Bin och humlor

 

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utfärdas med stöd till denna lag. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets djurartspecifika förordning som utfärdas med stöd av den nya lagen träder i kraft senare i år. Livsmedelsverket informerar om nya krav på denna webbplats då dessa har bekräftats.

I Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret samlas in uppgifter om det var bin och humlor hålls i Finland. Tacka vare uppgiften om koordinaterna kan man vid misstanke om en allvarlig djursjukdom vidta effektiva säkerhetsåtgärder även på bin och humlor djurhållningsplatser i närområdena och så hindra att sjukdomen sprider sig.

Register djurhållaningsplatser och bin eller humlor djurhållningsanmälan i e-tjänsten epr.ruokavirasto.fi eller på en blankett till landsbygdsnäringsmyndigheten i den egna kommunen.

Djurens antal har ingen betydelse, redan innehavaren av en enda individ – för bins och humlors del talas om en bikupa – ska registrera sin djurhållningsplats och sin djurhållningsanmälan. Skyldigheten gäller alla aktörer, också sådana som inte har något jordbruk och sådana som hålls bin och humlor för hobby. Aktören ska hålla uppgifterna i registret uppdaterade. Om ändringar sker i uppgifterna om djurhållningsplatsen (uppgifterna om aktören, uppgifterna om djurhållningsplatsen eller uppgifterna om djurhållningen) eller om djurhållningsplatsen avslutas, ska en anmälan om detta lämnas till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret senast inom 30 dagar från händelsen.  

Journalföringsskyldighet

En aktör på en djurhållningsplats har skyldighet att journalföra och spara uppgifter. För varje registrerad djurhållningsplats ska det föras journal över djurarter, djurkategorier och antalet bin- eller humlekupor. Dessutom ska journal föras över djur som kommer till och lämnar djurhållningsplatsen (bi- eller humlekupor).  Av förflyttningsuppgifterna ska framgå det individuella djurhållningsplatssignumet för avgångs- och destinationsdjurhållningsplatsen samt datumet för förflyttningen. Det ska också föras journal över djurens dödlighet på djurhållningsplatsen. I journalföringen ska också eventuella handlingar (såsom djurhälsointyg) sparas i enlighet med bestämmelserna för varje djurart.

Aktörer på djurhållningsplatser för honungsbin ska journalföra och spara för varje biodlingsanläggning tillfälliga förflyttningar av bikupor, inklusive åtminstone platsen för respektive förflyttning (djurhållningsplatssignum) och start- och slutdatum samt antalet bikupor som ska flyttas.

Uppgifterna ska journalföras och sparas i pappersform eller elektronisk form. Uppgifterna ska journalföras senast den tredje dagen efter händelsen i djurhållningsplatsens journalföring. Journalföringen ska sparas i minst tre år från utgången av det år då den senaste anteckningen om djuret har registrerats i journalföringen.

Sidan har senast uppdaterats 3.6.2024