Märkning och registrering av nötkreatur

OBS! På grund av underhåll av datasystemen är det driftavbrott i Livsmedelsverkets ärendehanterings- och myndighetstjänster från och med fredag 10.11. Efter avbrottet är e-tjänsterna igen tillgängliga från och med onsdag 15.11. Det kan förekomma korta avbrott i tjänsterna ännu under några dagar efter serviceavbrottet. Läs mer.

 

Lagstiftningen om identifiering och registrering av djur ändrades den 21 april 2021, då tillämpningen av EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de författningar som utfärdats med stöd av den inleddes. Om detaljerade krav som gäller identifiering och registrering av nötkreatur föreskrivs framöver i den nya genomförandeförordningen (EU) 2021/520 som kommissionen utfärdat. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) som utfärdats med stöd av lagen trädde i kraft 24.1.2022. 

Alla djur som hör till underfamiljen Bovinae anses vara nötkreatur. Dessa är till exempel nötkreatur, zebu, jak, bison och vattenbuffel. De krav som gäller nötkreatur, gäller alla dessa djur.

Avsikten med märkning och registrering av nötkreatur är att förbättra livsmedelssäkerheten. Dessa åtgärder gör spårbarhet möjlig och säkerställer därmed att oförfalskade och säkra produkter säljs till konsumenter. Systemen för märkning av nötkreatur har utvecklats i synnerhet med tanke på den hälsorisk som BSE-sjukdomen medför.

Varje kalv som föds ska märkas med två officiella öronmärken som godkänts av Livsmedelsverket varav den andra bör vara et elektroniskt öronmärke för kalvar som är födda från och med 1.1.2021. Omärkta eller bristfälligt märkta nötkreatur får inte flyttas från gården. I jord- och skogsbruksministeriets förordning har beloppet på registreringsavgiften fastställts som 4,40 euro/djur. 

Producenten ska senast 7 dagar från händelsen anmäla födslar, dödsfall, försäljningar, köp och förflyttningar av sina nötkreatur till nötkreatursregistret. Registeranmälningar kan göras på webben eller med blanketter. Blanketter för anmälan till nötkreatursregistret finns på blankettsidan.

Slakteriet och slaktplatsen ska göra en registerförfrågan i nötkreatursregistret innan nötkreaturen flyttas till slakteriet eller slaktplatsen. På så sätt utreds att djuren är registrerade och att de inte omfattas av restriktioner för förflyttning.

Noggrannare anvisningar om märkning och registrering av nötdjur hittar du i guiden: 
Guide för märkning och registrering av nötdjur (uppdaterad 28.6.2022)

Livsmedelsverkets avgiftsfria nötkreatursregistertillämpning är i användning och inloggning sker på adressen https://nauta.ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2023