Företag och jordbrukare inom foderbranschen övervakas genom kontrollbesök och genom provtagning av foder. Tillsynen grundar sig på lagstiftningen och en tillsynsplan som uppdateras årligen. Syftet med övervakningen är att säkerställa att fodret är säkert och lämpligt för sitt ändamål.

Ärsrapporter av foderkontroll

Tillsyn över foder

Livsmedelsverkets fodersektion övervakar foderkvaliteten enligt foderlagen, lagen om djursjukdomar och biproduktförordningen till vissa delar samt den s.k. TSE-förordningen. Syftet med övervakningen är att se till att alla foder är säkra och lämpade för sitt användningsändamål och att de uppfyller kraven i lagstiftningen.

I fråga om fabrikat som anges särskilt övervakas också användningen av dem. I anslutning till verkställigheten av TSE- och biproduktförordningen utövar Livsmedelsverkets fodersektion tillsyn över uppsamling, transport, förbehandling, bearbetning, användning och bortskaffande av animaliska biprodukter.

Organiserandet av fodertillsynen och tillsynen enligt biproduktförordningen beskrivs i den tillsynsplan som uppgörs årligen. Fodersektionen bistås i tillsynen av de kontrollörer  som den bemyndigat samt av närings-, trafik- och miljöcentralernas (ELY-centralernas) inspektörer.

Fodersektionen granskar inhemska fodertillverkningsanläggningar, utför stickprovskontroller av foder på den inre marknaden och importfoder och övervakar att den inhemska produktionen och handeln med foder uppfyller föreskrivna krav.

Tillsyn över jordbrukare

På 1 % av de gårdsbruksenheter som odlar och använder foder görs kontrollbesök årligen (s.k. inspektion av primärproducenter inom foderbranschen). Urvalet väljs slumpmässigt och under samma inspektionsbesök övervakas att tvärvillkoren följs. Inspektionerna utförs av NTM-centralernas inspektörer. Under inspektionsbesöket övervakas bl.a. att jordbrukaren är registrerad för verksamhet inom foderbranschen, att foderlagren är märkta och välskötta och att skadedjursbekämpning används. Dessutom tas ett prov av fodret.

Läs mer:

Livsmedelsverkets prislista

Statistiker och rapporter av foderbranchen

Sidan har senast uppdaterats 14.5.2024