Registrering av djurhållningsplats och hästdjurhållning

Obs! fr.o.m. 21.4.2021 bör aktörer som ansvaras för djurhållningsplatser föra journal över djur som hålls på, flyttas till eller flyttas från djurhållningsplatsen. Mer information fås från denna sida under rubriken Journalföring över djurhållningsplatsen.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur 222/2017 trädde i kraft den 20 april 2017. Samtidigt upphävdes jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och märkning av hästdjur (880/2009). Genom jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur föreskrivs bland annat om skyldigheten att för införandet i registret anmäla uppgifterna om djurhållningsplatser och djurhållning. 

Anmälningsskyldigheten gäller alla dem som håller hästar, ponnyer, åsnor och sebror samt korsningar av dessa, som mulor och zebroider. Anmälningsplikten gäller även om man håller endast ett hästdjur. 

Anmälning av uppgifterna

Den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen (aktör som äger eller innehar djurhållningsplatsen) och djurhållaren (aktör som äger eller innehar djuret) ska anmäla uppgifterna om djurhållningsplatser och djurhållning för införandet i registret.

I samband med registreringen anmäls de verksamhetsställen där djuren hålls (djurhållningsplatser) samt startdatum och eventuellt avslutningsdatum för verksamheten. De nya verksamhetsställena får ett nytt signum som börjar med FI och har 12 siffror.

I samband med registreringen av djurhållningsverksamheten anmäls för vilket ändamål som djuren hålls, dvs. verksamhetsformen för djurhållningen. Verksamhetsformerna beror på djurarten. Då det gäller hästdjur, kan man välja mellan hållning av sällskaps- och hobbydjur, annan djurhållning (t.ex. cirkus eller djurpark), samt yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur. Hästhållning anses yrkesmässig eller annars storskalig exempelvis då trav- eller ridhästar uppföds, uthyrs, tas omhand för förvaring eller vård, träning och dressyr eller då det sker undervisning i användning och hantering av hästar, om det sammanlagda antalet fullvuxna hästar är minst sex.  Lagen om djurens välbefinnande som träder i kraft inom de närmaste åren kan ändra på definitionen av yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av hästdjur. Om du är osäker på om den verksamhet som du utövar anses vara yrkesmässig eller annars storskalig djurhållning, eller om det är fråga om vanligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur, ska du kontakta regionförvaltningsverkets länsveterinär innan du gör anmälan. Kontaktuppgifterna finns på Livsmedelsverkets sida Veterinärtjänster.

För hästdjurhållning är det typiskt att i en djurhållningsplats håller man hästdjur med olika ägoförhållanden och vars skötsel och ansvar varierar från fall till fall.  I sådana fall är ansvariga personen för registrering av djurhållningsplatsen i princip aktören som driver anläggningen för djurhållning. Hästdjurens ägare och aktören som driver djurhållningsplatsen borde alltid göra ett skriftligt kontrakt där man kommer överens om obligationerna gällande djurhållningen.

Som djurhållare anser man antingen ifrågavarande aktör som driver djurhållningsplatsen, eller djurens annan innehavare. Angående hästdjurens anmälningar är det väsentlig att myndigheterna har till kännedom var hästdjur hålls. Man bör dock inte skapa flera överlappande djurhållningsplatser på samma ställe. Ifall hästen hålls på samma plats med en eller flera andra aktörers hästar, och alla personer ansvarar för sin egen häst och det är inte fråga om yrkesmässigt eller annars storskalig verksamhet, registreras djurhållningsplatsen av aktören som driver djurhållningsplatsen, och de andra djurhållare kan utnyttja dessa registreringsnummer i sina anmälningar. Ifall hästen hålls på en plats som ansvarar heltäckande för hästarnas vård, eller där man utöver yrkesmässigt eller annars storskalig hållande av hästdjur som redan anmälts till regionsförvaltningsverket, behöver ägaren av enskilda hästdjur inte göra överlappande anmälningar om hästdjurhållning. 

Om det finns andra djur i samma djurhållningsplats, skall även uppgifterna om dessa djurarter kontrolleras och uppdateras. För mera detaljerade uppgifter om märkning och registrering av olika djurarter, se Livsmedelsverkets webbplats.

Anmälning med blanketter

Fyll i blanketterna ”Anmälan om djurhållningsverksamhet” samt ” Anmälan om verksamhetsställe” och lämna dom till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.  

Anmälan för yrkesmässig eller annars storskalig hästdjurhållning görs med blanketten till regionförvaltningsverket. Mer information och en länk till regionförvaltningsverkets blankett finns på Livsmedelsverkets webbplats anmälningspliktig djurhållning.  

Den elektroniska tjänsten för registrering av djurhållningsplatser för hästar

Via Livsmedelsverkets elektronisk tjänst kan hästdjurhållaren anmäla sina egna uppgifter och uppgifterna om hästdjurens djurhållningsplatser till registret. Inloggning sker på adressen https://epr.ruokavirasto.fi

Vid elektronisk ärendehantering behövs ingen skild anmälan för yrkesmässig eller annars storskalig djurhållning av sällskaps- eller hobbydjur i enlighet med 24 § i djurskyddslagen (247/1996), utan uppgiften går samtidigt vidare till regionförvaltningsverket. Anmälningarna som gjorts tidigare till regionförvaltningsverket har redan först in i programmet, och aktören behöver endast kontrollera att uppgifterna är riktiga och vid behov uppdatera uppgifterna. Om aktörens personbeteckning eller företagsnummer saknades i den tidigare anmälan och om regionförvaltningsverket inte har kunnat reda ut saken, har de gamla uppgifterna inte kunnat överföras. I sådana fall ska du kontakta regionförvaltningsverket.

Du loggar in på den elektroniska ärendehanteringen med dina personliga bankkoder. Om du agerar som privatperson, ska du använda din personbeteckning till att anmäla uppgifterna. Om ett jordbruk eller företag fungerar som djurhållare, är det lägenhetssignum eller företagsnummer som främst ska användas vid registreringen. 

Då det gäller yrkesmässig eller annars storskalig hästhållning ska du också anmäla de uppgifter som krävs enligt djurskyddslagstiftningen, exempelvis om djurskötarens kompetens och hur djurens skötsel är ordnad. Uppgifterna kan anmälas i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet, antingen i ett skilt textfält eller som bilaga. Regionförvaltningsverkets blankett Anmälan om djurhållning kan också fyllas i skilt och sättas som bilaga till anmälan via den elektroniska ärendehanteringen. Mer information och en länk till regionförvaltningsverkets blankett finns på Livsmedelsverkets webbplats.  

Journalföring över djurhållningsplatsen

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering förändras fr.o.m. 21.4.2021. Nu tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utges med stöd till denna lag. Djurhälsolagen samt delegerade förordningen om bestämmelserna gällande anläggningarna samt om spårbarheten av djur förutsätter t ex att aktörer som ansvaras för djurhållningsplatser ska fr.o.m. 21.4.2021 föra journal över djur som hålls på djurhållningsplatsen.

Journalerna ska föras på papper eller i elektronisk form. Journalerna ska förvaras på den berörda djurhållningsplatsen för minst 3 år och framföras till myndigheten vid begäran.

Journalen bör innehålla aktuell information om antalet hästdjur som hålls på djurhållningsplatsen samt deras identifieringsuppgifter. För varje hästdjur som hålls på anläggningen ska journalföras:   

  • djurets unika kod (identitetsnummer, UELN-nummer)
  • djurets identitetskod som visas med identifieringsmärket (mikrochip nummer)
  • djurhållningsplatssignum var djuret avlägsnats ifrån samt förflyttningsdatum, om djuret har förflyttats från en annan djurhållningsplats
  • djurhållningsplatssignum vart djuret förflyttas till samt förflyttningsdatum, om djuret ska förflyttas till en annan djurhållningsplats
  • födelsedatum och de ovannämnda identifieringsuppgifterna för djur som föds på djurhållningsplatsen
  • dödsdatum för djur som dör eller avlivas på djurhållningsplatsen

Avsikten med krav på journalföring för anläggningar är att säkerställa djurens spårbarhet vid fall av eventuell djursjukdom. Då hästarna flyttas från en registrerad djurhållningsplats till en annan, bör förflyttningen journalföras både på  avgångs- och ankomstdjurhållningsplatsen. Registreringsplikten gäller inte veterinärmottagningar eller veterinärkliniker.

Din egen djurhållningsplatsens individuella registreringsnummer kan du försäkra dig av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Inlämnande av uppgifter till myndigheten om var hästdjur hålls

I Finland inrättas en central databas. I databasen insamlas uppgifter om alla hästdjur som vistas mer än 30 dagar i Finland från olika databaser där uppgifterna har registrerats baserat på lag. I den centrala databasen registreras även uppgifter om vilka anläggningar för djurhållning hästdjur vanligen hålls på. När den centrala databasen är färdig, får hästdjurhållarna en anvisning om hur dessa uppgifter ska lämnas till myndigheten. Än så länge är det aktörens egen bokföring som innehåller uppgiften om vilken anläggning hästdjuret hålls på.

Sidan har senast uppdaterats 29.8.2022