Tillhandahållande och övervakning av information från livsmedelskedjan

Enligt kraven i lagstiftningen om livsmedelshygien ska primärproduktionsföretagaren lämna information om djuren och deras produktion till ett slakteri, ett småskaligt slakteri eller ett renslakteri när djur skickas från primärproduktionsstället till slakt. Kravet att information från livsmedelskedjan ska levereras gäller alla andra djurarter än frilevande vilt och fiskar som ska slaktas.

Med primärproduktionsställe avses i Livsmedelsverkets anvisningar ursprungsgården, primärproduktionslokalen, primärproduktionsstället eller djurhållningsplatsen från vilken ett djur eller ett djurparti sänds till slakteriet. I fråga om renar avses med primärproduktionsställe också en renskiljningsplats eller någon annan plats där det är tillåtet att inleda slakt av renar.

Till tillhandahållandet av informationen från livsmedelskedjan hör också att lämna uppgifter om beslutet om köttbesiktning, uppgifter om svinens morbiditet och andra relevanta uppgifter som respons till primärproduktionsföretagaren. Till lämnandet av informationen från livsmedelskedjan hör dessutom att slakteriets officiella veterinär ska underrätta slakteriföretagaren och primärproducenten om betydande fynd eller inspektionsresultat som påverkar livsmedelssäkerheten, folkhälsan, djurhälsan eller djurens välbefinnande.

Syftet med att lämna information från livsmedelskedjan är att garantera livsmedelssäkerheten och hjälpa producenten med att identifiera bland annat problem med djurens hälsa. Med hjälp av informationen från livsmedelskedjan kan slakteriet vid behov planera särskilda arrangemang med anknytning till slakten. Informationen från livsmedelskedjan utgör också ett stöd för besiktningsveterinären under köttbesiktningen, exempelvis när hen bedömer djurets hälsa före slakten. Respons gällande information om livsmedelskedjan kan användas för att främja djurens hälsa eller uppfödningsförhållandena på gården.

Livsmedelsverkets anvisning "Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta" innehåller anvisningar, tolkningar och rekommendationer för slakteriföretagare och de officiella veterinärer som övervakar dem vid tillämpningen och iakttagandet av lagstiftningens krav på leverans och övervakning av information från livsmedelskedjan samt vissa andra uppgifter. De livsmedelstillsynsmyndigheter som övervakar primärproducenter och primärproducenter får också information om de krav som gäller lämnande av information från livsmedelskedjan.

Sidan har senast uppdaterats 12.10.2022