Handel på den inre marknaden med levande djur, könsceller och embryon

OBS! Information om Brexit.

Med handel på den inre marknaden avses alla förflyttningar av levande djur, sperma, äggceller och embryon som sker från Finland till andra EU-länder, Norge eller Schweiz eller från dessa länder till Finland. 

Förflyttningar av levande djur, könsceller och embryon samt vissa andra produkter är förenade med risk för att djursjukdomar sprids. Vid förflyttningarna måste Europeiska unionens djurartsspecifika rättsakter som gäller handel på den inre marknaden iakttas för att förhindra spridningen av djursjukdomar. 

Närmare anvisningar för enskilda djurarter finns i menyn till vänster.

Vid behov kan ytterligare information begäras per e-post på adressen EU-elain@ruokavirasto.fi eller genom att ringa rådgivningsnumret 029 530 0401 (endast må–on kl. 9–11).

Allmänna principer för handel på den inre marknaden

För följande djur krävs ett hälsointyg i TRACES-systemet, som beviljas av kommunalveterinären/den behöriga myndigheten:

 • nötkreatur*
 • svin** (alla tamsvin samt hägnade vildsvin, inkl. hobbysvin såsom mangalizasvin och minigrisar)
 • får och getter
 • hästdjur (såsom häst, åsna och mulåsna)
 • kameldjur (såsom lamadjur och alpacka)
 • hjortdjur (såsom ren)
 • andra klöv- och hovdjur
 • fjäderfä och kläckägg***
 • fåglar i fångenskap och kläckägg (andra fåglar än fjäderfä)
 • honungsbin och humlor
 • fiskar och andra vattenbruksdjur
 • primater
 • hundar, katter, illrar och andra köttätare (såsom iller, räv, mink och mårdhund)
 • landlevande djur (fåglar, landlevande däggdjur, bin och humlor) som ska förflyttas från avgränsade anläggningar (såsom djurparker) till andra avgränsade anläggningar
 • vilda landlevande djur (fåglar, landlevande däggdjur, bin och humlor)

* släktena Bison, Bos (inklusive undersläktena Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) och Bubalus (inklusive undersläkten Anoa)

**familjen suidae inklusive arterna Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Porcula ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

***med fjäderfä avses fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för: a) produktion av i) kött, ii) konsumtionsägg, iii) andra produkter; b) vidmakthållande av stammen av fjädervilt; c) uppfödning av fåglar som används för de typer av produktion som avses i leden a och b.

Avseende embryon och könsceller:

 • embryon och könsceller från nötkreatur
 • embryon och könsceller från får
 • embryon och könsceller från getter
 • embryon och könsceller från svin
 • embryon och könsceller från hästdjur
 • romkorn, rom, mjölke och könsceller från vattenbruksdjur
 • embryon och könsceller från hundar och katter
 • embryon och könsceller från andra landlevande djur som hålls i avgränsade anläggningar (såsom djurparker)
 • embryon och könsceller från kamel- och hjortdjur

Inget hälsointyg krävs:

Passet för sällskapsdjur motsvarar hälsointyget vid förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte.

Förflyttningar som förutsätter Livsmedelsverkets samtycke

 • förflyttning av landlevande eller vattenlevande djur eller avelsmaterial från landlevande djur för vetenskapliga ändamål
 • förflyttning av vilda landlevande djur
 • förflyttning av landlevande djur som tillåts av ett nationellt undantag som en annan medlemsstat tillämpar till ett område som har sjukdomsfri status eller där utrotningsprogram genomförs
 • förflyttning för utrotning av en sjukdom hos landlevande djur
 • förflyttning av avelsmaterial till en genbank eller från någon annan anläggning än en godkänd anläggning
 • förflyttning av primater från någon annan anläggning än en avgränsad anläggning
 • förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte som avses i artikel 32 i förordningen om sällskapsdjur och som inte uppfyller alla krav som ställs på den
 • förflyttning av vattenlevande djur i undantagsfall
 • förflyttning av mikrober och parasiter som orsakar sjukdomar i kategorierna a-c och andra djursjukdomar som ska bekämpas

Sök tillstånd med hjälp av en Webropol-ansökan här.

Tillåtna avgångs- och mottagarländer

I regel får levande djur, biprodukter, embryon och könsceller förflyttas till Finland från alla EU-medlemsstater, Norge och Schweiz och förflyttas från Finland till alla EU- medlemsstater, Norge och Schweiz. Ett krav för förflyttningarna är att djuren, könscellerna och embryona som förflyttas uppfyller de hälsovillkor som ställts för dem och att den avsändande medlemsstaten eller området i medlemsstaten bevisligen är fria från djursjukdomar som lätt sprider sig.

Djursjukdomsepidemier kan orsaka begränsningar i handeln på den inre marknaden. När en djursjukdomsepidemi har brutit ut kan EU-kommissionen meddela ett så kallat skyddsbeslut, där villkoren för handel på den inre marknaden från epidemiområdet slås fast. Kommissionens gällande skyddsbeslut finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Förutom av myndigheterna meddelas anvisningar om förflyttningar av produktionsdjur (nötkreatur, svin, getter, fjäderfän, alpackor, lamadjur) och könsceller och embryon av dem till Finland också för näringens räkning av Djurens hälsa ETT rf. Livsmedelsverket rekommenderar att importörerna av alla ovan nämnda djurslag tar kontakt med ETT, elainten.terveys@ett.fi

Märkning och registrering av djur

Djurens bestämmelseplats i Finland

I hälsointyget som beviljas av det avsändande landets tjänsteveterinär och som åtföljer försändelsen ska som bestämmelseplats för försändelsen antecknas den registrerade eller godkända anläggning (djur)/bestämmelseplats (embryon, könsceller, hundar, katter och illrar som förs in i kommersiellt syfte) där djuren/könscellerna och embryona anländer till i Finland (punkt I.12 i hälsointyget) och som mottagare den registrerade importören (punkt I.5 i hälsointyget). En registrerad eller godkänd bestämmelseplats krävs inte då en privatperson för in en hund, katt eller iller.

Registrera dig som aktör i systemet TRACES

Det rekommenderas att alla aktörer på den inre marknaden, som förflyttar levande djur, könsceller eller embryon som kräver ett hälsointyg, registrerar sig i systemet.

Anvisningar för registreringen finns på Livsmedelsverkets webbplats Registrering och problemsituationer. När aktören har registrerat sig, skickar programmet ett meddelande om registreringen till det lokala regionsförvaltningsverket, där länsveterinären aktiverar aktörens TRACES-konto. Efter att kontot aktiverats skickar programmet ett meddelande om att kontot aktiverats till aktören.

En aktör som registrerat sig i TRACES kan i systemet göra upp del I av det hälsointyg som krävs för handel på den inre marknaden, när aktören vill förflytta partier till en annan EU-medlemsstat. I systemet kan aktören följa upp alla de hälsointyg, både för in- och utförsel, som gäller den egna verksamheten. Mallar för alla hälsointyg som krävs för handel på den inre marknaden finns också i systemet.

Hälsointyg

Försändelserna av levande djur, könsceller och embryon på den inre marknaden ska kontrolleras av tjänsteveterinären i avgångslandet före förflyttningen. På basis av kontrollen utfärdar tjänsteveterinären ett hälsointyg som ska åtfölja försändelsen under hela resan. Hälsointyget ska vara uppgjort på både det avsändande och det mottagande landets språk. Hälsointygets innehåll och kontrolltidpunkten bestäms enligt djurarten eller produkten. Enhetliga mallar för de hälsointyg som krävs för handel på den inre marknaden kan skrivas ut från systemet TRACES. Förlaga till hälsointyg hittas på våra djurspecifika webbsidor som hittas på den här sidans vänstra sida. Hälsointygets giltighet ses på intyget.

Kontrollerna av försändelser som avgår från Finland till den inre marknaden utförs av kommunveterinären i det område från vilket djuren eller produkterna avsänds. På basis av kontrollen utfärdar kommunveterinären ett hälsointyg för försändelsen. Hälsointyget görs upp i systemet TRACES.

När djur eller produkter avsänds från Finland till den inre marknaden ska aktören i god tid, helst minst två månader, före avsändningsdatumet avtala med kommunalveterinären som inspekterar exportförsändelsen om utförandet av kontroller, uppgörandet av hälsointyg och andra praktiska arrangemang.

Införselkontroller av försändelser som anländer till Finland

Aktören ska kontrollera djuren, könscellerna och embryona samt deras identifikationer och importhandlingar omedelbart efter att de anlänt till Finland på bestämmelseplatsen. Om kontrollören konstaterar att importhandlingarna eller identifikationerna inte uppfyller importkraven eller att de är bristfälliga, eller om djuren misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska djuren omedelbart isoleras på bestämmelseplatsen och kontrollören ska omedelbart anmäla ärendet till kommunalveterinären.

Importören får inte överlåta djuren till en annan mottagare innan djuren, könscellerna och embryona samt de importhandlingar som åtföljer dem har konstaterats uppfylla importkraven.

Tjänsteveterinären kan utföra stickprovskontroller och i samband med dem ta prover på bestämmelseplatsen. Tjänsteveterinären har rätt att kontrollera djuren och importhandlingarna också under transporten.

Journalföring

Aktörer som bedriver handel på den inre marknaden ska föra journaler som innehåller åtminstone följande uppgifter:

 1. arterna och kategorierna av, antalet och identifiering av hållna landlevande djur på anläggningen
 2. förflyttningar av hållna landlevande djur till och från anläggningen, om lämpligt med angivande av
  1. deras ursprungsort eller destinationsort
  2. datum för förflyttningarna
 3. de dokument som ska åtfölja hållna landlevande djur som anländer till eller lämnar en anläggning
 4. dödligheten för hållna landlevande djur på anläggningen
 5. biosäkerhetsåtgärder, övervakning, behandlingar, testresultat och i förekommande fall andra relevanta uppgifter för
  1. arterna och kategorierna av hållna djur på anläggningen
  2. typen av produktion
  3. anläggningens typ och storlek
 6. resultaten av eventuella djurhälsobesök.

Journalerna ska föras på papper eller i elektronisk form.

Aktörer som driver anläggningar ska spara journalerna på anläggningen minst 3 år efter förflyttningen.

Lagstiftning om skydd av djur under transport

Vid transport av levande djur ska bestämmelserna om djurskydd i lagstiftningen följas.

Lagstiftning om förebyggande av spridning av djursjukdomar

Från och med den 21 april 2021 tillämpas på desinfektionen av transportfordon och utrustning artikel 104 och 125 i djurhälsolagen (förordning 2016/429) samt artikel 4–6 i kommissionens delegerade förordning 2020/688. Den största ändringen är att kravet på godkännande av platser för rengöring av djurtransportfordon vid förflyttningar på den inre marknaden faller bort för djurtransporternas del.

Annan relevant lagstiftning

Invasiva främmande arter

I unionsområdet är det förbjudet att importera, odla, sälja och använda samt sätta ut i naturen sådana djurarter som betraktas som invasiva främmande arter. EU:s medlemsländer har godkänt en förteckning över invasiva främmande arter. I statsrådets förordning finns också bestämmelser om invasiva främmande arter av nationell betydelse.

De invasiva främmande arterna i EU-förteckningen samt de nationellt betydande invasiva främmande arterna hittar du på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

CITES-tillståndsförfarandet 

Den internationella konventionen (CITES-avtalet) som reglerar handeln med utrotningshotade växt- och djurarter ska alltid tas i beaktande i samband med import av sällsynta eller i övrigt utrotningshotade djur. I fråga om vissa djurarter förutsätter CITES-avtalet export- och importtillstånd eller en importanmälan.

Mer information får du från Finlands miljöcentral tfn 0295 251 000, cites@syke.fi eller på Finlands miljöcentrals webbplats.

Införsel av djur av främmande ursprung 

Enligt jaktlagen får vilt och viltbestånd av främmande ursprung inte importeras eller sättas ut i frihet utan tillstånd av Finlands viltcentral. I fråga om införsel av djur från Åland och utsättande av dessa i frihet på annat håll i Finland tillämpas samma principer som för annan införsel.

För detta syfte kan du ansöka om tillstånd som beviljas av Finlands viltcentral.

Enligt jaktlagen ska tillstånd vägras om åtgärden medför skada på naturen och de vilda djuren.

Lagen om fiske 

Införsel av andra än i Finland i vilt tillstånd förekommande fisk- eller kräftarter eller fisk- eller kräftbestånd eller könsceller av dem för utsläppande i naturliga vatten eller för vattenbruksändamål är förbjuden enligt lagen om fiske utan tillstånd av närings-, trafik- och miljöcentralen.

Sidan har senast uppdaterats 4.11.2022