Kompetensbevis för förare och skötare

Sådan transport av djur och hantering av djuren under transporten som avses i djurtransportförordningen förutsätter utbildning.

Utbildning krävs däremot inte av personer som transporterar djur över ett avstånd på högst 65 kilometer räknat från avsändningsorten till destinationsorten, eller vid transporter av djur som uppfödare utför med egna jordbruksfordon eller transportmedel, då de geografiska förhållandena kräver transport av vissa typer av djur för årstidsbetingad transhumance; till exempel får som transporteras till sommarbete på holmar eller renar som transporteras mellan ”betesmarker”.

Vägfordon för transport av tama hästdjur eller tamdjur av nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä får endast framföras av personer som innehar ett kompetensbevis för förare och skötare enligt djurtransportförordningen, och endast personer som innehar detta bevis får fungera som skötare under transporten.

Med skötare avses i djurtransportförordningen den person som direkt ansvarar för djurens välbefinnande och som ledsagar djuren under befordran. Skötaren, vars arbete hela tiden övervakas av ovan nämnda förare, behöver ändå inte ha kompetensbevis.

Villkoret för erhållande av kompetensbevis är genomgången utbildning enligt bilaga IV djurtransportförordningen samt genomgången och godkänd examinering. Kompetensbeviset för förare eller skötare ansöks hos det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemort.

Kompetensbeviset är i allmänhet i kraft tills personen fyller 70 år och efter detta i enlighet med regionförvaltningsverkens prövning. Ansökningsblankett för kompetensbevis finns på suomi.fi- websidor.

Kompetensbeviset skall vid behov kunna företes till tillsynsmyndigheten, då djur transporteras.

Den utbildning som avses i bilaga IV skall som minimikrav innefatta de tekniska och administrativa aspekterna av gemenskapens lagstiftning om skydd av djur vid transporter, särskilt följande:

  1. djurfysiologi, särskilt behov av foder och vatten, djurs beteende samt begreppet stress;
  2. praktiska aspekter av djurhantering;
  3. körsättets inverkan på de transporterade djurens välbefinnande och på köttets kvalitet;
  4. akutvård för djur; säkerhetsaspekter för den personal som handhar djuren.
  5. artiklarna 3 (allmänna villkor för transport av djur) och 4 (transporthandlingar) samt bilagorna I och II
  • bilaga I: kraven på att djuren är i skick att transporteras, kraven på transportmedel och transportmetoder, ytterligare bestämmelser för fartyg för djurtransport eller fartyg som transporterar behållare till sjöss, intervaller för vattning och utfodring samt transporttidens och viloperiodens längd samt utrymmeskraven.
  • bilaga II: färdjournal som krävs vid långa transporter (över 8 timmar) mellan länder inom gemenskapen samt vid transporter från eller till tredje land, vid transport av tama hästdjur, med undantag för registrerade hästdjur samt tamdjur av nötkreatur, får, getter och svin.
Sidan har senast uppdaterats 22.6.2021