Pälsdjur

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utfärdas med stöd till denna lag. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) som utfärdats med stöd av lagen trädde i kraft 24.1.2022. 

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret samlar in uppgifter om var pälsdjur hålls i Finland. Med hjälp av lägesuppgifterna kan man till exempel vid misstanke om allvarlig djursjukdom vidta effektiva förebyggande åtgärder även vid liknande djurhållningsplatser i närområdena och på så vis förhindra att sjukdomen börjar spridas.

Djurhållningsplatsen och anmälan om djurhållning för pälsdjur ska registreras i registret över djurhållare- och djurhållningsplatser. Registreringen ska göras innan djurhållningen inleds med en blankett som lämnas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller via e-tjänsten epr.ruokavirasto.fi.

Av pälsdjuren är det i synnerhet rävar, blårävar, minkar, sjubbar, mårdhundar och samt alla andra djurslag som hålls för pälsproduktion samt även de djurslag som hör till pälsdjur som hålls för andra ändamål. Djurantalet har ingen betydelse, även om ägaren har ett enda exemplar ska djurägaren registrera djurhållningsplatsen och anmälan om djurhållning. Skyldigheten gäller alla djurhållare, även dem som inte har jordbruk. Registreringen är avgiftsfri. Djurhållaren ska även i fortsättningen hålla sina uppgifter uppdaterade.

Journalföring över djurhållningsplatsen

En aktör på en djurhållningsplats har skyldighet att journalföra och spara uppgifter. För varje registrerad djurhållningsplats ska det föras journal över djurarter, djurkategorier, antalet djur och i tillämpliga fall identifieringsuppgifter på djurhållningsplatsen. Om ett djur har märkts individuellt med ett identifieringsmärke, antecknas i journalföringen identifikationskoden på identifieringsmärket. Dessutom ska journal föras över djur som kommer till och lämnar djurhållningsplatsen. Av förflyttningsuppgifterna ska framgå det individuella djurhållningsplatssignumet för avgångs- och destinationsdjurhållningsplatsen samt datumet för förflyttningen. Det ska också föras journal över djurens dödlighet på djurhållningsplatsen. Om djuren har märkts individuellt med identifieringsmärken, antecknas i journalföringen det döda djurets identifieringskod och dödsdatum. Om djuren inte identifieras individuellt, antecknas antalet döda djur och dödsdatum i journalföringen. I journalföringen ska också eventuella handlingar (såsom djurhälsointyg) sparas i enlighet med bestämmelserna för varje djurart.

Uppgifterna ska journalföras och sparas i pappersform eller elektronisk form. Uppgifterna ska journalföras senast den tredje dagen efter händelsen i djurhållningsplatsens journalföring. Journalföringen ska sparas i minst tre år från utgången av det år då den senaste anteckningen om djuret har registrerats i journalföringen.

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2023