvaltningsverket för vårdplatsen.

Sidan har senast uppdaterats 26.1.2024