Anmälningspliktig djurhållning

Enligt djurskyddslagen ska den som bedriver yrkesmässig djurhållning av sällskaps- eller hobbydjur samt farmuppfödning av vilda däggdjur och fåglar i produktionssyfte eller viltvårdssyfte göra en skriftlig anmälan till regionförvaltningsverket.

Den som utövar anmälningspliktig verksamhet ska göra en skriftlig anmälan om verksamheten till regionförvaltningsverket senast 30 dygn innan en ny verksamhet inleds och, när verksamheten förändras väsentligt eller avslutas, senast 14 dygn innan ändringen genomförs. En väsentlig förändring i verksamheten avser till exempel att nya djurarter tas för farmuppfödning eller att den djurstam som ska födas upp i farmen utökas betydligt. En anmälan om yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur samt farmuppfödning i produktionssyfte eller viltvårdssyfte görs till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde verksamheten bedrivs. Regionförvaltningsverken har färdiga blanketter med vilka man kan göra anmälan. Anmälan kan också lämnas till djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänsten, i vilket fall tilläggsuppgifterna som krävs enligt djurskyddslagen kan anmälas som bilaga eller i skilt textfält. Regionförvaltningsverkets blankett Anmälan om storskalig djurhållning kan också fyllas i skilt och sättas som bilaga till anmälan via e-tjänsten. 

I anmälan ska följande uppgifter ingå:

 • verksamhetsidkarens namn, adress och hemort
 • om verksamhetsidkaren är ett bolag, ett andelslag eller någon annan sammanslutning eller en stiftelse, en kopia av bolagsordningen eller av stadgarna samt ett registerutdrag
 • den firma som eventuellt kommer att användas i verksamheten
 • en utredning över den för djurens skötsel ansvariga personens utbildning och övriga erfarenhet som behövs i verksamheten
 • var verksamheten kommer att bedrivas, verksamhetens art samt när verksamheten är avsedd att inledas
 • uppgifter om de djurarter och det antal djur som verksamheten gäller eller kommer att gälla
 • en utredning över de utrymmen som kommer att användas i verksamheten och de anordningar som används eller är avsedda att användas
 • en utredning över hur djurens skötsel är avsedd att ordnas.

Verksamhetsutövaren är dessutom skyldig att upprätthålla en förteckning över djuren. Förteckningen bör vid behov förevisas för djurskyddsmyndigheterna och för djurskyddsövervakare som befullmäktigats av regionförvaltningsverken.

Yrkesmässig hållning av sällskaps- och hobbydjur

Anmälningsplikten gäller för yrkesmässig eller omfattande försäljning, förmedling, uthyrning, uppfödning, träning och utbildning av djur samt förvaring och skötsel av djur och utbildning i hantering av djuren.

I djurskyddsförordningens 26 § ingår följande definition av de verksamheter av vilka man ska göra en skriftlig anmälan:

 • regelbundet saluhållande eller regelbunden förmedling av hundar, katter eller andra sällskaps- och hobbydjur
 • uppfödning av hundar och katter när ägaren eller innehavaren föder upp minst sex avelstikar eller avelshonor som har fått valpar eller ungar åtminstone en gång
 • tagande av hundar eller katter för vård, förvaring eller dressyr, om minst sex hundar eller katter som är äldre än fem månader tas samtidigt och regelbundet för vård, förvaring eller dressyr
 • uppfödning, uthyrning eller tagande för förvaring, vård, träning eller dressyr av trav- eller ridhästar eller andra motsvarande djur som skall hållas som sällskaps- eller hobbydjur, samt meddelande av undervisning i användningen och hanteringen av ovan nämnda djur, om det sammanlagda antalet fullvuxna djur är minst sex
 • annat motsvarande yrkesmässigt eller storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur.

Om du är osäker på om du måste göra anmälan om den verksamhet du bedriver ska du kontakta länsveterinären i ditt eget område. Vid behov ger områdets länsveterinär också mera information om hur man fyller i anmälan samt om de djurskyddskrav som ställs på djurgårdar.

Sidan har senast uppdaterats 19.7.2022