Djurskyddsmyndigheter i Finland

Lagstiftningen gällande djurens välfärd ändrades 1.1.2024. Då började lagen om djurvälfärd (693/2023) att tillämpas. Samtidigt har den tidigare djurskyddslagen och -förordningen upphävts. De djurartsvisa förordningarna utfärdade enligt den tidigare djurskyddslagen är fortfarande i kraft.

Observera att en del av sidans uppgifter inte ännu är uppdaterade.

Jord- och skogsbruksministeriet leder och övervakar i egenskap av högsta myndighet verkställandet och efterföljandet av djurskyddslagen samt lagen och förordningen om transport av djur, och de stadganden som getts med stöd av dem. Ministeriet bereder lagstiftning och resultatstyr Livsmedelsverkets verksamhet för djurskyddets del.

Livsmedelsverket leder och övervakar i egenskap av central-förvaltningsmyndighet verkställandet och efterföljandet av djurskyddslagen samt lagen och förordningen om transport av djur, och de stadganden som getts med stöd av dem. Livsmedelsverket har ingen i djurskyddslagen eller i lagen om transport av djur given rätt att utföra inspektioner på gårdarna eller under transporterna utan denna befogenhet har i lagen getts till andra myndigheter. Livsmedelsverket har som uppgift att leda, utveckla och styra verkställighetsuppgifterna i tillsynen över djurskydds- och djurtransport-lagstiftningen.

Regionförvaltningsverket svarar för verkställandet av och tillsynen över efterföljandet av stadgandena i djurskyddslagen samt lagen och förordningen om transport av djur och de stadganden som getts med stöd av dem inom regions område. I regionförvaltningsverken svarar länsveterinärerna för tillsynen över djurskydds- och djurtransportlagstiftningen.

Den kommunala veterinären och polisen utövar tillsyn över att djurskyddslagen samt lagen och förordningen om transport av djur och de stadganden som getts med stöd av dem efterföljs inom kommunens område. Tillsyn över att djurskyddslagen och de stadganden som getts med stöd av den efterföljs inom kommunens område utövar också den tjänsteinnehavare i kommunen som svarar för tillsynen över hälsoskyddet (hälsovårdsinspektören)

Tillsynsmyndigheter är också besiktningsveterinärerna inom slakteriernas och slaktplatsernas områden och gränsveterinärerna inom gränsövergångsställenas, utreseplatsernas och de veterinära gränskontrollstationernas områden.

Utöver det kan också regionförvaltningsverket på de villkor man fastställt eller lagstiftningen ställer bevilja en djurskyddstillsynsutövare rätt att utföra djurskyddsinspektioner på andra djurhållningsplatser än de som omfattas av hemfriden. Vid inspektioner på områden som omfattas av hemfriden kan en djurskyddsövervakare dock inom gränserna för sin inspektionsrätt vid behov bistå myndigheten. Djurskyddsövervakaren kan i samband med inspektionen ge djurets ägare eller innehavare råd och anvisningar; däremot kan förbud och påbud ges endast av myndigheter.

 
Sidan har senast uppdaterats 9.1.2024