Hundregister

Hundregistret

Du kan registrera din hund i hundregistret via e-tjänsten eller genom att använda blanketten.

E-tjänsten för Livsmedelsverkets hundregister finns på adressen https://koirarekisteri.ruokavirasto.fi.

Gå till hundregister

Du kan också göra anmälan med en blankett. Blanketten kan skickas till kundtjänsten antingen per e-post eller per post. Kundtjänstens kontaktuppgifter hittar du här.

Anmälan av ny hund till registret (första registrering)

 • Hundvalpar anmäls till registret senast vid 3 månaders ålder eller redan tidigare, om deras innehavare byts ut (gäller för valpar födda 1.1.2023 och därefter).
 • Om en vuxen hund ännu inte har anmälts till registret ska den anmälas till registret omedelbart (den lagstadgade tidsfristen för anmälan av hundar födda före 1.1.2023 gick ut 31.12.2023).
 • En hund som permanent anländer till Finland från en annan stat ska anmälas till registret i Finland inom fyra veckor efter ankomsten, eller innan hunden överlåts till den nya innehavaren, om överlåtelsen sker före den utsatta tiden på fyra veckor. Även en hund som tillfälligt vistas i Finland i över tre månaders tid ska anmälas till registret inom motsvarande tidsfrist. Hunden ska vara identifieringsmärkt när den kommer till Finland och ha de dokument som krävs (t.ex. ett pass för sällskapsdjur från ett EU-land).

För att registrera hunden måste den ha ett mikrochipp. Mikrochippen implanteras av veterinärer och andra behöriga personer. För registreringen behöver du följande uppgifter:

 • mikrochippnumret 
 • hundinnehavarens namn, personbeteckning, näradress, e-postadress och telefonnummer
 • hundens födelsedatum (om födelsedatumet inte är känt kan du ge en uppskattning)
 • hundens ras eller, om ras saknas, en beskrivning av hundens yttre kännetecken, kön och färg,
 • hundens namn (du kan använda det namn du kallar hunden eller uppfödarens namn)
 • hundens födelseland, om annat än Finland
 • namn och adress för den som implanterat chippet (anges för en gammal hund om det är känt)
 • datum för insättningen av chippet (anges för en gammal hund om det är känt)

Om du skrev in fel nummer som din hunds chipnummer, du kan inte själv korrigera ett felaktigt sparat chipnummer, om du redan hunnit betala hundens registreringsavgift. Ta kontakt med hundregistrets kundtjänst (koirarekisteri@ruokavirasto.fi) och berätta vilket det felaktigt sparade chipnumret var och vilket det rätta chipnumret är. 

Försök inte att själv korrigera ett felaktigt sparat chipnummer genom att använda ”anmäl nytt mikrochip” -funktionen. Denna funktion ska användas endast om din hunds gamla chip har slutat fungera och hunden har försetts med ett nytt mikrochip. 

Byte av innehavare

Också när hundens innehavare byts ut ska uppgifterna anmälas till hundregistret. Anmälan ska göras inom en månad från bytet av innehavare. Anmälan kan göras i hundregistrets e-tjänst eller med en blankett. 

Närmare anvisningar för byte av innehavare finns på Livsmedelsverkets webbplats Byte av hundens innehavare.

 

När en hund avlivas, dör, försvinner eller flyttar från landet

När en hund dör, avlivas, försvinner eller varaktigt flyttar ut ur landet ska även detta anmälas till registret. Anmälan görs i e-tjänsten eller på en blankett. Anmälan ska göras inom en månad från dödsfallet, avlivningen eller försvinnandet. Flyttning utomlands ska anmälas om den är permanent. 

 

Hundregistrets avgifter

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt att avgiften för registrering av en hund är 10 euro via e-tjänsten och 19 euro via blankettanmälan. Samma avgift uppbärs också för byte av innehavare, varvid avgiften uppbärs av den nya innehavaren av hunden. Anmälan om att en hund försvunnit eller dött är avgiftsfri, liksom anmälan om permanent flyttning från landet.

 

Anmälare

Största delen av innehavarna av hundarna i Finland är privatpersoner och hundarna anmäls till registret med personbeteckning.

Hundar som innehas av företag och föreningar kan anmälas till Livsmedelsverkets hundregister med hjälp av FO-numret. 

Hundregistret är inte ett ägarregister, utan där finns information om innehavaren av hunden.

Att uträtta ärenden med FO-nummer

En hund kan anmälas till FO-numret till exempel i följande situationer:

 • Hundarna är en del av näringsverksamheten (t.ex. hundspannsföretag, mögelhundar, andra arbetshundar)
 • Det är fråga om förenings- eller företagsverksamhet vars verksamhet omfattar försäljning, förmedling eller långvarig skötsel av hundar (rescueorganisationer/import av valpar/uppfödningsverksamhet som näringsverksamhet)

Det är möjligt att uträtta ärenden med FO-nummer för personer som i handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet eller föreningsregistret har en roll som berättigar till uträttande av ärenden för en organisations räkning. Följande roller gör det möjligt att uträtta ärenden i hundregistret:

Företag:

 • Näringsidkare (firma)
 • Styrelseordförande för ett aktiebolag
 • Medlem i ett aktiebolags styrelse
 • Disponent och heltidsdisponent
 • Likvidator
 • Revisor, huvudansvarig revisor och tilläggsrevisor
 • Verkställande direktör
 • Ställföreträdare för verkställande direktören
 • Bolagsman
 • Annan namntecknare vars rätt att ensam företräda företaget finns antecknad i registret

Föreningar:

 • Föreningens styrelseordförande
 • Medlem i föreningens styrelse

 

Uträttande av ärenden med fullmakt på basis av uppgifterna i Suomi.fi-fullmaktsregistret, såsom att uträtta ärenden för en annan persons eller ett företags räkning, tas i bruk senare under 2024.

 

Krav på märkning och registrering av hundar i lagstiftningen 

Hundar födda före 1.1.2023

 • hunden ska märkas med ett mikrochipp (om den inte redan har ett chipp)
 • hundens uppgifter ska anmälas till registret
 • tidsfrist vid utgången av 2023

Hundar födda efter 1.1.2023

 • hunden ska märkas med ett mikrochipp
 • hundens uppgifter ska anmälas till registret
 • senast vid 3 månaders ålder eller tidigare, om hunden överlåts till den nya innehavaren före 3 månaders ålder

Hundar som importerats efter 1.1.2023

 • hunden har redan ett mikrochipp
 • hundens uppgifter ska anmälas till registret
 • inom fyra veckor från ankomsten eller tidigare, om hunden överlåts till den nya innehavaren före den utsatta tiden på fyra veckor

 

Hundregistret är ett myndighetsregister

Bestämmelser om identifiering och registrering av hundar finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning 68/2022. Genom förordningen föreskrivs om identifieringsmärkning av hundar och tidsfristerna för märkningen, om identifieringsintyget och dess innehåll, om anteckning i registret och anmälan om ändringar i registeruppgifterna samt om behörigheten hos den som implanterar mikrochipp. Hundregistret är ett myndighetsregister där uppgifter i enlighet med 5 § registreras. I myndighetsregistret registreras inte uppgifter om hundens stamtavla eller andra uppgifter i anslutning till hobbyverksamhet. 

Enligt förordningen ska en hund som fötts i Finland efter 1.1.2023 identifieringsmärkas med ett mikrochipp och anmälas till registret senast inom 3 månader från födelsen. Om hunden överlåts till den nya innehavaren före 3 månaders ålder, ska identifikationsmärkningen och anmälan till registret göras innan den överlåts. Hundar som är födda före 1.1.2023 ska identifieringsmärkas och anmälas till registret senast 31.12.2023. Anmälan för införande i registret görs till Livsmedelsverket eller en aktör som Livsmedelsverket befullmäktigat.

En hund som permanent anländer till Finland från en annan stat ska vara identifieringsmärkt med ett mikrochipp och anmälas till registret i Finland inom fyra veckor efter ankomsten, eller innan hunden överlåts till den nya innehavaren, om överlåtelsen sker före den utsatta tiden på fyra veckor. Även en hund som tillfälligt vistas i Finland i över tre månaders tid ska anmälas till registret inom motsvarande tidsfrist.

 

Vanliga frågor om hundregistrets funktion, identifiering och registrering av hundar samt övervakningen av detta finns samlade på webbplatsen Vanliga frågor om hundregistret.

 

 

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 8.5.2024