Registrering av djurförmedlare

Lagstiftningen om identifiering och registrering av djur förutsätter ett myndighetsregister om s.k. aktörer som genomför uppsamling oberoende av en anläggning. Med termen avses en aktör som samlar upp djur för en kort tid från fler än en anläggning. Sådana aktörer är t.ex. aktörer som köper och säljer djur, dvs. så kallade djurförmedlare. Skyldigheten att anmäla verksamheten till myndighetsregistret gäller förmedlare av klöv- och hovdjur samt fjäderfä.

Anmälan av aktörens uppgifter till registret

Aktörer som genomför uppsamling av klöv- och hovdjur samt fjäderfä oberoende av en anläggning ska anmäla uppgifterna om sin verksamhet till regionförvaltningsverket innan verksamheten inleds. Av uppgifterna ska framgå aktörens namn och adress samt arterna och kategorierna av klöv- och hovdjur samt fjäderfä som verksamheten omfattar. I anslutning till registreringen får aktören ett individuellt registreringsnummer. Aktören ska anmäla uppgifter till regionförvaltningsverket om ändringar i verksamheten samt om att verksamheten upphört inom 30 dagar från händelsen. 

Aktörens anmälningar till djurregistren

Djurförmedlare ska göra anmälningar i enlighet med 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) till de specifika djurregistren för de olika arterna (nöt-, får-, get- och svinregistren) inom 7 dagar från händelsen. Inloggningslänkar till djurregistren och mer information om tillämpningarnas användning och tillämpningarnas användarguider finns på Livsmedelsverkets sida Djurregistertillämpningar

Journalföring

Aktörerna ska föra journal över sin verksamhet. Uppgifterna ska antecknas senast den tredje dagen efter händelsen och förvaras på papper eller i elektronisk form. Journalen ska sparas i minst 3 års tid och läggas fram för myndigheten på begäran. I journalen ska åtminstone följande uppgifter antecknas:

  • arterna, kategorierna, antalen och identifieringsuppgifterna om de djur som aktören har ansvaret för
  • förflyttningar av djur som aktören ansvarar för, inklusive, enligt fallets karaktär, djurens ursprungs- och destinationsort samt förflyttningarnas datum
  • de handlingar som ska medfölja de förflyttade djuren
  • djur som aktören ansvarar för som dött
  • åtgärder för biosäkerhet, uppföljning, behandlingar, testresultat och andra påkallade uppgifter enligt vad som är ändamålsenligt med tanke på arten och kategorin av de landdjur som aktören ansvarar för. För mer information, se Livsmedelsverkets webbsida Djurhälsa och sjukdomar.

Dessutom ska aktören i journalen anteckna följande uppgifter om varje djur som är till salu:

  • det individuella godkännande- eller registernumret för den aktuella samlingsanläggningen, om djuret transporterats via en samlingsanläggning efter att det avrest från sin ursprungliga anläggning och innan det blir köpt
  • köpdatumet
  • djurets köpares namn och adress
  • registerbeteckningen eller registernumret för det transportmedel på vilket djurlasten lastas eller från vilket det lossas samt det individuella registernumret för de aktuella djurens djurförare, om denna uppgift är tillgänglig
  • referensnumren för de handlingar som måste medfölja djuren

 

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2024