Övervakning av slakterier

Djurskyddskontrollerna i slakterier 2015—2016

Länsveterinärerna på regionförvaltningsverken och Eviras besiktningsveterinärer kontrollerade under tiden december 2015—mars 2016 sexton stora slakterier med verksamhet i Finland. Fem av de kontrollerade slakterierna var fjäderfäslakterier och i elva slakterier slaktades svin och/eller nötkreatur, i några också får, getter och hästar. Tre stora slakterier hade kontrollerats redan i november 2015 på grund av bildmaterialet som visats i Yles program MOT.

Under kontrollerna gick man igenom hela djurskyddslagstiftningen som gäller slakt av djur. Under kontrollen gick man igenom ett 70-tal enskilda punkter, som hänför sig till lokalerna och redskapen i slakteriet, hur slaktdjuren bemöts och behandlas, hur djuren bedövas och avblodas, vilken kompetens personalen har och hur väl egenkontrollen i slakteriet fungerar.

I sex slakterier fanns ingenting att anmärka på i verksamheten. I två av dem slaktades enbart fjäderfä, i de övriga en eller flera djurarter som ger så kallad rött kött (svin, nötkreatur, får, get, häst).

I tio slakterier låg verksamheten inte till alla delar på den nivå som lagstiftningen förutsätter. Tre av dem var fjäderfäslakterier och i sju av dem slaktades nötkreatur och/eller svin, i några också får, getter och hästar. De uppdagade bristerna var till huvuddelen fåtaliga, men i fyra slakterier konstaterads flera missförhållanden som krävde tillrättaläggande åtgärder.

De skriftliga vägledningarna (så kallad standardrutinerna) som slakterierna utarbetat förutsatte på många ställen kompletteringar och preciseringar och också den andra bokföringen som krävs var delvis bristfällig. I fyra slakterier saknade boxarna till djuren som ska hållas kvar över natten i väntan på slakt strömedel eller en båsmatta, som bestämmelserna förutsätter. I två slakterier måste en del av djuren vänta på slakt i mer än 12 timmar efter att de anlänt till slakteriet utan att de utfodrades. I ett slakteri mjölkades inte heller mjölkkor som väntat på slakt i mer än 12 timmar. I fyra slakterier saknade boxarna i djurens förvaringslokaler märkning om högsta antalet djur och i tre slakterier även om djurens ankomsttid. I fyra slakterier fanns slakteripersonal inte på plats för att ta emot djurtransporter som anländer nattetid. I två fjäderfäslakterier saknade en del av personalen ett kompetensbevis eller så var det inte tillräckligt täckande. I ett slakteri hade förfaranden vid övervakning av slaktningslinjen inte fastställts och verkställts – man höll ett öga på hur djuren bedövades, men man gjorde inga sådana regelbundna kontroller av bedövningen för ett tillräckligt stort urval djur, som bestämmelserna förutsätter .

I samtliga slakterier har åtgärder vidtagits för att få verksamheten på den nivå som lagstiftningen förutsätter. De uppdagade bristerna var till huvuddelen sådana, att slakterierna kunde åtgärda saken omedelbart efter kontrollen. I tre slakterier gav den officiella veterinären ett föreläggande om att åtgärda bristerna inom utsatt tid. För de tillrättaläggande åtgärders del, som ännu inte slutförts, har slakterierna utarbetat en av besiktningsveterinären godkänd plan och tidtabell för att få läget i ordning. En längre tid för att ställas i ordning kräver till exempel åtgärderna som hänför sig till mottagningen av djurlaster som anländer nattetid, anskaffningen av båsmattor till boxarna för djur som ska hållas kvar över natten och i ett slakteri arrangemangen kring avläggandet av den fristående examen som kompetensbevis för personalen förutsätter. Det har överenskommits att också dessa saker tillrättaläggs under april månad 2016.

Över djurskyddsläget i slakterierna utövas framöver tillsyn med regelbundna kontroller. Utöver den dagliga allmänna kontrollen koncentrerar man sig under årets lopp riskbaserat noggrannare på vissa verksamheter i slakteriet och en grundlig kontroll som täcker samtliga verksamheter görs framöver i varje stor slakteri årligen.

Utöver det att man vill säkerställa att lagstiftningen följs är syftet med slakterikontrollerna också att samla in enhetlig information om djurskyddsläget i de kontrollerade slakterierna. Resultaten utnyttjas bland annat vid inriktning av vägledningen av tillsynen.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018