Ofta frågat om slakt

Hur många slakterier finns det i Finland?

År 2021 finns det 15 stora och 47 små slakterier i Finland. En del bedriver ingen verksamhet.

Hur övervakas slakterierna i praktiken?

Anläggningarna bedriver tillsyn för den egna verksamheten med hjälp av en egenkontrollplan. Livsmedelsverkets besiktningsveterinär kontrollerar att egenkontrollplanens följs. Slakteriernas egenkontroll omfattar åtgärder i anslutning till livsmedelstillsyn, djurskyddstillsyn, tillsyn av biprodukturer, djursjukdomstillsyn och laboratorietester.

Dessutom svarar Livsmedelsverkets besiktningsveterinär för köttkontrollen, det vill säga säkerställer att köttet är dugligt som människoföda.

Hur många djur slaktas årligen vid slakterierna?

År 2021 slaktades vid de finländska slakterierna omkring 82 miljoner broilrar, 1,9 miljoner köttsvin, 920 000 kalkoner, 260 000 nötkreatur, 50 000 lamm, 1 000 kycklingar, 35 000 suggor, 3 000 ankor, 4 600 gäss, 780 hästar och 750 getter.

Totalt slaktades drygt 86,2 miljoner djur år 2021.

Hur avlivas djuren vid slakterierna?

Djuren bedövas med bultpistol, el eller gas. Vanligen nötkreatur, får och renar bedövas med bultpistol, svin i första hand med gas, i vissa slakterier även med el. Fåglar bedövas med gas eller el. Efter bedövningen skärs djurets halspulsåder upp och djuret avlider av blodförlust.

Är halal-slakt tillåtet i Finland? Hur övervakas detta?

Enligt finsk lagstiftningen är sådan särskild slaktmetod tillåten som används på religiösa grunder där blodavtappningen inleds samtidigt som djuret bedövas. Besiktningsveterinär ska enligt djurskyddslagstiftningen alltid närvara då särskild slaktmetod på religiösa grunder använts. I Finland slaktas halal-kött i praktiken endast genom att djuret först bedövas.

Är kosher-slakt tillåtet? Hur övervakas detta?

I anslutning till lagstiftningen kosher-slakt jämföras med halal-slakt. Kosher kött som säljs i Finland är importerad. 

Är det tillåtet att tillverka så kallade balut ägg i Finland?

Att sälja balut ägg som mat är inte tillåtet. Produktion av balut ägg för eget konsumtion reguleras av djurskyddslagstiftningen. Enligt djurskyddslagstiftningen är det inte helt klart i vilket skede foster från okläckta ägg faller inom lagstiftningens tillämpningsområde, och vilka metoder som är lämpliga för att avliva dessa foster. Livsmedelsverkets uppfattning är dock att under den sista tredjedelen av ruvningen måste man även ta hänsyn till fostrens välmående, och att kokning av ägg inte kan anses vara en acceptabel metod för att avliva foster av okläckta ägg under den sista tredjedelen av ruvningen.

Hur övervakas rituell slakt i Finland?

Slaktmetoder med religiös grund är tillåtna endast i slakterier. Besiktningsveterinär ska enligt djurskyddslagstiftningen alltid närvara då särskild slaktmetod på religiösa grunder använts. Med undantag av fjäderfä (gäller inte ratiter) är religiös slakt utan att djuret bedövas helt förbjuden i Finland.

Hur slaktas ekologiska djur? Avviker metoden från konventionell slakt?

Ekologiska djur slaktas i samma slakterier och med samma metoder som sedvanliga djur. Slakterierna som tar emot ekologiskt producerade djur har förbundit sig att följa villkoren i Rådets förordning 834/2007 det vill säga se till att djuren behandlas, att djuren och köttet spåras och att köttet hålls åtskilt i enlighet med villkoren i förordningen i fråga. Slaktningsmetoden avviker inte från vanlig slakt. I Rådets förordning 834/2007 ingår inte några villkor för slakten.

Är det tillåtet att slakta ett djur ute på betet?

Slakten av friska, transportdugliga klövdjur och hovdjur som hålls som husdjur ska ske i ett godkänt slakteri, om köttet från dem är avsett för allmän konsumtion. Ett undantag från detta utgör inhägnat vilt och bisonoxar, som också kan börja slaktas hemma på gården om vissa krav i lagstiftningen uppfylls. Om ett klöv- eller hovdjur som hålls som husdjur skadar sig i en plötslig olycka på produktionsgården, såsom på betet, i den grad, att det av den orsaken inte längre är transportdugligt, får djuret ändå börja slaktas redan på produktionsgården (nödslakt), om den kommunala veterinären först besiktat djuret levande på ort och ställe (ante mortem -besiktning). Efter att en veterinär i tjänsteförhållande till kommunen utfört ante mortem -besiktningen får djuret bedövas och avblodas på produktionsgården, varifrån djuret utan onödigt dröjsmål förflyttas till ett godkänt slakteri för slutslaktning. Om köttet från ett djur som skadat sig är avsett att användas endast i primärproduktionsföretagarens eget hushåll, krävs inte att en veterinär utför ante mortem -besiktning.

Mer information om nödslakt finner du här (på finska), om ante mortem -besiktning i Livsmedelsverkets anvisning (på finska) och om slakt av fjäderfä och inhägnade kaniner på gården och om slakt av husdjur för användning i producentens eget hushåll här (på finska).

Hur många anmälningar eller misstankar om brott görs årligen till myndigheterna om slakterierna?

Ett slakteri är i enlighet med livsmedelslagen en anläggning som ska förhindra tillträde för obehöriga. Ingen utomstående förutom myndigheter med närvaro i slakteriet har tillgång till slakteriets praxis för djurhållning och bedövning. Med anledning av detta görs nästan inga anmälningar av utomstående personer. Relativt få anmälningar och egentliga djurskyddsbeslut görs årligen sett till omfattningen på den tillsyn som utövas.

Är produktionsanläggningsslakt tillåten?

Husdjur får slaktas på produktionsanläggningar för egen användning. Icke-kontrollerat kött som slaktats hemma får producenten använda i det egna hushållet. Om köttet ska säljas eller överlåtas till allmän konsumtion utanför det egna hushållet ska köttet i regel alltid vara kontrollerat.

Kött av husdjur som slaktats i hemmet kan inte besiktigas på hemgården. Om en köttkontroll önskas för djuren ska de slaktas på ett godkänt slakteri.

Om producenten önskar sälja köttet av djur han eller hon fött upp ska djuren slaktas vid slakteri och köttet tas till egen försäljning efter att det kontrollerats. Om gården har lokaler som lämpar sig för slakt kan de eventuellt godkännas som litet slakteri i enlighet med livsmedelslagen 11 §. Om godkännande ansöks hos Livsmedelsverket.

Är slakt av djur tillåtet för egen konsumtion inom privathushåll?

Slakt av djur är tillåtet för egen konsumtion i privata hushåll. Icke-kontrollerat kött som slaktats hemma får producenten använda i det egna hushållet. I detta fall får köttet inte överlåtas eller säljas utanför det egna hushållet. I enlighet med kraven i djurskyddslagstiftningen ska även djur som slaktas för egen konsumtion besparas från smärta och lidande. Djuren får endast slaktas av en person med tillräcklig kompetens och kunskap för att utföra slaktningen på riktigt sätt. De använda redskapen och metoderna ska uppfylla kraven i lagstiftningen. Slaktning på religiösa grunder är inte tillåtet i hemmet.

Hur säkerställs att de redskap som används vid slaktning är i gott skick och ändamålsenliga?

Produkter som marknadsförs för bedövning eller begränsning av rörelseförmågan får endast säljas med ändamålsenlig bruksanvisning. Tillverkarna ska även göra bruksanvisningen tillgängliga för alla på internet.

Redskap för bedövning och begränsning av rörelseförmågan ska hållas i skick och kontrolleras regelbundet enligt tillverkarens anvisningar. Underhållet ska även följas upp. Slakteriets egen personal ska se till att uppföljningen genomförs och den ska visas upp för slakteriets besiktningsveterinär.

På slakteriet ska det alltid finnas reservredskap som genast är tillgängliga om de redskap som vanligtvis används slutar fungera.

Sidan har senast uppdaterats 5.9.2022