Aktuellt om märkning och slaktning av får

19. januari 2021

Polisinrättningen i Österbotten har 19.1.2021 meddelat om en omfattande förundersökning som hänför sig till olaglig slakt av får och saluhållande av obesiktat fårkött.

Livsmedelsverket sammanför de centrala kraven i lagstiftningen om märkning, registrering och slakt av får.

Hur och var får man slakta får i Finland?

Om kött från får är avsett att användas endast i producentens eget hushåll, kan fåret slaktas hemma på gården (djurhållningsplatsen). Personen som slaktar djuret ska ha tillräckliga kunskaper om avlivningsmetoden och avlivningstekniken och tillräcklig färdighet att utföra åtgärden.

Om en producent vill sälja kött från djur som han fött upp, ska han låta slakta djuren i ett slakteri (slakteri eller gårdsslakteri dvs. litet slakteri). En besiktningsveterinär besiktar köttet i dessa slakterier, varefter producenten kan ordna med försäljning av köttet som returnerats till gården till exempel på sin egen gård. Om denna försäljning ska lämnas en anmälan till livsmedelstillsynsmyndigheten.

Fåren som slaktas ska alltid bedövas innan de avblodas. I ett slakteri är det om en veterinär finns närvarande tillåtet att av religiösa skäl slakta djur så, att djuret börjar avblodas samtidigt som det bedövas. Utanför ett slakteri, såsom på lantgårdar eller i andra privata fastigheter är det tillåtet att slakta får endast så, att fåret bedövas med någon tillåten metod innan det avblodas. Ett får eller en get kan till exempel bedövas med en bultpistol, med lämplig elektrisk bedövningsutrustning eller med ett skott i hjärnan. Slakt av sådana djur så att avblodningen sker medan djuret ännu är vid medvetande är i Finland entydigt förbjudet.

Läs mer

Hemslakt (på finska) 
Köttbesiktning (på finska) 
Frågor och svar om köttbesiktning (på finska) 
Försäljning av kött från husdjur på produktionsgården (på finska) 
Djurskydd vid slakt och avlivning 
Frågor och svar om slakt

Bortskaffande av avfallet dvs. biprodukterna som uppkommer vid slakt av får

Biprodukter av animaliskt ursprung är de delar av djuren, som inte används som människoföda. Sådana är till exempel hela djur och delar av djur som avlidit eller avlivats på gårdarna och fraktioner som uppkommer vid hemslakt av djur. Med biprodukter av hemslakt avses slaktkroppspartier och organ som erhållits från djur som slaktats på ursprungsgården för att användas som livsmedel för eget bruk och som inte används som mat för människor eller egna sällskapsdjur på gården.

Biprodukterna kan innehålla sjukdomsalstrare som kan medföra fara för människor och djur. För att sådana faror ska förebyggas är det viktigt att biprodukterna bortskaffas på påkallat sätt.

Läs mer:

Användning och bortskaffande av biprodukter

Märkning och registrering av får

Varje får ska märkas med ett av Livsmedelsverket godkänt öronmärke. Märkningsskyldigheten gäller alla får oberoende av deras antal. Djuret ska märkas, även om det hålls som sällskapsdjur av icke kommersiella skäl. Märkena ska fästas på plats innan djuren förflyttas från födelsedjurhållningsplatsen, ändå senast vid 5 månaders ålder.

Ett omärkt eller bristfälligt märkt djur får inte överlåtas eller förflyttas från djurhållningsplatsen, mottas på en ny djurhållningsplats eller tas för transport eller slakt. 

I får- och getregistren införs individuell information om varje får och get som hålls i Finland. Till registret ska lämnas en anmälan om utmönstringar, inköp och förflyttningar av djur inom sju dygn efter händelsen och om kalvningar senast inom sex månader från kalvningen. Registren skyddar konsumenternas och djurens hälsa och gör det svårare att begå livsmedelsbedrägerier.

Gården medförs påföljder i utbetalningen av stöd, om det i tillsynen uppdagas sådana djur på gården, som inte märkts och/eller registrerats på påkallat sätt. Påföljder uppkommer såväl i det djurstöd som direkt utbetalas som via tvärvillkoren i alla EU-finansierade stöd (även åkerstöden).

Läs mer:

Märkning och registrering av får och getter 
Får- och getregistret