Det lönar sig för producenterna att senast nu kontrollera de djuranmälningar som utgör villkor för bidragen (Publicerat 25.1.2016)

20. november 2018

25.1.2016

Betalningen av bidrag för slaktlamm och killingar samt slaktbidrag för nötkreatur kommer att köras inom de närmaste dagarna utgående från djurregistren. Det lönar sig för dem som har sökt bidrag att kontrollera att behövliga anmälningar har gjorts om de djur man vill ha bidrag för. För att få bidrag krävs att den sökande har gjort utmönstringsanmälan och att slakteriet har gjort slaktanmälan för djur som det ska betalas bidrag för.

Evira rekommenderar att får- och gethållare ska kontrollera utmönstrings- och slaktanmälningarna i det elektroniska får- och getregisterprogrammet. På fliken Slakthändelser i programmet kan man kontrollera de slaktanmälningar som slakteriet har gjort. Rätt att använda programmet fås av den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

På samma flik syns framhävt med rött de djur för vilka det har gjorts slaktanmälan men ingen utmönstringsanmälan. Speciellt för dem som använder WebLammas och WebVuohi lönar det sig att kontrollera att utmönstringsanmälan har gjorts, eftersom de här programmen har den egenskapen att de avlägsnar djur från listan över levande djur i samband med slaktanmälan från slakteriet. Då är det lätt hänt att får- och getproducenterna inte gör någon utmönstringsanmälan.

För nötkreatur har uppgifter om nötkreaturen och utmönstringsanmälningar som gjorts eller brister i dem sänts till gårdarna som en lista genom postning av händelseutdrag. Under år 2015 gjordes fem sådana postningar.