Avgifter för myndighetstillsynen över livsmedelskedjan

Myndighetstillsynen över livsmedelskedjan är till största delen avgiftsbelagd. Med avgifterna täcker vi kostnaderna som orsakas av den offentliga tillsynen och annan offentlig verksamhet. För statliga myndigheters (Livsmedelsverket, Tullen, regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Tukes, Valvira) tillsyn tas avgifter ut enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). För Försvarsmaktens myndighetstillsyn över miljöhälsa tas ingen avgift ut tills vidare. Finlands kommunförbund har gett kommunerna anvisningar för hur de ska gå till väga för att fastställa taxor samt godkänna taxor och planer. I tabellen nedan presenterar vi de behöriga tillsynsmyndigheternas taxor och deras beräkningsgrunder. Kostnaderna för myndighetstillsynen presenteras i varje myndighets bokslut, som publiceras offentligt myndighetens egen webbplats.

Förutsättningar för växtproduktion och växthälsa

Med tanke på växthälsan och förutsättningarna för växtproduktion är kontrollen av produktion och verksamhet till största delen avgiftsbelagd. Marknadstillsynen och kartläggningarna av karantänväxtskadegörare är avgiftsfria.

Djurens hälsa och välbefinnande

Tillsynen över djurens hälsa och välbefinnande är i regel avgiftsfri. Av företag tar vi ut en avgift till exempel när de registrerar sig som importör från eller exportör till den inre marknaden. En ägare eller innehavare av ett djur eller en vara ska dessutom betala staten för en inspektion eller åtgärd som orsakas av import, export och transport av djur eller vara, eller för frivillig och i vissa fall också obligatorisk hälsoövervakning av djur enligt förordningen om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer 1221/2022. Vissa inspektioner av djurs transportskick och certifiering med anknytning till frisläppning av vaccinpartier är avgiftsbelagda.

Tillsynen över djurens märkning och registrering är i regel avgiftsfri för aktören. En förnyad kontroll som ska utföras för att säkerställa att försummelsen som upptäckts under en kontroll har korrigerats är avgiftsbelagd. I statsrådets förordning föreskrivs om betalningstaxor gällande NTM-centralernas och regionförvaltningsverkens (RVF) avgiftsbelagda prestationer; se tabellen längst ner på sidan.

Mer information om avgifter för tillsynen över djurens hälsa och välbefinnande finns i det nationella programmet för tillsynen över djurens hälsa och välbefinnande (EHO).

Livsmedel, foder och ekologisk produktion

Livsmedelstillsynen är avgiftsbelagd för aktören. Bestämmelser om avgifter som tas ut för kommunala myndigheters tillsyn finns i livsmedelslagen (297/2021). Enligt dessa tas en avgift ut enligt kommunens godkända taxa för inspektioner, provtagning och undersökning av prov i enlighet med en tillsynsplan som beaktar riskerna. En grundavgift för tillsyn och en avgift för handläggning av anmälningar om livsmedelslokaler och godkännande av livsmedelslokaler samt för andra prestationer enligt 73 § i livsmedelslagen tas också av aktörer.

Fodertillsynen är till största delen avgiftsbelagd för foderföretagare med undantag för tillsyn av primärproducenter och marknader.

Fodertillsynavgifterna grundar sig på foderlagen och Jord- och skogsbruksministeriets förordningen om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer. Tillsyn över ekologisk produktion är avgiftsbelagda prestationer.

 

Behöriga myndigheter och Information om avgifterna för tillsynen och deras beräkningsgrunder.
Behörig myndighet Information om avgifterna för tillsynen och deras beräkningsgrunder
Regionförvaltningsverken Serviceprislista
Närings-, trafik- och miljöcentralerna Statsrådets förordning om avgiftsbelagda prestationer
Tukes Prislista
Tullen Priser på avgiftsbelagda prestationer
Försvarsmakten För försvarsmaktens myndighetstillsyn över miljöhälsa tas ingen avgift ut tills vidare.
Livsmedelsverket Prislista
Valvira Avgifter
   
Affärsverket miljösektorn i Uleåborgsregionen Taxor och avgifter
Björneborgs stad Taxa för miljöhälsovården i Björneborgsregionen
Borgå stad, Miljöhälsovård Avgiftstaxa för miljöhälsovården
Byrån för miljö- och hälsoskydd i Keurusselkä Texter som gäller avgiftstaxan för miljöhälsovården och Avgiftstabell
Esboregionens miljö- och hälsoskydd Avgiftstaxa för miljöhälsovården
Fredrikshamns stad Avgiftstaxa för miljöhälsovården
Haapavesi stad/Helmi miljötjänster Taxa för miljöhälsovården
Helsingfors stad Taxa för miljöhälsovården
Hyvinge stad Avgiftstaxa för miljöhälsovården
Iisalmen kaupunki Klientavgifter
Jyväskylä stad, miljöhälsovård Avgiftstaxa
Kajana miljöhälsovården Taxor för miljöhälsovården
Kauhajoki stad Taxa för miljöhälsovården och avgiftstabell
Kotka stad, serviceenheten för miljöhälsa Taxa, serviceenheten för miljöhälsa
Kouvola stad Avgiftstaxa för miljöhälsovården
Kuopio stad Avgiftstaxa

Kurikka stad

Avgiftstaxa för miljöhälsan
Lahtis stad Taxa för miljöhälsovården
Laukas miljöhälsovård Avgiftstaxa för miljöhälsovården
Lojo stad, miljöhälsotjänster Avgiftstaxa
Lundo kommun, miljöhälsotjänster Avgiftstaxor
Mellersta Nylands miljöcentral Taxor
Mellersta Österbottens miljöhälsovård Taxa och avgifter för miljöhälsovården
Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Avgiftstaxa för miljöhälsovården
Miljöhälsan Kallan ympäristöterveys Avgiftstaxa
Miljöhälsotillsynen i Norra Karelen Avgiftstaxa och avgiftstabell
Miljöhälsotillsynen i sydvästra Lappland Miljöhälsotillsynens avgiftstaxa
Miljöhälsovård i Fjäll-Lappland Taxor för miljöhälsovården
Miljöhälsovård i Seinäjokiregionen Avgiftstaxa
Miljöhälsovården i Nordöstra Lappland Avgiftstaxa för miljöhälsovården
Miljösektorn i Imatraregionen Taxor
Miljösektorn i Mellersta Savolax Taxa och avgifter
Miljösektorn i norra Mellersta Finland Taxa för miljöhälsotillsynen
Miljösektorn i Villmanstrandstrakten Avgiftstaxor
Nyslott stad Avgifter
Nystad Taxor för miljöhälsovården
Pirteva enhet för miljöhälsotillsyn Avgifter
Päijät-Sote, miljöhälsocentralen Avgiftstaxor för miljöhälsovården
Raumo stad, miljöhälsovård Taxa för miljöhälsovården
Reso stad Avgiftstaxa
Riihimäki stad Avgiftstaxa
Rovakaari miljöhälsovård Avgiftstaxa
Salo stad Avgifter som tas ut för tillsyn
Samarbetsområdet för miljöskyddet och miljöhälsovården i Enare och Utsjoki Avgifter som tas ut för miljöenhetens myndighetsverksamhet
Samarbetsområdet för miljöhälsovården i Kalajoki stad Miljöhälsovårdens avgifter
Samarbetsområdet för miljöhälsovården och miljöskyddet i Kuusamo, Posio och Taivalkoski Avgifter och taxor
Samkommunen för basservice i Norra Satakunta Avgiftstaxa
Samkommunen för basservice Ylivieska Avgiftstaxa för miljöhälsovården
Samkommunen för basservice Selänne Avgiftstaxa för miljöhälsovården
Samkommunen Oulunkaaris miljötjänster Taxor för miljöhälsovården
Sastamala stad, miljöhälsovård Avgiftstaxa för miljöhälsovården
Siilinjärvi kommun, miljöhälsotjänster Avgifter
Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa
Södra Satakunta miljöbyrå Avgiftstaxa för miljöhälsovården
Tammerfors stad, miljöhälsa Miljöhälsovårdens avgifter
Tavastehus stad Taxor
Tervo kommun, miljöhälsotjänster Avgiftstaxa för miljöhälsovården
Vanda stad Avgiftstaxa
Vasa och Laihela samarbetsområde för miljöhälsovård Miljösektorns avgifter
Västkustens miljöenhet Taxa
Åbo stad, miljöhälsa Åbo stads miljöhälsotaxa
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Avgifter

 

Sidan har senast uppdaterats 11.8.2023