Får och getter

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utfärdas med stöd till denna lag. Detaljerade krav gällande identifiering och registrering av får- och getdjur regleras med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) som utfärdats med stöd av lagen trädde i kraft 24.1.2022. 

 

Märkning och registrering av får och getter omfattar fyra skeden:

Varje får och get ska märkas med ett öronmärke som godkänts av Livsmedelsverket. Märkningsskyldigheten gäller alla getter och får oberoende av deras antal och omfattar även dvärggetter och mufflonfår. Djuret ska märkas även om det hålls som sällskapsdjur utan kommersiellt syfte.

Får- och getdjuren måste märkas i vartdera örat med öronmärken. Det andra öronmärket kan friviligt ersättas med ett elektroniskt öronmärke och i fortsättningen också med mikrochip eller en bolustransponder. Ifall får eller getdjuret slaktas under ett års ålder räcker det att djuret märks med ett öronmärke.

Får- och getdjuren ska märkas inom 90 dagar från födseln dock innan djuren förflyttas från födelseanläggning. Obs! Märkningens åldersgräns har ändrats 1.1.2022 och gäller djur som är födda fr.o.m. 1.1.2022.  Djur som är födda före 1.1.2022 bör märkas inom 6 månader från födseln.   

Lamm eller killingar registreras som födda med moderns lamningsanmälan senast inom 90 dagar från födseln dock innan djuren förflyttas från dess födelseanläggning. Obs!  Registreringens åldersgräns har ändrats 24.1.2022 och gäller djur som är födda fr.o.m. 24.1.2022.  Djur som är födda före 24.1.2022 bör märkas inom 6 månader från födseln.   

Djurhållaren ansvarar för att dennes djur är korrekt märkta. Djurhållaren är den person som i praktiken innehar djuren. Denna person kan vara någon annan än djurens ägare.

Omärkta eller bristfälligt märkta djur får inte utlämnas eller förflyttas från djurhållningsplatsen, tas emot vid en ny hållningsplats eller tas för transport eller till slakt.  

Hållaren av får eller getter ska registrera sig i registret över djurhållare. Registreringen ska göras innan djurhållningen inleds med blanketter som lämnas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller på nätet i tjänsten epr.ruokavirasto.fi.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (1248/2023) fastställs beloppet för registrering av får och getter till 2,18 euro/djur och 0,94 euro/slaktanmälan för aktörer inom slakteribranschen.

Mera information hittar du på denna sida i högra kanten under rubriken "Anvisningar och blanketter" i vår anvisning för märkning och registrering av får- och getdjur".

 

 

Aktuellt om får och getter:

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2024