Hundregister

Hundregistret öppnas stegvis från och med maj- månad

Livsmedelsverkets hundregister har öppnats för innehavare av hundar den 8 maj på adress https://koirarekisteri.ruokavirasto.fi. Ny kan privatpersoner anmäla sin hund till registret. För förenings- och företagsaktörer öppnas ärendehanteringen senare.

Gå till hundregister

I det första skedet kan de innehavare av hundar som registrerar hunden på sin personbeteckning göra anmälningar. Största delen av hundarnas innehavare  i Finland är privatpersoner och dessa hundar anmäls till registret med innehavarens personbeteckning.

För förenings- och företagsaktörer öppnas ärendehanteringen senast i augusti och då  kan företag och föreningar som innehar hundar registrera dem på sitt FO-nummer. Livsmedelsverket informerar senare om noggrannare tidtabell.

Innehavare av hundar avgör själv om de registrerar hunden på sin personbeteckning eller på FO-numret. Hundregistret är inte ett ägarregister, utan där finns information om hundens innehavare.

En hund kan anmälas på FO-nummer till exempel i följande situationer:

  • Hundarna är en del av näringsverksamheten (t.ex. hundspannsföretag, mögelhundar, övriga arbetshundar)
  •  Det är fråga om förenings- eller företagsverksamhet vars verksamhet omfattar försäljning, förmedling eller långvarig skötsel av hundar (rescueorganisationer/import av valpar/uppfödningsverksamhet som näringsverksamhet)

Anmälningarna då hundregistret öppnas stegvis

Eftersom hundregistret öppnas stegvis och aktörer med FO-nummer kan göra sina anmälningar först senare, är det möjligt att det uppstår situationer där innehavaren byts och då ena parten inte genast kan göra sin anmälan.

Om en privatperson skaffar en hund av en aktör med FO-nummer, ansvarar privatpersonen för att hunden anmäls till registret. En aktör med FO-nummer behöver inte göra anmälningar om hunden retroaktivt.

Om en aktör med FO-nummer skaffar hunden av en privatperson, kan bytet av innehavare slutföras först när ärendehanteringen har öppnats även för aktörer med FO-nummer. I samband med byte av innehavare kan man göra så här:

  • i den elektroniska ärendehanteringen gör hundens överlåtare anmälan om bytet av innehavare, varvid hen får en certifikatkod vilken överlåts till följande innehavare. Med certifikatkoden meddelar en aktör med FO-nummer om överföring av hundens innehavarskap, då ärendehanteringen för aktörer med FO-nummer har öppnats.
  • i ärendehantering med blankett fyller man i blanketten för byte av innehavare, undertecknar den och skickar den till hundregistrets kundtjänst. Kundtjänsten sparar blankettens uppgifter då ärendehanteringen för aktörer med FO-nummer har öppnats.

 

Tillämpning av förordningen för aktör med FO-nummer innan registret öppnas

Förordningen om identifiering och registrering av hundar kan inte tillämpas i fråga om anmälningar till registret förrän registret öppnas för aktör med FO-nummer.

Hundarna ska trots detta märkas inom tidsfristerna i förordningen och den som implanterar microchippet ska ge hundens innehavare ett identifieringsintyg. Identifieringsintyget ges på en blankett, som finns här. Motsvarande uppgifter kan också ges i en fritt formulerad handling.

Varje hund som är född efter den 1 januari 2023 ska märkas med ett mikrochipp senast 3 månader efter födseln eller tidigare om de överlåts till en ny innehavare före det.

Efter att registret öppnat ska de uppgifter som finns i identifieringsintyget anmälas till registret endera i e-tjänsten på adressen https://koirarekisteri.ruokavirasto.fi eller genom att skicka in en undertecknad identifieringsblankett till kundtjänsten. Kontaktuppgifter till kundtjänsten.

Om hundar födda eller importerade 2023 hinner byta innehavare innan registret öppnas, ansvarar den nya innehavaren för att hundarna anmäls till registret. Tidtabellen för öppnandet av registret kommer att meddelas på dessa sidor.

Tidsfristen för anmälan till registret och identifieringsmärkning av hundar som fötts före årsskiftet löper ut först den 31 december 2023. För de här hundarna kan man i lugn och ro vänta på att registret öppnas.

 

Hundregistrets kundtjänst har inledd sin verksamhet

Hundregistrets kundtjänst har inledd sin verksamhet i början av januari och svarar på frågor. Kontaktuppgifter till kundtjänsten

 

Registreringsavgifterna

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt att avgiften för registrering av en hund är 10 euro via e-tjänsten och 19 euro via blankettanmälan.

Enligt avgiftsmodellen betalar den första innehavaren av en hund för anmälan av hundens uppgifter till registret och om hunden byter innehavare betalar den följande innehavaren en registreringsavgift när hen anmäler anskaffningen av hunden. Man kom fram till denna modell för att inte alla kostnader ska belasta hunduppfödarna. Betalningarna är engångsbetalningar, det är ingen årsavgift.

 

Hundregistret är ett myndighetsregister

Om identifiering och registrering av hundar föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning 68/2022 (tidigare versionen 1/2021). I förordningen finns bestämmelser om märkning av hundar och tidsfrister för märkningen, identifieringsintyg och dess innehåll, om anteckning i ett register och anmälan om ändring i registeruppgifter, samt om personer som är behöriga att implantera mikrochipp. Hundregistret är ett myndighetsregister, i vilket uppgifter enligt 5 § i förordningen sparas. I myndighetsregister sparas inte uppgifter om hundens stamtavla eller andra uppgifter om hobbyverksamhet.

Enligt förordningen ska varje hund som är född i Finland efter den 1 januari 2023 märkas med ett mikrochipp och anmälas till registret senast 3 månader efter födseln. Om hunden överlåts till en ny innehavare före 3 månaders ålder ska den märkas och anmälas till registret innan den överlåts. Hundar födda före den 1 januari 2023 ska märkas och anmälas till registret senast den 31 december 2023. Anmälan för anteckning i registret görs till Livsmedelsverket eller till en av Livsmedelsverket befullmäktigad aktör.

Varje hund som anländer till Finland från en annan stat för att stanna permanent ska vara märkt med ett mikrochipp och i Finland anmälas till ett register inom fyra veckor från ankomsten eller innan den överlåts till en ny innehavare, om överlåtandet sker före tidsfristen på fyra veckor. Även hundar som tillfälligt vistas i Finland i mer än tre månader ska anmälas till registret inom motsvarande tidsfrist.

Mer information: Vanliga frågor om hundregistret

Sidan har senast uppdaterats 22.5.2023