Minneslista för dig som håller sommarfår eller -getter som sällskapsdjur

I den här minneslistan finns de krav som lagstiftningen gällande får eller getter ställer på personer som överväger att skaffa sommardjur eller djur som sällskapsdjur. Det är ingen skillnad hur många får eller getter du håller eller för hur lång tid, kraven som gäller djurhållning måste ändå alltid följas. Syftet med kraven är att se till att djuren har det bra och de inte utgör en sjukdomsrisk för andra djur eller människor.

Det är också viktigt att komma ihåg att getternas och fårens välbefinnande påverkas av skötarens kunnighet samt kunskap om behoven hos djurarten i fråga. Innan du skaffar djur ska du bekanta dig med och sätta dig in i hur får eller getter beter sig, hur de sköts, vilka näringsbehov de har samt vilka kraven är på djurhållningsplatsen. I detta sammanhang är det skäl att beakta att får måste ha tillgång till ett skydd mot väder och vind på betesmarken. Skyddet kan vara byggt eller bildat av exempelvis ett trädbestånd. Dessutom bör man beakta att får och getter är flockdjur och det rekommenderas att man inte håller får eller getter ensamma.

Ägaren ansvarar för djurens hälsa och välbefinnande under djurets hela livstid.

  1. Registrera getternas och fårens djurhållningsplats och fårens och getternas djurhållaranmälan i det elektroniska Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret eller anmäl dem till din kommuns landsbygdsnäringsmyndighet
  2. Följ bestämmelserna om registrering av får och getter
  3. På ett planområde ska du dessutom kontakta hälsoskyddsmyndigheten och vid behov byggnadsövervakningen i din kommun
  4. Bekanta dig med djurskyddsbestämmelserna som gäller får och getter
  5. Djur från utlandet? Kom ihåg importkraven! 
  6. Sköt om djurens hälsa och motarbeta djursjukdomar 
  7. Bokför antalet djur och de läkemedel som du har gett dem 
  8. Bekanta dig med anvisningarna om slakt och avlivning av får och getter
  9. Ta reda på hur ett dött eller avlivat får kan bortskaffas


1. Registrera fårens och getternas djurhållningsplats och fårens och getternas djurhållaranmälan

Alla som har får eller getter ska registrera djurhållningsplatsen i det elektroniska Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret eller hos den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Djurhållning som sker på djurhållningsplatserna måste också registreras. Registreringskraven gäller även innehavare av bara några får eller getter oavsett om djuret är köpt eller ”hyrt” för att sköta gräsmattan. När får- eller get hållningen avslutas eller förändras,  bör detta anmälas till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret inom 30 dagar från händelsen. Djurhållningsplatsens bokföringsplikt verkställs genom obligatoriska registeranmälningar i får- och getregistret.

Mer information om registrering 

Registreringsblanketter

2. Anmäl fåren och getterna och dess händelser till får- och getregistret inom tidsfristerna 

Får- och gethållaren ska beakta bestämmelserna om märkning och registrering av får och getter. Bestämmelserna förpliktigar alla djurhållare oavsett verksamhetens storlek eller syfte. Ett krav är att varje djurindivid ska kunna identifieras och att man vet var det finns samt att förflyttningen av djuret kan spåras för hela dess livstid. När man skaffar får eller getter ska man kontrollera att djuret finns i registret – det räcker inte enbart med öronmärken! Det här kan du göra genom att ringa Får- och getregistrets kundtjänst och uppge det EU-signum FIxxxxx... som finns på öronmärket på djuret i fråga.

Avlägsnande och förflyttning av får eller getter ska anmälas till fårregistret inom 7 dagar.  Lammens och killingens födelseanmälan och dess märkning  bör göras inom 90 dagar från födelsen eller tidigare ifall djuren flyttas från djurhållningsplatsen där de fötts före tidsfristen. När djurhållning slutförts måste även utmönstringssätt och möjlig destruktionssätt anmälas till får- och getregistret.

Får- och gethållaren bör hålla bokföring över händelserna i djurhållningaplatsen. När händelserna anmäls till får- och getregistret inom utsatt tid behöver skild bokföring inte hållas.

Mer information om kraven finns på Livsmedelsverkets webbplats samt över gällande lagstiftningen.

Handbok för märkning och registrering av får och getter

3. På ett planområde ska du dessutom kontakta hälsoskyddsmyndigheten och vid behov byggnadsövervakningen i din kommun

Mer information om att hålla får på ett planområde kan du begära av hälsoskyddsmyndigheten i din kommun. När byggnadernas användningsändamål ändras eller när nya byggnader uppförs ska du vid behov kontakta byggnadsövervakningen i din kommun.

4. Bekanta dig med djurskyddsbestämmelserna som gäller får och getter

Bestämmelser om att hålla, sköta, behandla och hantera djur ingår i lag om djurvälfärd (693/2023). Bestämmelser om djurskyddskrav för hållandet av får ingår dessutom i statsrådets förordning om skydd av får (587/2010). Och bestämmelser om djurskyddskrav för hållandet av getter ingår dessutom i statsrådets förordning om skydd av getter (589/2010). Den uppdaterade djurskyddslagstiftningen hittar du på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.

Du kan läsa mer om fårhållning och god skötsel av får i Lampaankasvattajan käsikirja och Hyvinvoiva tuotantoeläin som publicerats av ProAgria.

5. Djur från utlandet? Kom ihåg importkraven!

För att skydda människors och andra djurs hälsa har man fastställt djursjukdomskrav för import av djur. Uppfyllandet av kraven förutsätter att importören skaffar fram information och fördjupar sig i i ärendet redan i god tid före den planerade importen. Om importkraven inte har följts är det fråga om illegal import. Den som misstänker illegal import av djur ska göra en anmälan till kommunal- eller länsveterinären. Mer information om importkraven.

6. Sköt om djurens hälsa och motarbeta djursjukdomar

Ta redan innan du skaffar djur reda på var närmaste kommunalveterinär eller veterinär som sköter får har mottagning. Om ett får insjuknar, ska det få lämplig vård.

Vid förebyggande av smittsamma djursjukdomar samt vid förhindrande av att de sprids spelar djurägarna en viktig roll. Om du misstänker en smittsam djursjukdom ska du meddela kommunalveterinären detta. Aktuell information om djursjukdomar samt bekämpning och övervakning av dem.

För att förhindra spridning av djursjukdomar är det förbjudet att mata livsmedelsproduktionsdjur med matavfall. Med matavfall avses sådant matavfall som kommer från antingen stor- eller hemkök och dukats fram under en måltid så att animaliska och vegetabiliska produkter blandats. Risken för djursjukdomar ökar särskilt då animaliska produkter används vid matning av djur. Då du matar får ska du se till att det foder de matas med lämpar sig för djur. För att förhindra djursjukdomar är det till exempel förbjudet att mata får med köttbenmjöl och blodmjöl.

Salmonella kan spridas via foder och därför är det viktigt att kontrollera att fodret är hygieniskt bl.a. genom att du endast skaffar foder från registrerade aktörer inom fodersektorn, regelbundet rengör matskålarna och redskapen, skyddar fodret från skadedjur och håller hönshållningsplatserna rena, särskilt viktigt är det att se till att spillning förs bort. Mer information om foderlagstiftningen finns på Livsmedelsverkets fodersidor.

7. Bokföring över antalet djur och de läkemedel som du har gett dem

Den som äger eller håller produktionsdjur måste föra bok över läkemedel som givits produktionsdjuren och över antalet döda djur. Bokföringen över läkemedel måste sparas minst fem år och bokföringen över antalet döda djur minst tre år räknat från utgången av det år då det senast gjordes en notering om ett djur i bokföringen.

Mer information om lagstiftningen om medicinering av djur fås av den vårdande veterinären samt på Livsmedelsverkets websidor om bokföring av medicinering av produktionsdjur.

8. Bekanta dig med anvisningarna om slakt och avlivning av får eller getter

Ett djur ska avlivas eller slaktas så att djuret inte åsamkas onödig smärta, plåga eller lidande. Ett djur får endast avlivas av en person som har tillräcklig kännedom om hur djurarten i fråga och om tekniken för detta samt tillräcklig kunskap för att utföra åtgärden.

Mer information om kraven på avlivning och slakt av djur och om tillåtna avlivningsmetoder.

9. Ta reda på hur ett dött eller avlivat får kan bortskaffas

Ett får är ett produktionsdjur och därför måste lagstiftningen om bortskaffande av produktionsdjur följas då du ska göra dig av med ett avlivat får. I fråga om bortskaffningen har Finland delats i två delar: avsides belägna områden och insamlingsområden. På insamlingsområdet ska kadaver levereras till kadaverinsamling. Det är tillåtet att gräva ner ett helt kadaver på ett avsides beläget område. Nedgrävningen får inte orsaka risker för människors eller djurs hälsa. Närmare anvisningar om nedgrävning eller bortskaffande av kadaver på annat sätt fås av kommunalveterinären och miljöskyddsmyndigheterna.

Om ett får slaktas hemma ska slaktavfallet bortskaffas enligt lagstiftningen om biprodukter.

Sidan har senast uppdaterats 17.5.2024