Hundregister

Livsmedelsverkets nya hundregister blir försenat

Ibruktagandet av livsmedelsverkets nya hundregister blir försenat på grund av orsaker som beror på applikationsutvecklaren. Vi kommer att öppna registret så fort som möjligt.

 

Tillämpning av förordningen innan registret öppnas

Förordningen om identifiering och registrering av hundar kan inte tillämpas i fråga om anmälningar till registret förrän registret kan tas i bruk.

Hundarna ska trots detta märkas inom tidsfristerna i förordningen och den som implanterar microchippet ska ge hundens innehavare ett identifieringsintyg. Identifieringsintyget ges på en blankett, som finns här. Motsvarande uppgifter kan också ges i en fritt formulerad handling.

Varje hund som är född efter den 1 januari 2023 ska märkas med ett mikrochipp senast 3 månader efter födseln eller tidigare om de överlåts till en ny innehavare före det.

Efter att registret öppnat ska de uppgifter som finns i identifieringsintyget anmälas till registret endera i e-tjänsten på adressen https://koirarekisteri.ruokavirasto.fi eller genom att skicka in en undertecknad identifieringsblankett till kundtjänsten. Kontaktuppgifter till kundtjänsten.

Om hundar födda eller importerade 2023 hinner byta innehavare innan registret öppnas, ansvarar den nya innehavaren för att hundarna anmäls till registret. Tidtabellen för öppnandet av registret kommer att meddelas på dessa sidor.

Tidsfristen för anmälan till registret och identifieringsmärkning av hundar som fötts före årsskiftet löper ut först den 31 december 2023. För de här hundarna kan man i lugn och ro vänta på att registret öppnas.

Hundregistrets kundtjänst har inledd sin verksamhet

Hundregistrets kundtjänst har inledd sin verksamhet i början av januari och svarar vid behov på frågor redan innan hundregistret öppnas. Kontaktuppgifter till kundtjänsten

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning om registreringsavgifterna

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt att avgiften för registrering av en hund är 10 euro via e-tjänsten och 19 euro via blankettanmälan.

Enligt avgiftsmodellen betalar den första innehavaren av en hund för anmälan av hundens uppgifter till registret och om hunden byter innehavare betalar den följande innehavaren en registreringsavgift när hen anmäler anskaffningen av hunden. Man kom fram till denna modell för att inte alla kostnader ska belasta hunduppfödarna.

Hundregistret är ett myndighetsregister

Om identifiering och registrering av hundar föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning 68/2022 (tidigare versionen 1/2021). I förordningen finns bestämmelser om märkning av hundar och tidsfrister för märkningen, identifieringsintyg och dess innehåll, om anteckning i ett register och anmälan om ändring i registeruppgifter, samt om personer som är behöriga att implantera mikrochipp. Hundregistret är ett myndighetsregister, i vilket uppgifter enligt 5 § i förordningen sparas. I myndighetsregister sparas inte uppgifter om hundens stamtavla eller andra uppgifter om hobbyverksamhet.

Enligt förordningen ska varje hund som är född i Finland efter den 1 januari 2023 märkas med ett mikrochipp och anmälas till registret senast 3 månader efter födseln. Om hunden överlåts till en ny innehavare före 3 månaders ålder ska den märkas och anmälas till registret innan den överlåts. Hundar födda före den 1 januari 2023 ska märkas och anmälas till registret senast den 31 december 2023. Anmälan för anteckning i registret görs till Livsmedelsverket eller till en av Livsmedelsverket befullmäktigad aktör.

Varje hund som anländer till Finland från en annan stat för att stanna permanent ska vara märkt med ett mikrochipp och i Finland anmälas till ett register inom fyra veckor från ankomsten eller innan den överlåts till en ny innehavare, om överlåtandet sker före tidsfristen på fyra veckor. Även hundar som tillfälligt vistas i Finland i mer än tre månader ska anmälas till registret inom motsvarande tidsfrist.

Mer information: Vanliga frågor om hundregistret

Sidan har senast uppdaterats 20.1.2023