Djurutställningar, djurparker och cirkusar

Lagstiftningen gällande djurens välfärd ändrades 1.1.2024. Då började lagen om djurvälfärd (693/2023) att tillämpas. Samtidigt har den tidigare djurskyddslagen och -förordningen upphävts. De djurartsvisa förordningarna utfärdade enligt den tidigare djurskyddslagen är fortfarande i kraft.

Observera att en del av sidans uppgifter inte ännu är uppdaterade.

Djur får ställas ut i djurparker och i permanenta djurutställningar endast med tillstånd av regionförvaltningsverket. I djurskyddslagen finns noggrannare bestämmelser angående ansökning om tillstånd, samt beviljande och indragning av tillstånd.

Med djurpark avses en sådan bestående inrättning där djur som i huvudsak tillhör vilda djurarter visas för publik. Djurskyddslagen förpliktar djurparkerna att för sin del främja skyddandet av det vilda djurbeståndet och bevara den biologiska mångfalden. Djurparken måste informera publiken om de arter som visas upp och deras livsbetingelser. Dessutom måste djurparken antingen delta i forskning som främjar skyddandet av djurarterna, utbildning i färdigheter för skyddande av djurarterna, informationsutbyte med anknytning till skyddande av arterna eller, när det är ändamålsenligt, engagera sig i uppfödning av djurarter i fångenskap, återinplantering av stammar eller återföring av arter till naturen.

Med permanent djurutställning avses däremot en permanent inrättning där djur som enbart eller huvudsakligen tillhör djurarter som inte förekommer i vilt tillstånd ställs ut för publik eller där antalet vilda djur eller djurarter som förevisas är litet.

I Finland finns det cirka 70 djurparker och djurutställningar, men största delen av dessa är tämligen små husdjursgårdar eller -utställningar. Det finns ett tiotal egentliga djurparker, vilka bland annat omfattas av kravet på bevarande av den biologiska mångfalden.

För djur som hålls i djurparker och på djurutställningar, liksom för all annan typ av djurhållning, -skötsel, behandling och hantering av djur, gäller djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. I förordningen som gäller djurparker och permanenta djurutställningar ges dessutom detaljerad information om de krav som ställs på inhägnadernas och burarnas storlek, stimulans för djuren samt skötsel, behandling och hantering av djuren. Förordningen innehåller även rekommendationer som inte är bindande.

På cirkusar eller i andra jämförbara uppvisningar, där man förevisar färdigheter som man lärt djuren, får man inte använda:

  • apor, rovdjur, vilda idisslare, hovdjur, pungdjur, säldjur, elefanter, noshörningar, flodhästar, rovfåglar, strutsfåglar eller krokodildjur.

Vid cirkusar får man dock använda hundar och huskatter, sjölejon, ponnyer, tamhästar och -åsnor.

I tillståndsansökan bör följande saker framgå:

  1. djurarter och antal djur som är föremål för verksamheten 
  2. en utredning om djurhållningsplatserna 
  3. en utredning om hur man tänker organisera djurskötseln 
  4. när det gäller cirkusar en beskrivning av de programnummer i vilka djuren deltar, och en utredning om vilka trick djuren utför under föreställningarna 
  5. när det gäller djurparker information om vilken av de uppgifterna för att skydda den vilda faunan och bevara den biologiska mångfalden som anläggningen kommer att delta i.

Tillstånd för beviljas om verksamheten uppfyller de krav som ställs på djurhållningsplatserna och skötseln i djurskyddslagstiftningen. En annan förutsättning för cirkustillstånd är att de trick som djuren utför följer djurskyddslagstiftningen. En ytterligare förutsättning för tillstånd att hålla djurpark är att kraven på att skydda den vilda faunan och bevara den biologiska mångfalden uppfylls. Till tillståndet kan man bifoga krav som anses nödvändiga ur djurskyddssynpunkt.

Tillståndet kan dras in och verksamheten eller en del av verksamheten läggas ner om verksamhetsutövaren på ett väsentligt sätt bryter mot djurskyddskraven eller tillståndsvillkoren som fastställs i djurskyddslagen eller på basis av djurskyddslagen, eller om verksamheten inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd och verksamhetsutövaren inte korrigerar oegentligheterna inom en rimlig tidsperiod som bestäms av övervakningsmyndigheten. Tillståndet kan dock omedelbart dras in eller verksamheten eller en del av verksamheten läggas ner utan dröjsmål om detta är en oundviklig förutsättning för att trygga djurens välbefinnande.

Regionförvaltningsverket bör inspektera djurparker, cirkusar och permanenta samt ambulerande djurutställningar innan verksamheten inleds och innan man avgör ärenden i anknytning till indragning av tillstånd, väsentlig ändning av tillståndets innehåll eller ändring av giltighetstid. Regionförvaltningsverket bör dessutom med hjälp av regelbundna kontroller övervaka att tillståndsvillkoren följs. I praktiken utför de lokala djurskyddsmyndigheterna, såsom kommunalveterinärerna, antingen på eget initiativ eller på uppdrag av regionförvaltningsverket, åtskilliga djurskyddsinspektioner vid cirkusarna under varje föreställningssäsong. Man strävar efter att inspektera djurparker och djurutställningar minst en gång per år.

Upprätthållande av förteckning

Verksamhetsutövaren bör upprätthålla en uppdaterad förteckning över de djurarter och djur som är föremål för verksamheten. Förteckningen bör vid behov förevisas för djurskyddsmyndigheterna och för djurskyddsövervakare som befullmäktigats av regionförvaltningsverken.

Man bör ansöka om tillstånd för utländsk cirkus eller annan motsvarande föreställning eller ambulerande djurutställning från regionförvaltningsverken i den region dit cirkusen, föreställningen eller den ambulerande djurutställningen anländer från utlandet. Ovan nämnda tillstånd från regionförvaltningsverken bör förevisas när man anländer till landet i samband med den veterinära gränskontrollen.

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2024