Hundregister

Hundregistret är ett myndighetsregister

Om identifiering och registrering av hundar föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning 68/2022 (tidigare versionen 1/2021). I förordningen finns bestämmelser om märkning av hundar och tidsfrister för märkningen, identifieringsintyg och dess innehåll, om anteckning i ett register och anmälan om ändring i registeruppgifter, samt om personer som är behöriga att implantera mikrochipp. Hundregistret är ett myndighetsregister, i vilket uppgifter enligt 5 § i förordningen sparas. I myndighetsregister sparas inte uppgifter om hundens stamtavla eller andra uppgifter om hobbyverksamhet.

Enligt förordningen ska varje hund som är född i Finland efter den 1 januari 2023 märkas med ett mikrochipp och anmälas till registret senast 3 månader efter födseln. Om hunden överlåts till en ny innehavare före 3 månaders ålder ska den märkas och anmälas till registret innan den överlåts. Hundar födda före den 1 januari 2023 ska märkas och anmälas till registret senast den 31 december 2023. Anmälan för anteckning i registret görs till Livsmedelsverket eller till en av Livsmedelsverket befullmäktigad aktör.

Varje hund som anländer till Finland från en annan stat för att stanna permanent ska vara märkt med ett mikrochipp och i Finland anmälas till ett register inom fyra veckor från ankomsten eller innan den överlåts till en ny innehavare, om överlåtandet sker före tidsfristen på fyra veckor. Även hundar som tillfälligt vistas i Finland i mer än tre månader ska anmälas till registret inom motsvarande tidsfrist.

Priset kommer att fastställas genom en jord- och skogsbruksministeriets förordning

Innehavaren av hunden skaffar märkningen (implantering av chipp och identifieringsintyg) av en privat aktör (en veterinär eller någon annan person som är behörig att implantera mikrochipp), varvid kostnaden för denna del bestäms enligt företagsekonomiska principer. Införandet av uppgifterna på identifieringsintyget i registret är myndighetsverksamhet, vars kostnader bestäms enligt vald lösning. Dessa kommer att fastställas genom en förordning som jord- och skogsbruksministeriet utfärdar.

Livsmedelsverket konkurrensutsätter upprätthållandet av registret och kundservicen för djurhållare. Verket eftersträvar en ärendehantering som i möjligaste mån är enkel och smidig, för att registeruppgifterna ska vara så aktuella som möjligt. Arbetet för konkurrensutsättning, utvecklingsarbete och ibruktagande av registret inleds under sommaren 2021 och målet är att kunna ta i bruk registret senast i början av 2023.

Djurhållare kommer att få närmare anvisningar och information om detta under 2022.

Mer information: Vanliga frågor om hundregistret

Sidan har senast uppdaterats 25.11.2022