Bestämmelser om identifiering av hästdjur

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. Nu tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 som har utfärdas med stöd till denna lag. Detaljerade krav gällande identifiering och registrering av hästdjur ska regleras med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963 som tillämpas fr.o.m. 7.7.2021. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) som utfärdats med stöd av lagen trädde i kraft 24.1.2022. 

Identitetshandling

Alla hästdjur i EU ska ha en identitetshandling, alltså ett så kallat hästpass. Till hästdjur som ska identifieras hör utöver hästar och ponnyer också exempelvis åsnor och sebror samt korsningar av dessa.

Inom EU används en gemensam förlaga till identitetshandling. Syftet med detta är att förhindra förfalskningar av hästpass. För närvarande används en förlaga till pass enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963. Identitetshandlingar av gammal modell godtas även fortfarande, om de överensstämmer med de krav som fastställts i lagstiftningen som varit giltig då de utfärdats, och de innehåller ett avsnitt för anteckning av uppgifter om medicinering. 

Identitetshandlingen är livslång och innehåller individuella identifieringsuppgifter om hästdjuret, uppgifter om medicinering och andra uppgifter om djuret. I identitetshandlingen för en häst som antecknats i en stambok ingår även ett härstamningsbevis.

Hästdjur som är födda inom EU ska vara försedda med identitetshandling senast 12 månader efter födseln. Om djuret flyttas  från födelseanläggningen på mer än 30 dagar ska ändå en identitetshandling utfärdas för djuret redan innan det flyttas. Ett föl som inte är avvant får dock följa med modern utan egen identitetshandling, men om fölet ska flyttas till ett annat land permanent, ska det ha sin egen identitetshandling före flyttningen.

Identitetshandlingen ska alltid vara tillgänglig vid den anläggning där hästdjuret hålls. Identitetshandlingen ska också alltid medfölja hästdjuret under transporter. Ett djur som inte är korrekt identifierat får inte flyttas från en anläggning eller tas emot vid en anläggning.

Identifieringen och ansökan om identitetshandlingen

Identitetshandlingar utfärdas på ansökan av djurhållaren. Djurhållaren ska lämna en ansökan om identitetshandling till det organ som utfärdar handlingen senast två månader innan ovan nämnda tidsfrist går ut. Om djurhållaren inte är ägare till djuret, ska hen agera för ägarens räkning och i samförstånd med denne, helst på grundval av ett skriftligt avtal.

Det organ som utfärdar identitetshandlingen ansvarar även för identifieringen av hästdjuret. I samband med identifieringen märks djuret med ett mikrochipp som entydigt kopplar identitetshandlingen till djuret. Mikrochipp är obligatoriska för hästdjur som fötts den 1 juli 2009 eller därefter, förutom då det gäller undantag som tillåts av vissa medlemsstater och som har meddelats på webbplatserna för dessa medlemsstater. Mikrochipp som anbringats på djuret efter 21.4.2021 ska innehålla landskoden för den medlemsstat där identifieringsmärket anbringats på djuret och vara godkänd av den behöriga myndigheten.

Då det utfärdande organet utfärdar identitetshandlingen eller registrerar identitetshandlingar som utfärdats tidigare, registreras uppgifter om djuret, djurets mikrochipp och den person till vilken identitetshandlingen har överlåtits samtidigt i databasen.

Till hästdjuret beviljas antingen en identitetshandling för registrerade hästdjur eller en identitetshandling för andra än registrerade hästdjur. Med ett registrerat hästdjur avses varje hästdjur som är infört eller berättigat införande i huvudavsnittet i en stambok som förs av en godkänd avelsorganisation enligt förordningen om djuravel (EU) 2016/1012. Även hästar som registrerats hos en internationell organisation som har överinseende över hästar avsedda för tävling eller kapplöpning anses vara registrerade hästdjur.

Identitetshandlingen är avgiftsbelagd och om avgiften som tas ut för den föreskrivs i en förordning som jord- och skogsbruksministeriet utfärdat. Identitetshandlingarnas pris framgår av Livsmedelsverkets prislista. Mer information om fakturering av identitetshandlingarna finns på sidan fakturering av identifiering.

Ansökan om identitetshandlingen från utomlands

Föl som är födda i Finland kan antecknas i en stambok i en annan medlemsstat, om stamboken i enlighet med anmälningsförfarandet artikel 12 i förordningen om djuravel har utvidgats till Finlands territorium. Då kan en identitetshandling för fölet sökas direkt hos den avelsorganisation som för stamboken. I sådant fall ta reda på förfaranden i anslutning till anteckningen i stamboken, ansökningen om identitetshandlingen och identifieringen av fölen direkt från avelsorganisationen i fråga och observera, att  mikrochippen ska även i detta fall innehålla Finlands landskod. En förteckning över de avelsorganisationer som är erkända i andra medlemsstater och som även genomför sina avelsprogram i Finland finns på Livsmedelsverkets webbplats på Stambokförande sammanslutningar. Om en avelsorganisation inte ingår i förteckningen, får organisationen inte utfärda identitetshandlingar för föl födda i Finland. 

Avelsorganisationerna i en annan medlemsstat skickar identitetshandlingarna som de har utfärdat till en auktoriserade organ i Finland, som i sin tur registrerar Identitetshandlingen i databasen och överlämnar den till hästhållaren. De utländska avelsorganisationerna fakturerar identitetshandlingarna direkt från hästhållaren enligt sin egen prislista. Dessutom fakturerar Livsmedelsverket för registrering av uppgifter i databasen. Mer information finns på sidan Anmälningar till databasen

Aktualiteten av identitetshandlingen

Djurhållaren ska se till att djurets identifiering (mikrochipp) fungerar och att uppgifterna om djuret i identitetshandlingen – i synnerhet uppgiften om hästdjurets duglighet för slakt för användning som livsmedel – är korrekta och uppdaterade.

Om mikrochippet på en häst upphör att fungera, ska det ersättas med ett nytt chipp så fort som möjligt, dock inom 30 dagar efter att man upptäckte att chippet inte fungerade, och innan djuret förflyttas från den anläggning för djurhållning där djuret vanligen hålls på.

Då djurets uppgifter ändras ska djurhållaren lämna in identitetshandlingen till det utfärdande organet som uppdaterar uppgifterna i identitetshandlingen och registrerar dem i databasen. Tidsfristen för anmälan om förbud mot slakt är 7 dagar.

När identitetshandlingen uppdateras vid organet kan en så kallad provisorisk handling beviljas för djuret på djurhållarens ansökan. Den provisoriska handlingen gäller i högst 45 dagar. Hästdjur som åtföljs av en provisorisk handling får inte transporteras till ett slakteri för slakt.

Anteckningar om medicinering i identitetshandlingen

Ett viktigt avsnitt i identitetshandlingen är den punkt som reserverats för anteckning om medicinering – på så sätt förebyggs att läkemedelsrester hamnar i livsmedel. Identitetshandlingen ska alltid finnas tillgänglig för veterinären då djuret behandlas. I avsnittet om medicinering i identitetshandlingen ska man anteckna de läkemedel som administreras till djuret och djurets vaccinationer samt eventuellt slaktförbud. Innan läkemedel administreras ska veterinären kontrollera om hästens identitetshandling innehåller en anteckning om slaktförbud. Om identitetshandlingen inte är med kan den behandlande veterinären endast behandla hästen med läkemedel som godkänts för produktionsdjur.

Ersättning av identitetshandling som förkommit

Ett duplikat eller en ersättande identitetshandling beviljas i stället för en identitetshandling som förkommit. Duplikat av identitetshandlingar och ersättande identitetshandlingar är också avgiftsbelagda och deras avgifter anges i Livsmedelsverkets prislista.

Om ett hästdjur kan identifieras till exempel utifrån mikrochippet eller ett DNA-prov, kan ett duplikat av identitetshandlingen utfärdas för djuret på ansökan av djurhållaren. I regel medför detta ett livslångt förbud mot slakt för djuret. Ett duplikat av identitetshandlingen för ett registrerat hästdjur utfärdas av det organ som utfärdat den ursprungliga identitetshandlingen som förkommit.

Även i en situation där det organ som utfärdat den ursprungliga identitetshandlingen som förkommit befinner sig i en annan medlemsstat, ska ansökan om duplikat av identitetshandling lämnas in via ett utfärdande organ av identitetshandlingar. Ett duplikat av en identitetshandling som utfärdats i en annan medlemsstat ska betalas direkt till det utfärdande organet enligt organets prislista. Dessutom fakturerar Livsmedelsverket för registrering av uppgifter i databasen, inklusive kostnader för beställning, registrering och sändning av handlingen. 

När det gäller icke-registrerade hästdjur utfärdas duplikat av identitetshandlingar av Suomen Hippos. 

Om ett hästdjur inte med säkerhet kan identifieras, utfärdas en ersättande identitetshandling för djuret med nya individuella identifieringsuppgifter. Den ersättande identitetshandlingen utfärdas av Suomen Hippos. Utfärdandet av en ersättande identitetshandling medför alltid ett livslångt förbud mot slakt för djuret. 

Anmälningar till databasen

Alla hästdjur som införts från en annan medlemsstat samt de hästdjur som är födda i Finland och för vilka har utfärdats identitetshandling i en annan medlemsstat, ska anmälas till databasen i Finland för registrering av uppgifterna i identitetshandlingen. Anmälan till databasen är avgiftsbelagd. Mer information finns på sidan Anmälningar till databasen

En central databas ska inrättas i Finland, i vilken uppgifter om alla hästdjur som vistas permanent i Finland som enligt lagstiftningskrav sparats i olika databaser ska samlas. I den centrala databasen ska registreras även uppgifter om vilka anläggningar för djurhållning hästdjur vanligen hålls på. När den centrala databasen är färdig, får hästdjurhållarna en anvisning om hur dessa uppgifter ska lämnas till myndigheten.  

Registrering och journalföring av anläggning för hållning av hästdjur

Anläggningar för hållning av hästdjur ska vara registrerade, och djur som finns vid, anländer till eller avsänds från anläggningen ska journalföras. Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats på sidan Registrering av hästdjurhållaren och djurhållningsplatsen.

Handel med hästdjur på den inre marknaden

Hästdjur som inte åtföljs av en lämplig identitetshandling får inte mottas i Finland från andra länder inom EU eller EES. Ett föl under 6 månaders åldern som inte är avvant får följa med modern tillfälligt utan egen identitetshandling, men om fölet ska flyttas till ett annat land permanent, ska det ha sin egen identitetshandling före flyttningen. Om djuret inte åtföljs av en identitetshandling ska djuret sändas tillbaka till avgångsplatsen. Djurens ägare eller innehavare har i sin tur orsak att säkerställa att identitetshandlingarna för ett hästdjur som ska sändas från Finland till ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är korrekta, så att förflyttningen kan ske friktionsfritt.

Innan en häst flyttas kontrollerar tjänsteveterinären djuret och undertecknar djurets hälsointyg. Hälsointyget är i regel i kraft i 10 dagar. Hästar med hög hälsonivå kan beviljas ett hälsointyg som gäller i 30 dagar. En förutsättning är att det i hästens identitetshandling har antecknats en licens som beviljas för deltagande i hästtävlingar och att identitetshandlingen innehåller de anteckningar om veterinärbesök som krävs. Licensen beviljas av den organisation för hästtävlingar där hästen är registrerad för deltagande i tävlingar när de hälsovillkor som föreskrivs i förordningen (vaccinationer och veterinärkontroller) uppfylls. En giltig FEI-licens anses motsvara en licensanteckning i identitetshandlingen. Licensen gäller i fyra år, varefter det kan förnyas.

Om hästdjur transporteras från Finland till ett annat medlemsland inom den Europeiska unionen eller till ett land utanför den Europeiska Unionen bör chauffören registrera sig  i regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket ger chauffören ett individuellt registernummer. Registrering krävs ej av chaufförer som redan har ett djurtransporttillstånd enligt djurtransportlagstiftningen.

Tilläggsinformation på Livsmedelsverkets Import och exportsida.

Import av hästdjur från tredje länder

Identitetshandlingar som beviljats i importlandet för registrerade hästdjur som förts in från länder utanför EU eller EES är giltiga, om deras tekniska egenskaper och informationsinnehåll överensstämmer med krav på identitetshandlingar som beviljas inom EU, och de har utfärdats (vad gäller renrasiga avelshästar) av ett godkänt avelsorgan i tredje landet i fråga som antecknats i den förteckning på avelsorgan som upprätthålls av kommissionen enligt artikel 34 i förordningen om djuravel (EU) 2016/1012, eller (vad gäller övriga registrerade hästdjur) av en internationell organisation som har överinseende över hästar avsedda för tävling eller kapplöpning, eller (vad gäller andra än registrerade hästdjur) av en behörig myndighet i importlandet.

En identitetshandling som utfärdats i avgångslandet ska inom 30 dygn efter importen sändas till det utfärdande organet i Finland så att uppgifterna i handlingen kan registreras i databasen. Om identitetshandlingen för det importerade hästdjuret inte uppfyller de krav som ställs för handlingen i EU-lagstiftningen, kompletterar det utfärdande organet handlingen med de uppgifter som krävs, eller om detta inte är möjligt beviljar organet en ny identitetshandling för djuret.   

Om du importerar hästdjur från länder utanför EU, säkerställ även kraven på tull som gäller import. 

Slakt av häst

Identitetshandlingen ska alltid åtfölja hästen, även till slakteriet. Hästar som slaktas ska alltid åtföljas av djurets officiella identitetshandling i original. En ersättande identitetshandling, ett duplikat av identitetshandlingen (med vissa undantag), en temporär identitetshandling, en kopia av identitetshandlingen eller någon annan handling duger inte för identifiering av hästen för slakt.

I identitetshandlingen för en häst ska det alltid finnas en punkt där det är möjligt att anteckna hästens medicinering och eventuellt slaktförbud. Om identitetshandlingen för en häst har beviljats före 2009 och den inte innehåller någon plats där det är möjligt att anteckna medicinering av hästen och eventuellt slaktförbud, har identitetshandlingen kunnat kompletteras med en så kallad medicineringsdekal (en tilläggsdel i klistermärkesform som levererats av Suomen Hippos) där de nödvändiga medicineringarna och eventuellt slaktförbud har kunnat antecknas. Användningen av medicineringsdekaler upphörde i början av 2022 och gamla identifieringshandlingar kan inte längre kompletteras med en medicineringsdekal. Identifieringshandlingar som kompletterats med en medicineringsdekal tidigare är giltiga även i fortsättningen.

Hästhållaren är skyldig att anmäla de medicineringar som hästen fått under sex månader i den så kallade kedjeinformationen (uppgifter om livsmedelskedjan som skickas till slakteriet). En häst som i identitetshandlingen eller databasen har anteckning om ett slaktförbud eller en gällande karenstid för slakt godkänns inte för slakt. Under karenstiden kan hästen inte slaktas i slakteri ens av djurskyddsskäl, utan hästen ska avlivas någon annanstans än i slakteri.

En häst som har förts in från ett land utanför EU godkänns inte för slakt om den har förts in från ett land eller område som inte finns med i förteckningen enligt bilagan till kommissionens beslut 2011/163/EU. Hästar som importerats från till exempel Ryssland, Ukraina eller USA efter mars 2011 godkänns inte för slakt.

Anvisningen om kontrollen av identitetshandling av hästdjur som slaktas (Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen, endast på finska) finns på sidan Hevoseläinten ohjeet. Ytterligare information om medicinering finns på Livsmedelsverkets webbplats i avsnittet Medicinering av djur.

Identitetshandlingar för slaktade och avlivade hästar

Då ett hästdjur dör, avlivas eller slaktas ska mikrochippet avlägsnas och förstöras. Dessutom ska identitetshandlingen ogiltigförklaras och återlämnas till det utfärdande organet.

Då ett hästdjur slaktas, ogiltigförklarar tjänsteveterinären identitetshandlingen och återlämnar den till det organ som utfärdat den.

Då ett hästdjur dör eller avlivas på gården eller t ex blir stulet, ska djurhållaren inom 30 dagar efter att djuret dog eller försvann återlämna identitetshandlingen till det organ som utfärdat handlingen. Det utfärdande organet för in uppgifterna i databasen och förklarar identitetshandlingen ogiltig. Om hästen har avlivats på gården på grund av bekämpning av djursjukdomar, är det dock en tjänsteveterinär som ogiltigförklarar identitetshandlingen och sänder det vidare.

Det utfärdande organet kan även om det så önskar överlåta den ogiltigförklarade identitetshandlingen till ägaren som minne av djuret.

Identitetshandlingar som utfärdats av en utländsk organisation till importhästar sänds till Livsmedelsverket under adressen:

Livsmedelsverket/Enheten för djurens hälsa och välfärd, Kontaktpunkt Hästar, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS           

Registrering av djurförmedlare

Aktörer som samlar upp hästdjur för en kort tid från fler än en anläggning ska anmäla verksamheten till myndighetsregistret och föra journal över sin verksamhet. Sådana aktörer är t.ex. aktörer som köper och säljer slakthästar, dvs. så kallade slaktdjurförmedlare. Mer information om anmälningen och journalföringen finns på Livsmedelsverkets hemsida Registrering av djurförmedlare.

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2024