Hundar, katter och fretter

Ingen märkning eller registrering förutsätts för närvarande av hund, katt eller frett, om dessa hålls som hobby- eller sällskapsdjur och inte förs ut ur landet. Det finns dock redan bestämmelser om obligatorisk identifiering och registrering av hund, och kravet träder i kraft den 1 januari 2023. Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats på sidan Hundregister.

Djurhållningplatserna för hundar, katter och fretter behöver inte registreras ifall de hålls som hobby- eller sällskapsdjur och inte flyttas emellan länderna. Om hundar, katter eller fretter hålls yrkesmässigt eller annars storskaligt, ska en anmälan enligt djurskyddslagen göras till Regionförvaltningsverket och dessutom bör djurhållningsplatsen registreras enligt djurhälsolagen (EU) 2016/429. I praktiken kan båda anmälningsplikterna skötas med samma anmälan till Regionförvaltningsverket. I samband med anmälan registreras verksamhetsplatsen till djurhållningsplatsregistret och då får den tillika ett individuellt registreringsnummer. Anmälningsskyldigheten gäller yrkesmässig eller annars storskalig försäljning, förmedling, uthyrning, uppfödning, träning och dressyr av sällskaps- eller hobbydjur samt omhändertagande av djur för förvaring och vård och meddelande av undervisning i användningen av djur. Ytterligare information finns på Livsmedelsverkets webbplats på sidan Anmälningspliktig djurhållning. Verksamheten som gäller djuren bör journalföras både enligt djurskyddslagen och djurhälsolagen.

Journalföring på djurhållningsplats

En aktör på en djurhållningsplats har skyldighet att journalföra och spara uppgifter. För varje registrerad djurhållningsplats ska det föras journal över djurarter, djurkategorier, antalet djur och i tillämpliga fall identifieringsuppgifter på djurhållningsplatsen. Om ett djur har märkts individuellt med ett identifieringsmärke, antecknas i journalföringen identifikationskoden på identifieringsmärket. För varje djur ska födelsedatum och det datum då djuret har dött eller försvunnit journalföras. Om djuren har märkts individuellt med ett identifikationsmärke, antecknas i journalföringen det döda djurets identifikationskod och dödsdatum. Om djuren inte identifieras individuellt, antecknas antalet döda djur och dödsdatum i journalföringen. Dessutom ska det föras journal över djur som kommer till och lämnar djurhållningsplatsen. Av förflyttningsuppgifterna ska framgå det individuella djurhållningsplatssignumet för avgångs- och destinationsdjurhållningsplatsen samt datumet för förflyttningen. I journalföringen ska också eventuella handlingar (såsom identifieringshandlingar eller djurhälsointyg) sparas i enlighet med bestämmelserna för varje djurart.

Uppgifterna ska journalföras och sparas i pappersform eller elektronisk form. Uppgifterna ska journalföras senast den tredje dagen efter händelsen i djurhållningsplatsens journalföring. Journalföringen ska sparas i minst tre år från utgången av det år då den senaste anteckningen om djuret har registrerats i journalföringen.

Märknings- och registreringkraven vid förflyttning av hobby- och sällskapsdjur

Hundar, katter och fretter ska vara märkta och ha en identitetshandling, om de förs ut ur landet. Ytterligare information finns på Livsmedelsverkets webbplats på sidan Import och export/Hundar, katter och illrar.

Registrering av djurhållningsplatser vid förflyttning av sällskapsdjur i kommersiellt syfte mellan EU-medlemsstater

EU:s djurhälsolag (AHL) som trädde i kraft den 21 april 2021 förutsätter att ett individuellt registernummer för avgångs- och ankomstsanläggningen antecknas i de hälsointyg som används vid förflyttningar av hundar, katter och fretter i kommersiellt syfte mellan medlemsstater.

Ifall det är fråga om förflyttning av sällskapsdjur som annars kräver verksamhetsanmälan (t ex djurskyddslagens anmälningspliktiga verksamhet gällande djurförmedling) kan i djurhälsointyget användas djurhållningsplatsens individuella registreringsnummer. Din egen djurhållningsplats individuella registernummer kan du försäkra dig av Regionalförvaltningsverket.

Ifall det är frågan om verksamhet som inte kräver annan anmälan, ett registreringsnummer för mottagaren krävs inte då en privatperson för in en hund, katt eller iller då det är frågan om en engångsföreteels.

Chaufförernas registrering i samband med kommersiell förflyttning av sällskapsdjur

Om hundar, katter eller frettar transporteras i kommersiellt syfte från Finland till ett annat medlemsland inom den Europeiska unionen eller till ett land utanför den Europeiska Unionen bör chauffören registrera sig i regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket ger chauffören ett individuellt registernummer. Registrering krävs ej av chaufförer som redan har ett djurtransporttillstånd enligt djurtransportlagstiftningen.

Tilläggsinformation på Livsmedelsverkets Import och exportsida.

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2023