Kött

Kött är inte en primärprodukt, men uppfödning av husdjur, hägnat vilt, fjäderfä och hardjur vilkas kött används som livsmedel är primärproduktion. Med husdjur avses nötkreatur, svin, får och getter samt tama hovdjur. Med hardjur avses produktionskaniner. Till köttproducerande djur hör i regel även hästar, men på vissa villkor kan hästen uteslutas ur livsmedelskedjan och hållandet av hästen då inte betraktas som primärproduktion. Jakt på frilevande vilt är primärproduktion av livsmedel.

Primärproduktionen omfattar transport av produktionsdjur från en produktionsenhet till en annan och transport till ett slakteri.

Primärproduktion är inte uppfödning av djur enbart för konsumtion i det egna privata hushållet. I primärproduktionen ingår inte heller slakt eller efterföljande bearbetning av kött.

På denna webbplats har vi samlat information till primärproducenter om livsmedelskedjan, hemslakt, vilt och försäljning av kött från vilt som primärprodukt samt om kontrollerade svinhållningsförhållanden.

Sidan har senast uppdaterats 13.10.2022