Vattenbruksdjur

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utfärdas med stöd till denna lag. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) som utfärdats med stöd av lagen trädde i kraft 24.1.2022. 

Med vattenbruk avses hållning av vattenlevande djur som ägs av en fysisk eller juridisk person, med undantag för tillfällig hållning av vilda vattenlevande djur utan utfodring före användning som livsmedel. Med vattenbruksdjur avses också vattenlevande djur som betraktas som sällskapsdjur, bl.a. akvariefiskar.

Anläggningar för vattenbruksdjur ska, förutom vissa undantag, anmälas till vattenbruksregistret. Alternativt ska anläggningen godkännas av Livsmedelsverket. För anläggningar där risken för djursjukdomar är liten räcker det med registrering. För anläggningar vars verksamhet förknippas med mer än ringa risk för djursjukdomar krävs Livsmedelsverkets godkännande.

 Alla anläggningar för fiskar, kräftdjur och blötdjur ska anmälas till registret med undantag av:

  1. anläggningar för vilka Livsmedelsverkets godkännande har sökts
  2. vattenlevande prydnadsdjur som hålls som sällskapsdjur i hushåll eller på veterinärmottagningar och som hålls för privata, icke-kommersiella ändamål (se mer information om Anmälningspliktig djurhållning)
  3. andra anläggningar där vattenlevande prydnadsdjur hålls i akvarier eller dammar som sällskapsdjur och från vilka levande djur inte flyttas till andra anläggningar eller sätts ut i naturen och inget vatten leds direkt ut i naturliga vatten
  4. anläggningar där vattenbruksdjur hålls i akvarier eller dammar innan de används som livsmedel och från vilka levande djur inte flyttas till andra anläggningar eller sätts ut i naturen och inget vatten leds direkt ut i naturliga vatten
  5. anläggningar där vattenbruksdjur hålls för hälso- och sjukvårdsändamål och för dylikt bruk (fotvårdskliniker) och från vilka levande djur inte flyttas till andra anläggningar eller sätts ut i naturen och inget vatten leds direkt ut i naturliga vatten
  6. rekreationsanläggningar utomhus som håller vattenbruksdjur i dammar för estetiska ändamål (dammar med prydnadsfisk i parker) eller av vattenkvalitetskäl och som får dem levererade direkt från en godkänd vattenbruksanläggning och från vilka levande djur inte flyttas till andra anläggningar eller sätts ut i naturen och inget vatten leds direkt ut i naturliga vatten
  7. vattenbruksanläggningar med nätkassar eller andra strukturer där tidigare vilda vattenlevande djur tillfälligt hålls i naturliga vatten, i samma epidemiologiska enhet som de har fångats i, i väntan på att tas upp för att användas som livsmedel (hålla kräftor i sump i fångstvattnet innan de används som livsmedel)

Exempelvis metesdammar, naturfoderdammar, dammar där fisk hålls för eget bruk som livsmedel eller dammar med prydnadsfisk, från vilka vatten leds direkt ut i en bäck, ska anmälas till vattenbruksregistret. 

Anmälningsskyldigheten gäller även hållning av bara ett vattenlevande djur samt hållning av enbart könsceller vid förvaring av rom vid kläckerier. En aktör som håller vattenbruksdjur ska göra en anmälan till vattenbruksregistret innan verksamheten inleds och hålla uppgifterna i registret uppdaterade.

Anmälan om hållning av fisk, skaldjur och blötdjur avsedda för livsmedel eller för utplantering lämnas in till den NTM-central som sköter fiskenäringsärenden inom vars område den huvudsakliga anläggningen ligger. På Åland lämnas uppgifterna till landskapsregeringen. Här hittar du kontaktuppgifter till NTM-centralernas experter och här kontaktuppgifter till Ålands landskapsregering. En blankett för anmälan till registret finns på Livsmedelsverkets sida med anvisningar och blanketter.

Anvisningar för anmälan om kommersiellt hållande av prydnadsfiskar finns på sidan Anmälningspliktig djurhållning.

Sidan har senast uppdaterats 21.3.2024