Transportinspektioner 2018

År 2018 inspekterades 382 kommersiella djurtransporter och ungefär 830 000 djur. Av de inspekterade djuren var 97 % fjäderfä. Den största delen av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärer i samband med avlastningen av djuren på slakteriet. Läns- och kommunalveterinärerna inspekterade transporter bland annat på vägen och på avgångsstället samt på andra destinationer.

Största delen av inspektionerna gällde transporter av nötkreatur, fjäderfä och svin. Man inspekterade 25 transporter som varade i mer än åtta timmar. Överträdelser av bestämmelserna om djurtransporter upptäcktes hos sammanlagt 23 djurtransporter, dvs. cirka 6 % av de inspekterade transporterna. Andelen missförhållanden hade sjunkit ytterligare jämfört med föregående år (7 % år 2017). Totalt upptäcktes 32 enskilda missförhållanden, eftersom man i en del av transporterna konstaterade flera missförhållanden samtidigt.

Missförhållandena har varit desamma

Missförhållandena var i stor utsträckning desamma som under tidigare år, även om andelen bristfällig dokumentation hade minskat jämfört med tidigare år. De flesta enskilda missförhållandena gällde kraven på transportdokument, förarens kompetensbevis samt tillståndet att transportera djur (16 st. vilket är 50 % av alla upptäckta missförhållanden). De näst vanligaste missförhållandena gällde fordonets skick och säkerhet samt iakttagandet av tilläggskraven för långa transporter (10 st.). De tredje vanligaste missförhållandena gällde transportpraxis och iakttagande av kraven på utrymme (5 st.). I en kalkontransport upptäcktes en fågel som inte var i transportdugligt skick.

Transporter av nötkreatur genomgick totalt 96 inspektioner, och 6 av dessa var transporter av förmedlingsdjur. I nötkreaturstransporterna påträffades under en inspektion försummelser som var bland annat förknippade med dokumentation, djurens vattningsanordningar, åtskiljande av djur från varandra och tilläggskrav för långa transporter.

Transporter av fjäderfä genomgick 127 inspektioner och i en av dessa var dokumentationen bristfällig och i ett av fordonen var ett djur som inte var i tranportdugligt skick.

Svintransporter genomgick 121 inspektioner och missförhållanden konstaterades i fem av dem. Dokumentationen var bristfällig i två fall. I de andra fallen transportmedlets skick eller utrymmesbehov orsakade anmärkningar.

Hästtransporter genomgick totalt 18 inspektioner och missförhållanden konstaterades i tre av dem. Alla tre missförhållanden berodde på att tillstånd, kompetensbevis eller transportdokument saknades.

Rentransporter inspekterades 15 transporter, och i tre av dem konstaterades en försummelse. Fordonet saknade märkning som visar att fordonet innehåller djur, operatören hade inget tillstånd eller fordonets ramp var inte säker.

Fårtransporter genomgick 8 inspektioner och inga försummelser konstaterades.

Sidan har senast uppdaterats 10.6.2019