Tillsynen över veterinärer

Myndigheterna övervakar veterinärernas yrkesverksamhet med stöd av lagen om utövning av veterinäryrket (yrkesutövningslagen).  Myndigheterna övervakar veterinärerna på både eget initiativ och på basis av anmälningar, såsom klagan. Dessutom utförs tillsyn över användning och överlåtelse av läkemedel baserad på urval. Tillsynsmyndigheterna är Livsmedelsverket och regionförvaltningsverken.

Dessutom kan veterinärernas verksamhet granskas på följande ställen:

  • Veterinärmedicinska skadenämnden avger vid behov utlåtanden om huruvida behandlingsfel har förekommit i vården av djur. Nämnden tar inte ställning till eventuella påföljder för veterinären på grund av behandlingsfel.
  • Konsumenttvistenämnden tar ställning till om det förekommit fel i en veterinärs tjänster. Kommer med rekommendationer för skadestånd.

Livsmedelsverket rekommenderar att en part som är missnöjd med en veterinärs tjänster eller vård först ska diskutera eventuella brister och problem med veterinären eller dennes chef. På detta sätt kan eventuella missförstånd redas ut snabbare utan att involvera myndigheterna. Reklamationer avseende arvoden eller fakturering borde i vilket fall som helst riktas direkt till veterinärcentralen.

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 3.10.2018