Hundar, katter och fretter

Identifieringsmärkning och registrering

Lagstiftningen om obligatorisk identifieringsmärkning och registrering av hundar trädde i kraft 1.1.2023. Anvisningar om identifieringsmärkning och anmälan av hund till registret samt nödvändiga blanketter finns på Livsmedelsverkets anvisningssida Hundregistret. Om du genast vill registrera din hund i e-tjänsten kommer du dit via länken nedan.

Gå till hundregister

För närvarande krävs ingen identifieringsmärkning eller registrering av katter eller frettar om de betraktas som hobby- eller sällskapsdjur och inte flyttas ut ur landet. Om en katt eller frett reser utomlands ska även dessa identifikationsmärkas och nödvändiga handlingar skaffas, men för dessa djurarter finns det ännu inget register till vilket identifikationsmärkningen ska anmälas.

 

Krav på märkning och registrering vid flyttning av sällskapsdjur

Hundar, katter och frettar ska vara identitetsmärkta och ha en identitetshandling om de flyttas ut ur landet. Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats Import och export / Hundar, katter och illrar.

Tillsyn av identifiering och registrering av hundar

Identifiering och registrering av hundar kontrolleras enligt lagen om identifiering av djur (1069/2021). Behöriga myndigheter är kommunveterinären, regionförvaltningskontoret (länsveterinären) och ELY-centralen (djurövervakare på ELY-centralerna). Tullen övervakar identifiering och registrering vid gränsen vid förflyttning av djur mellan medlemsländer. Ytterligare övervakning av legitimation är avgiftsbelagd när det konstateras att lagstiftningen inte har följts. Avgiften bestäms efter respektive myndighets avgiftssats. Kommunveterinärens tillsynsavgift är 150 € (MMM-förordningen om kommunala veterinärers betaltjänster 1286/2023).

Registrering av djurhållningsplats

Djurhållningsplatsen för hundar, katter och frettar behöver inte registreras om de hålls som sällskapsdjur i hushåll och inte flyttas mellan länder.

Registrering av djurhållningsplatser i yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- och hobbydjur

Om hållandet av hundar, katter eller frettar är yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- och hobbydjur enligt lagen om djurvälfärd, ska du göra en anmälan om detta till regionförvaltningsverket enligt lagen om djurvälfärd. För sådant hållande av hundar, katter eller frettar gäller också skyldigheten att registrera djurhållningsplatsen enligt djurhälsoförordningen (EU) 2016/429. I praktiken kan dessa skyldigheter skötas med samma anmälan till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret genom att registrera djurhållningsplatsen och göra en anmälan om djurhållningsverksamheten. Anmälan kan göras på en blankett till regionförvaltningsverket eller i det elektroniska Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret: epr.ruokavirasto.fi.

Mer information om yrkesmässig eller annars storskaligt hållande av sällskaps- och hobbydjur finns på Livsmedelsverkets webbplats Anmälningspliktig djurhållning. Verksamheten omfattas också av skyldigheten enligt både lagen om djurvälfärd och djurhälsoförordningen att föra bok över de djur som är föremål för verksamheten och händelserna på djurhållningsplatsen.

Registrering av djurhållningsplatser i samband med kommersiell flyttning av sällskapsdjur

EU:s djurhälsolag som trädde i kraft 21.4.2021 förutsätter att man i hälsointygen som används vid kommersiell förflyttning av hundar, katter och frettar mellan medlemsländerna antecknar det individuella registernumret för avgångs- och destinationshållningsplatsen (djurhållningsplatsens signum).

Om förflyttningen även i övrigt sker i samband med verksamhet som kräver anmälan kan man i hälsointyget använda det individuella registernumret för det verksamhetsställe som regionförvaltningsverket registrerat. Vid behov kan du kontrollera det individuella registernumret för din egen djurhållningsplats genom att logga in i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

Om det är fråga om en verksamhet som inte kräver någon anmälan, krävs ingen registrering av djurmottagarens djurhållningsplats när en privatperson på kommersiella villkor hämtar en hund, katt eller frett åt sig själv som en engångsförflyttning.

 

Djurhållningsplatsens bokföringsskyldighet

För varje registrerad djurhållningsplats del ska det föras bok över djurhållningsplatsens djurarter, djurkategorierna, djurens antal och i tillämpliga fall djurens identifieringsuppgifter. Om djuret har märkts med ett individuellt identifieringsmärke, antecknas identifieringskoden på identifieringsmärket i bokföringen. För varje djur ska antecknas födelsedatum samt det datum då djuret har dött eller försvunnit. Dessutom ska bok föras över djur som anländer till och lämnar djurhållningsplatsen. Av uppgifterna om en flyttning ska framgå det individuella anläggningssignumet för den avsändande och mottagande anläggningen och datum för flyttningen. I bokföringen ska även eventuella handlingar (såsom identitetshandlingar eller djurhälsointyg) förvaras i enlighet med de djurartsspecifika bestämmelserna.

Uppgifterna ska registreras och förvaras på papper eller i elektronisk form. Uppgifterna ska registreras i djurhållningsplatsens bokföring senast den tredje dagen efter händelsen. Bokföringen ska förvaras minst tre år från utgången av det år då den senaste anteckningen om djur har antecknats i bokföringen.

Registrering av chaufförer i samband med kommersiell flyttning av sällskapsdjur

Om hundar, katter eller frettar transporteras i kommersiellt syfte från Finland till ett annat medlemsland i Europeiska unionen eller till ett land utanför Europeiska unionen, ska chauffören som transporterar djuren registrera sig hos regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket ger chauffören ett individuellt registernummer. Registrering krävs inte av en chaufför som har ett djurtransporttillstånd enligt djurtransportlagstiftningen. 

Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats om import- och export.

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024