Tillsyn över livsmedelskedjan

Säkerheten och kvaliteten inom livsmedelskedjan i Finland byggs upp genom samarbete mellan olika instanser. Nätverket för tillsynsmyndigheter inom livsmedelskedjan utgörs av kommunerna, regionförvaltningsverken, Närings-, trafik- och miljöcentralerna, Tullen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, Försvarsmakten, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes och Livsmedelsverket. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för beredningen och utvecklingen av lagstiftningen. Dessutom har företag inom branschen och verksamhetsutövare, organisationer, andra myndigheter och laboratorier en viktig roll i att bygga upp säkerheten och kvaliteten inom livsmedelskedjan.  Livsmedelsverket leder, styr och utvecklar tillsynen över livsmedelskedjan inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Målet är en slagkraftig, effektiv, enhetlig och riskbaserat inriktad tillsyn i kedjans samtliga delar.

I samarbete med andra myndigheter planerar Livsmedelsverket de riksomfattande målen för tillsynen över livsmedelskedjan samt åtgärderna för att uppnå dem. När verksamheten planeras beaktas bland annat verksamhetsområdets strategier och handlings- och ekonomiplaner, statsbudgeten och resultatavtalet mellan jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket.

Den strategiska planeringen och åtgärderna som grundar sig på den kompletteras av den årliga utvärderingen av tillsynsplanerna och -resultaten. I tillsynen över livsmedelskedjan beaktas principen för kontinuerlig förbättring av verksamheten. Det innebär att de utarbetade åtgärdsplanerna utvärderas och granskas årligen. I samband med översynen beaktas bland annat tidigare resultat av tillsynen och korrigerande åtgärder som dessa kräver, eventuella observationer som gjorts i samband med revisionen samt ändringar i lagstiftningen och förändringar i verksamhetsförutsättningarna.

Fyrfältstabell: kontinuerlig förbättring inom tillsynen över livsmedelskedjan.

Kontinuerlig förbättring inom tillsynen över livsmedelskedjan.

Sidan har senast uppdaterats 28.10.2022