Bin och humlor

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utfärdas med stöd till denna lag. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets djurartspecifika förordning som utfärdas med stöd av den nya lagen träder i kraft senare i år. Livsmedelsverket informerar om nya krav på denna webbplats då dessa har bekräftats.

I Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret samlas in uppgifter om det var bin och humlor hålls i Finland. Tacka vare uppgiften om koordinaterna kan man vid misstanke om en allvarlig djursjukdom vidta effektiva säkerhetsåtgärder även på liknande djurhållningsplatser i närområdena och så hindra att sjukdomen sprider sig.

Registreringen av djurhållaningsplatser där bin och humlor hålls och registreringen av anmälan om djurhållning sker i tjänsten epr.ruokavirasto.fi eller på en blankett till landsbygdsnäringsmyndigheten i den egna kommunen.

Djurens antal har ingen betydelse, utan redan innehavaren av en enda individ – för bins och humlors del talas om ett samhälle (bikupa) – ska registrera sin djurhållningsplats och sin djurhållning. Skyldigheten gäller alla aktörer, också sådana som inte har något jordbruk och sådana som hålls bin och humlor för hobby. Någon registreringsavgift uppbärs inte. Aktören ska hålla uppgifterna i registret uppdaterade. Om ändringar sker i uppgifterna om djurhållningsplatsen (uppgifterna om aktören, uppgifterna om djurhållningsplatsen eller uppgifterna om djurhållningen) eller om djurhållningsplatsen avslutas, ska en anmälan om detta lämnas till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret senast inom 30 dygn efter händelsen.  

Journalföringsskyldighet

Aktören som har en djurhållningsplats är skyldig att föra journal över uppgifter och spara dem. För varje registrerad djurhållningsplats del ska föras journal över djurarterna, djurkategorierna och djurens antal på djurhållningsplatsen.  Det ska också föras journal över djuren som kommer till djurhållningsplatsen och djuren som lämnar den.  Av förflyttningsuppgifterna ska framgå avgångs- och destinationsplatsens individuella registernummer och datumet för förflyttningen. I djurhållningsplatsens journalföring ska också antecknas binas och humlornas mortalitet. Aktörer med djurhållningsplatser där honungsbin hålls ska för varje biodlings del nedteckna och förvara detaljerade uppgifter om en temporär flytt av bikuporna som hålls, inklusive åtminstone platsen och tidpunkten för inledandet och avslutandet av varje enskild flytt jämte antalet bikupor som flyttas. Uppgifterna ska antecknas och sparas på papper eller i elektroniskt format. Journalföringen ska förvaras i minst tre år.

Sidan har senast uppdaterats 7.10.2022