Märkning och registrering av nötkreatur

 

Lagstiftningen om identifiering och registrering av djur ändrades den 21 april 2021, då tillämpningen av EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de författningar som utfärdats med stöd av den inleddes. Om detaljerade krav som gäller identifiering och registrering av nötkreatur föreskrivs framöver i den nya genomförandeförordningen (EU) 2021/520 som kommissionen utfärdat. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) som utfärdats med stöd av lagen trädde i kraft 24.1.2022. 

Alla djur som hör till underfamiljen Bovinae anses vara nötkreatur. Dessa är till exempel nötkreatur, zebu, jak, bison och vattenbuffel. De krav som gäller nötkreatur, gäller alla dessa djur.

Avsikten med märkning och registrering av nötkreatur är att förbättra livsmedelssäkerheten. Dessa åtgärder gör spårbarhet möjlig och säkerställer därmed att oförfalskade och säkra produkter säljs till konsumenter. Systemen för märkning av nötkreatur har utvecklats i synnerhet med tanke på den hälsorisk som BSE-sjukdomen medför.

Varje kalv som föds ska märkas inom 20 dygn från födseln med två officiella öronmärken som godkänts av Livsmedelsverket varav den andra märket bör vara ett elektroniskt öronmärke för kalvar som är födda från och med 1.1.2021. Omärkta eller bristfälligt märkta nötkreatur får inte flyttas från gården. I jord- och skogsbruksministeriets förordning har beloppet på registreringsavgiften fastställts som 4,40 euro/djur. 

Djurhållaren ska senast 7 dagar från händelsen anmäla födslar, dödsfall, försäljningar, köp och förflyttningar av sina nötkreatur till nötkreatursregistret. Registeranmälningar kan göras på webben eller med blanketter. Blanketter för anmälan till nötkreatursregistret finns på blankettsidan.

Innan nötkreaturet tas till förmedling, transport eller slakt måste göras en registerförfrågan i nötkreatursregistret. På så sätt utreds att djuren är registrerade och att de inte omfattas av restriktioner för förflyttning.

Noggrannare anvisningar om märkning och registrering av nötkreatur hittar du i guiden: 
Guide för märkning och registrering av nötkreatur 

Livsmedelsverkets avgiftsfria nötkreatursregistertillämpning är i användning och inloggning sker på adressen https://nauta.ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 4.4.2024