Övervakning av märkning och registrering av djur

Grundläggande information om övervakningen av märkning och registrering av djur

Syftet med övervakningen av märkning och registrering av djur är att följa hur ett animaliskt livsmedel rör sig från början till slutet av produktionskedjan. För att konsumenten ska kunna bli övertygad om att produkten är säker måste livsmedelsproduktionen vara transparent och produkten gå att spåra ända till sin begynnelsepunkt. Också om en djursjukdom bryter ut är det av största vikt att man vet var vart och ett djur har vistats så att de djur som sannolikt fått smittan kan spåras och separeras från andra djur.

För att säkerställa djurens spårbarhet ska produktionsdjur märkas på ett tillförlitligt och omfattande sätt. Ett uppdaterat register över djurens anläggningar ska föras, djurens födslar och dödsfall samt förflyttningar från och till gården samt mellan anläggningar ska enligt kraven antecknas i register och i anläggningarnas bokföring.  

Valet av gårdar som ska övervakas

Märkning och registrering av djur övervakas på nöt-, svin- samt får- och getgårdar. Minst 3 % av alla som håller dessa djurarter övervakas årligen.

Gårdarna som ska övervakas väljs ut centraliserat vid Livsmedelsverket huvudsakligen på basis av riskanalyser. Dessutom väljs en del av gårdarna ut slumpmässigt och då är sannolikheten att råka ut för kontroll lika stor för var och en gård. Kontrollerna tillämpas på alla typer av aktörer, också de som inte ansöker om jordbruksstöd.

I samband med kontrollen av djurens märkning och registrering utförs ofta också kontroller av djurbaserade EU-finansierade och nationella stöd.

Den grundläggande kontrollens förlopp

Tjänstemän vid NTM-centraler och Statens Ämbetsverk på Åland utför gårdskontrollen på ort och ställe. Kontroll ska utföras utan föranmälan, utom då en föranmälan är nödvändig och vederbörligen motiverad för att kontroll ska kunna utföras. Meddelande om kontrollen får ges tidigast 48 timmar före gårdsbesöket.

När offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet utförs ska aktörerna bistå och samarbeta med de behöriga myndigheterna och för utförandet av uppgifterna. Aktörerna måste, i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra kontroll, ge de behöriga myndigheterna en chans att bekanta sig bland annat med djur, dokument och annan relevant information.

Vid övervakningen kontrolleras uppgifterna om gårdens registrering i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.  På ort och ställe granskas att djuren är märkta med identifierare enligt bestämmelserna samt att registeruppgifterna om djuren och djurförteckningen per anläggning är uppdaterade. Under kontrollbesöken görs också en retroaktiv kontroll av att anmälningstiderna har följts av alla djurhändelser som gjorts till registret från ingången av kalenderåret.

Övervakningsprotokoll

Över kontrollen utarbetas ett övervakningsprotokoll som lämnas till djurhållaren efter inspektionen. Om djurhållaren gett sitt samtycke till användningen av meddelandetjänsten Suomi.fi, lämnas övervakningsprotokollet till djurhållaren genom den. Om ett sådant samtycke som nämnts ovan inte har getts, styrs övervakningsprotokollet till adressaten i enlighet med den valda leveransformen i OmaPosti antingen som en elektronisk version eller pappersversion.

Djurhållaren eller dennes representant har möjlighet att skriva ner sina anmärkningar i protokollet och underteckna det. Avsaknad av underskrift i protokollet är inget hinder för en fortsatt behandling av ärendet. 

Åtgärder om det vid en kontroll konstateras brister i djurens märknings- och registreringsåtgärder

Om bestämmelser om märkning och registrering av djur inte följs ska myndigheten vidta åtgärder för att säkerställa att djurhållaren korrigerar bristerna. I lindriga fall är det möjligt att överväga att meddela en uppmaning.  De administrativa påföljderna är bland annat bestämmelse över att brister i djurens märkning och registrering bör avskaffas, förflyttningsförbud för djur och en påföljdsavgift inom tillsynen över identifiering och registrering av djur. Föreläggandet och förbudet kan förenas med vite och med hot om tvångsutförande. Dessutom kan regionförvaltningsverket besluta att ett oidentifierat djur ska avlivas.

Bestämmelse över att brister i djurens märkning och registrering bör avskaffas

Bristerna kan bestämma att avskaffa antingen omedelbart eller inom den fastställda tidsfristen, som ska registreras i beslutet. Efter tidsfristen korrigering av bristerna, dvs. följning av bestämmelse, kontrolleras. Dessutom kan införas förflyttningsförbud för djur tills bristerna korrigeras. Mer information om förflyttningsförbud finns i följande stycke.

Förflyttningsförbud för djur

Om i kontrollen har konstaterats allvarliga brister i märkningen och/eller registreringen av djur kan det begränsas förflyttning eller överlåtelse av djur till och från anläggningen ifall aktören trots uppmaning inte har korrigerat bristerna i utsatt tid.

Ett förbud mot förflyttning är en säkerhetsåtgärd som används för att förhindra att ett djur vars identifierbarhet och/eller spårbarhet inte kan verifieras kommer ut i livsmedelskedjan eller kan orsaka risk för att djursjukdomar sprids. Förflyttningsförbudet kommer att finnas kvar tills det har fastställts att bristerna har korrigerats på rätt sätt.

Påföljdsavgift inom tillsynen över identifiering och registrering av djur

För brister som konstaterats under övervakning kan också tas ut påföljdsavgift. Avgiften kan vara från 300 till 5000 €. Vid bedömning av påföljdsavgiftens storlek ska hänsyn tas till förfarandets art, omfattning, skadlighet och hur ofta förfarandet upprepats.

Säkerställande av korrigering av brister som konstaterats vid övervakning

Korrigering av brister som konstaterats under övervakning kommer att kontrolleras efteråt. Verifiering kan göras administrativt eller med gårdsbesök. En förnyad kontroll som ska utföras för att säkerställa att försummelsen som upptäckts under en kontroll har korrigerats är avgiftsbelagd. I statsrådets förordning föreskrivs om betalningstaxor gällande NTM-centralernas och regionförvaltningsverkens (RVF) avgiftsbelagda prestationer.

 

Sidan har senast uppdaterats 26.7.2023