Vid tre av fyra av de djurhållningsplatser som kontrollerades i fjol fanns brister gällande kraven på märkning och registrering av djur

19. juli 2022

Vid i genomsnitt tre av fyra kontrollerade djurhållningsplatser för nötkreatur, får, getter och svin (74 %) upptäcktes brister av olika grader i märkningen och registreringen av djur, visar Livsmedelsverkets tillsynsrapport för 2021. Merparten av de kontrollerade gårdarna valdes för kontroll riskbaserat. Även om många brister konstaterades, har aktörerna satsat på att åtgärda dem bättre än tidigare.

I fjol gjordes inspektioner gällande märkning och registrering av djur hos sammanlagt 745 aktörers djurhållningsplatser med nötkreatur, får, getter eller svin. Antalet kontrollerade djurhållningsplatser var totalt 872. Djurhållningsplatser med får och getter övervakades mer än normalt.

Av kontrollerna gällde 64 procent nötkreatur, 31 procent får och getter och 5 procent svin. Flest brister på olika nivåer gällande kraven om registrering och märkning av djur upptäcktes bland får och getter; på 79 procent av de kontrollerade djurhållningsplatserna. På gårdar med nötkreatur var motsvarande andel 75 procent. Liksom under tidigare år var brister mer sällsynta på svingårdarna, de förekom på cirka var tredje djurhållningsplats. När resultaten granskas bör man beakta att merparten av alla kontrollerade gårdar väljs för kontroll riskbaserat.

Korrigeringen av brister som upptäckts vid inspektionen säkerställs med eftergranskningar. Av alla kontroller 2021 ledde i genomsnitt var tredje till en separat eftergranskning. I de övriga fallen kunde man säkerställa på andra sätt att bristerna åtgärdats. Övervakningens effekt har ändå förbättrats jämfört med året innan. Vid de eftergranskningar som utfördes fram till tidpunkten för granskningen konstaterades att 75 procent av aktörerna hade åtgärdat de konstaterade bristerna. Året innan var motsvarande andel 67 procent.

De kvantitativa målsättningarna som satts upp för tillsynen förverkligades även 2021, trots fortsatt coronapandemi.

Mer information:

överinspektör Anne Ojala, anne.ojala(at)ruokavirasto.fi, tfn 050 513 6538

Läs mer:

Övervakning av märkning och registrering av djur 2021 (pdf, endast på finska)