Godkännande av anläggningar för vattenbruksdjur och av anläggningar som lämpar sig för sjukdomskontroll av vattenlevande djur (tidigare hälsotillstånd)

I enlighet med lagstiftningen om djurhälsa ska antingen en anmälan om en anläggning för vattenbruksdjur göras i vattenbruksregistret hos NTM-centralen eller så ska anläggningen ha Livsmedelsverkets godkännande innan verksamheten inleds. I fråga om anläggningar på Åland ska både en anmälan till registret skickas och en ansökan om godkännande lämnas till landskapsregeringen. Ändrade uppgifter om verksamheten ska  anmälas till den behöriga myndigheten. 

Livsmedelsverkets godkännande krävs för anläggningar vilkas verksamhet förknippas med mer än ringa risk för djursjukdomar. Godkännande krävs alltid i fråga om:

 1. anläggningar från vilka levande vattenbruksdjur förflyttas till andra anläggningar i Finland eller i andra länder
 2. anläggningar på vilka det odlas över 2 000 kg fisk om året som är avsedd att användas som livsmedel
 3. anläggningar på vilka det odlas över 2 000 st. kräftor som är avsedda att användas som livsmedel
 4. anläggningar som producerar fisk eller kräftor som säljs på annat sätt än direkt till konsumenter eller till lokala detaljhandlar som i sin tur säljer dem direkt till konsumenterna
 5. anläggningar varifrån fisk eller kräftor flyttas till utplanteringar, exklusive kläckerier enligt punkt 8 och fisk dammar med naturligt foder enligt punkt 11
 6. anläggningar som ligger i de vattenområden som räknas upp i tabellen nedan och till vilka laxfiskar överförs från en anläggning som tar vatten från ett vattenområde som ligger utanför vattenområdet i fråga
 7. anläggningar som är karantänanläggningar

Det räcker med en anmälan till vattenbruksregistret genom NTM-centralen och godkännande krävs i regel inte i fråga om:

 1. anläggningar som är romkläckerier som uteslutande kläcker könsceller som erhållits från moderfiskar från naturliga vatten i kläckeriets närområde och som utplanteras nykläckta i samma område. Med närområde avses i detta sammanhang den s.k. första delfasen av vattendragets avrinningsområde i enlighet med indelningen av vattendragets avrinningsområden där kläckeriet ligger.
 2. anläggningar som årligen producerar mindre än 2 000 kg fisk eller färre än 2 000 st. kräftor som är avsedda att användas som livsmedel och därifrån fiskarna eller kräftorna säljs direkt till slutkonsumenten eller till lokala detaljhandlar som levererar dem direkt till slutkonsumenterna.
 3. rensningsanläggningar där levande fiskar hålls i väntan på slakt
 4. dammar med naturligt foder från vilka fiskarna förflyttas direkt till utplantering
 5. metesdammar
 6. anläggningar som håller vattenlevande prydnadsdjur i slutna lokaler (akvariebutiker, akvariehus, utställningslokaler, akvariegrosshandlar*)
 7. Andra anläggningar, se mer ingående information här

Punkterna 1–7 är bestämmande, dvs. för en damm med naturligt foder från vilken fisk förflyttas till en anläggning krävs Livsmedelsverkets godkännande. Godkännande krävs alltid om ens en av punkterna 1—7 inträffar.

Om Livsmedelsverket konstaterar att en anläggning som anmälts till registret medför betydande risk för djursjukdomar kan Livsmedelsverket kräva godkännande av anläggningen genom att underrätta aktören om detta.

*För anläggningar som håller vattenlevande prydnadsdjur i slutna lokaler krävs inte godkännande även om de säljer vattenbruksdjur till andra anläggningar eller till andra medlemsstater, om försäljningen inte är mycket omfattande.

 

Tabell 1. På en anläggning ska det anses finnas en sådan risk som avses i 43 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar om anläggningen ligger i något av de områden som anges i tabellen nedan och laxfiskar flyttas till anläggningen från en anläggning som tar vatten från ett område som ligger utanför det aktuella området. Karta över områdena i JSM:s förordning 320/2021 (rad 6.11) Dessa områden har bildats i syfte att skydda vissa moderfiskanläggningar för fisksjukdomar.

 

1

Jänisjoen päävesistöalue

1.034 Ylisen valuma-alue

2

Vuoksen päävesistöalue

4.229 Rajajoen valuma-alue ja

3

 

4.29 Ylä-Enoveden valuma-alue

4

 

4.263 Sorsaveden alue

5

 

4.333 Uilonpuron valuma-alue

6

Kymijoen päävesistöalue

14.333 Peurungan valuma-alue

7

 

14.37 Kuuhankaveden vesistöalue

8

Oulujoen päävesistöalue

59.35 Kivesjärven valuma-alue

9

 

59.85 Tipasjoen valuma-alue

10

 

59.922 Iivantiiran-Juttuajärven alue

11

Iijoen päävesistöalue

61.232. Otsaojan valuma-alue

12

 

61.272 Virkkusenjärven valuma-alue

13

Paatsjoen päävesistöalue

71.271.2 Paatarin - Mutusjärven alue

14

 

71.3 Vaskojoen valuma-alue

15

 

71.7 Menesjoen valuma-alue

16

 

71.8 Lemmenjoen valuma-alue

17

 

71.9 Kaamasjoen valuma-alue

Register över godkända anläggningar

EU-kommissionen förutsätter att medlemsstaterna publicerar registret över anläggningar för vattenbruksdjur som godkänts i enlighet med djurhälsolagen på sina webbplatser. Kommissionen upprätthåller i sin tur en lista över länkar till alla medlemsstaters register på sin egen webbplats. På detta sätt kan aktörer och övervakare i olika medlemsstater till exempel vid handel på den inre marknaden enkelt kontrollera hållningsplatsens godkännande och uppgifterna som anknyter till detta. Registret över de godkända anläggningarna för vattenbruk i Finland finns här.

Anvisningar

Mer information om anmälan till vattenbruksregistret finns här.

Ansökan om Livsmedelsverkets godkännande sker genom att fylla i ansökningsblanketten jämte bilagor. För att en anläggning ska få godkännande ska en plan för biosäkerhet utarbetas för anläggningen. Finlands Fiskodlarförbund har utarbetat en anvisning och modeller för utarbetandet av planer för biosäkerhet, och de finns här. Blanketten, planen för biosäkerhet och övriga bilagor ska lämnas till Livsmedelsverkets registratorskontor per post eller som bilagor till ett e-postmeddelande (kirjaamo@ruokavirasto.fi). Beslutet om godkännande är avgiftsbelagt (Livsmedelsverkets prislista). Godkännande av anläggningar som ligger på Åland söks hos Ålands landskapsregering.

Aktörer som driver vattenbruksanläggningar ska i förväg underrätta Livsmedelsverket eller landskapsregeringen på Åland vid väsentliga ändringar av redan godkända anläggningar som rör:

 1. aktörens namn och kontaktuppgifter
 2. anläggningens läge och lokaler
 3. arter och kvantiteter av vattenbruksdjur som hålls vid anläggningen
 4. anläggningens produktionstyp
 5. övriga uppgifter om hur vattenbruksanläggningen i fråga fungerar
 6. anläggningens vattenförsörjnings- och avloppssystem
 7. anläggningens biosäkerhetsåtgärder
 8. avbrott eller upphörande av verksamheten vid anläggningen
Sidan har senast uppdaterats 11.3.2024