Livsmedelstillsyn

Syftet med livsmedelstillsynen är att säkerställa att 

  • livsmedlen är säkra,
  • livsmedlen och informationen om dem inte vilseleder konsumenten,
  • verksamheten, produkterna och informationen om produkterna överensstämmer med kraven i livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelsföretagen svarar med sin egenkontroll för att deras verksamhet och livsmedlen uppfyller kraven i lagstiftningen.  Livsmedelstillsynsmyndigheterna utvärderar om ett företags egenkontroll fungerar och är tillräcklig. 

Livsmedelstillsyn utövas i alla stadier av livsmedlens produktion, bearbetning och distribution. Tillsynen ska vara regelbunden, den ska bygga på riskerna och den ska upprepas med en ändamålsenlig frekvens.

Flera myndigheter utövar tillsyn över livsmedlen

Den behöriga tillsynsmyndigheten dvs. övervakaren är vanligen en kommunal tjänsteinnehavare. Kommunerna står för merparten av livsmedelstillsynen. Besiktningsveterinärer på Livsmedelsverket och veterinärer på regionförvaltningsverket (RFV) i Lappland utövar tillsyn över slakterier, små slakterier och renslakterier.

Tullen utövar tillsyn över andra livsmedel än livsmedel av animaliskt ursprung som införs från EU-medlemsländer och tredjeländer. Tillsyn över livsmedel av animaliskt ursprung som kommer från tredjeländer utövar Livsmedelsverket.

Försvarsmakten utövar tillsyn över att livsmedlen överensstämmer med kraven och är säkra inom försvarsmaktens område.

Regionförvaltningsverket har som uppgift att vägleda och utvärdera den livsmedelstillsyn som kommunen inom verkets område utövar.

Livsmedelsverket leder och utvecklar livsmedelstillsynen inom hela Finlands område.

 

På denna webbplats sammanförs vägledning som hänför sig till den officiella livsmedelstillsynen. Mer information på det för myndigheter avsedda externa nätet Pikantti.

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2022