Djurtransporttillstånd

Lagstiftningen förutsätter ett tillstånd vid transport av djur i kommersiellt syfte. Tillstånd för transport av djur som har beviljat före 5.1.2007, är inte giltiga tillsvidare.

Något tillstånd för transportörer krävs ändå inte:

  • om en person transporterar djur över ett avstånd på högst 65 kilometer räknat från avsändningsorten till bestämmelseorten eller
  • transporter av djur som uppfödare utför med egna jordbruksfordon eller transportmedel, då de geografiska förhållandena kräver transport av vissa typer av djur för årstidsbetingad transhumance.

Om tillstånd för transportörer delvis tillstånd för transport av djur ansöks hos det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemort, där en sökande från en annan medlemsstat är etablerad eller där en sökande som är etablerad i ett tredjeland är företrädd.

Det finns två typer av tillstånd. Med tillstånd för transportörer som utför korta djurtransporter kan man transportera djur i högst åtta (8) timmars tid och med tillstånd för transportörer som utför långa djurtransporter kan man transportera djur också i längre tid än åtta timmar.

När tillstånd att transportera djur söks för korta sträckor ska den sökande kunna bevisa att han till sitt förfogande har tillräcklig och ändamålsenlig:

  • personal
  • gällande kompetensbevis för förare och skötare (hästdjur, nötkreatur, får, getter och svin samt fjäderfä) eller bevis på deltagande i utbildning för andra djurarter.
  • utrustning
  • eventuell inspektion av transportmedlen
  • driftsförfaranden.

Regionförvaltningsverket utreder också hos rättsregistercentralen att sökanden eller sökandens företrädare inte gjort sig skyldig till brott mot djurskyddslagstiftningen under de tre år som föregår ansökningsdatumet.

Vid ansökan om tillstånd för transportörer som utför långa transporter skall utöver de krav, som tillstånd för transportörer som utför korta transporter förutsätter, också följande handlingar lämnas in:

  • gällande intyg om godkännande av vägtransportmedel som används för långa transporter, eller begäran om att inspektera transportmedlet för att intyg om godkännande ska kunna fås
  • uppgifter om de förfaranden som gör att transportörerna kan spåra och registrera förflyttningar som utförs med vägfordon under deras ansvar och upprätthålla ständig kontakt med förarna under långa transporter
  • beredskapsplaner för nödsituationer.
Sidan har senast uppdaterats 19.7.2021