Djurskydd vid transporter

Med transport av djur avses landsvägs-, järnvägs-, havs-, insjö- och lufttransporter av levande djur i Finland, mellan Finland och andra EU-länder, samt mellan Finland och länder utanför EU.

Lagstiftningen om skydd av djur under transport gäller all transport av djur.

Djurtransportlag [Lag om transport av djur (1429/2006)] gäller transport av såväl levande ryggradsdjur som i tillämpliga delar också transport av ryggradslösa djur. Med djurtransportlagen har verkställts djurtransportförordningen och reglerats sådana transporter av djur, som faller utanför djurtransportförordningen.

Djurtransportförordning [Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97] reglerar enbart transport av ryggradsdjur som har samband med ekonomisk verksamhet.

Syftet med författningarna är att skydda levande djur mot skada och sjukdom och all smärta, all plåga och allt lidande som kan undvikas under och i samband med transport. Enligt bestämmelserna skall djurens välmående ombesörjas under transport.

I författningarna ingår grundläggande bestämmelser om transport av djur avseende de allmänna förutsättningarna för transport, transportmedlet, lastning och avlastning av djur jämte tillståndsförfaranden. För transporter som har samband med ekonomisk verksamhet finns dessutom noggrannare bestämmelser bland annat om transport av de vanligaste produktionsdjuren och kraven på transportmedel.

Transport av djur som har samband med ekonomisk verksamhet är tillåtet endast med regionförvaltningsverket tillstånd. Regionförvaltningsverket beviljar de tillstånd som transporter av djur i kommersiellt syfte förutsätter och sparar informationen de innehåller i djurtransportörsregistret. Livsmedelsverket för ett riksomfattande djurtransportörsregister över samtliga tillstånd som beviljats för transport av djur.

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018