Urvalsbaserade djurskyddsinspektioner på produktionsdjursgårdar

Urvalsbaserade djurskyddsinspektioner eller EU-djurskyddsinspektioner kallas i praktiken de inspektioner som Europeiska unionen förpliktar medlemsstaterna att ordna på produktionsdjursgårdar i landet. Motsvarande inspektioner görs i alla medlemsstater i Europeiska unionen.

Som föremål för inspektionerna väljs varje år en viss andel av produktionsdjursgårdarna. Ungefär en fjärdedel av gårdarna väljs ut för inspektion genom slumpmässigt urval och resten på basis av vissa riskfaktorer som finns angivna särskilt för varje djurslag. Försummelser som upptäckts vid djurskyddsinspektioner som baserat sig på slumpmässigt urval eller andra djurskyddsinspektioner under tidigare år ökar sannolikheten för att bli inspekterad även kommande år.

Ända till år 2009 utfördes inspektionerna av de kommunala veterinärerna på uppmaning av länsstyrelserna. Från och med år 2010 har länsveterinärer av regionförvaltningsverken svarat för EU-djurskyddsinspektionerna. Livsmedelsverket följer med hur kontrollerna genomförs och gör varje år upp ett sammandrag av resultaten av djurskyddsinspektionerna i hela landet. Kontrollresultaten rapporteras också till Europeiska kommissionen.

Inspektionerna utförs i regel på det sätt som gemenskapslagstiftningen förutsätter utan förhandsanmälan. I samband med inspektionerna kontrolleras i detalj om den gällande djurskyddslagstiftningen har iakttagits på gården. Om försummelser konstateras under inspektionerna, vidtar man åtgärder i enlighet med djurskyddslagen.

Försummelserna kan gälla till exempel brister i bokföringen, brist på stimulerande material, brister i djurhållningsplatsens konstruktioner och ett för stort antal djur i förhållande till utrymmet. När försummelser upptäcks, åläggs djurägaren att rätta till djurens förhållanden inom utsatt tid. I brådskande fall kan myndigheterna också ordna utomstående vård av djuren på platsen eller någon annanstans.

EU-djurskyddsinspektionerna inleddes år 1998 med tillsyn över kalv- och svingårdar. Sedan år 2000 har årligen utövats tillsyn också över pälsfarmer och värphönsgårdar med över 350 hönor. Åren 2008—2009 breddades tillsynen att gälla också ank- och gåsfarmer och får- och getgårdar. Utöver kalvarna är också vuxna nötdjur år 2010 föremål för tillsyn och år 2012 också broilerkycklingar.

Efterlevnaden av djurskyddsbestämmelser som gäller djurtransporter övervakas i EU-inspektioner av djurtransporter

 
Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018