Bekämpning och övervakning av djursjukdomar

Med bekämpning av djursjukdomar avses i detta sammanhang bekämpning av sådana djursjukdomar som myndigheterna ska förebygga och bekämpa enligt de rättsakter som berör djursjukdomar.

Lagstiftning

Bestämmelser om bekämpningen av djursjukdomar inom EU finns i djurhälsolagen (förordning EU 2016/429) och de EU-förordningar som utfärdats med stöd av den. I lagen om djursjukdomar 76/2021 och förordningar som utfärdats med stöd av den finns dessutom bestämmelser om nationella åtgärder för bekämpning av djursjukdomar. I lagstiftningen klassificeras djursjukdomarna i olika kategorier och klassificeringen av en sjukdom avgör vilka bestämmelser som tillämpas för att bekämpa sjukdomen. Klassificeringen enligt djurhälsolagen beskrivs i förordning EU 2018/1882 och den nationella klassificeringen av djursjukdomar i förordning 325/2021. Mer information om klassificeringen av djursjukdomar finns på vår webbplats. En förteckning över viktig lagstiftning som berör djursjukdomar finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Myndigheter

Den högsta ledningen när det gäller bekämpningen av djursjukdomar ankommer på jord- och skogsbruksministeriets (JSM) matavdelning.

Livsmedelsverket planerar, utvecklar, leder och övervakar i egenskap av centralförvaltningsmyndighet verkställigheten och efterlevnaden av lagstiftningen. Livsmedelsverket ansvarar också för statistikföringen och rapporteringen med anknytning till djursjukdomar.

Vid regionförvaltningsverken ser länsveterinärerna till att lagstiftningen verkställs och att efterlevanden av den övervakas inom sina verksamhetsområden. I Fastlandsfinland finns sex regionförvaltningsverk, som har kontor på tolv orter. Ansvarig myndighet på Åland är Ålands landskapsregering.

På lokal nivå vilar ansvaret för planeringen och genomförandet av veterinärvården på kommunalveterinärerna i kommunen eller samkommunen och på besiktningsveterinärerna i slakterierna.

Det nationella system med beredskapsveterinärer som upprättats för bekämpningen av djursjukdomar som med lätthet sprider sig omfattar cirka 80 veterinärer, som i en krissituation tar huvudansvaret för att åtgärder vidtas på lokal nivå. Beredskapsveterinärerna utbildas regelbundet i bekämpning av djursjukdomar som med lätthet sprider sig.

För bekämpningen av djursjukdomar när djur importeras från länder utanför EU svarar i huvudsak gränsveterinärerna i samband med den veterinära gränskontrollen. När djur förs in från EU-länder svarar länsveterinärerna och kommunalveterinärerna för övervakningen.

Den officiella veterinären är behörig djurhälsomyndighet inom sitt verksamhetsområde. Emellertid är även andra än tjänsteveterinären skyldiga att meddela misstankar om allvarliga djursjukdomar till tjänsteveterinären och vidta nödvändiga akuta åtgärder för att förhindra att sjukdomen sprider sig på djurhållningsplatsen. För att förhindra att en djursjukdom sprider sig kan man begära handräckning av polisen, räddningsverket eller försvarsmakten. Länsveterinären svarar då för koordineringen av samarbetet.

Planering av uppföljningen och övervakningen av djursjukdomar samt beredskap för allvarliga djursjukdomar

Livsmedelsverket gör varje år upp en plan för övervakningsprogram för djursjukdomar som ska bekämpas enligt lag. När övervakningsprogrammen utarbetas beaktas den riskbaserade tillsynen genom att provtagningen inriktas på djur som med största sannolikhet bär på smitta eller antikroppar mot sjukdomsalstrare eller djur vars smitta utgör den största risken för att sjukdomen sprids till andra gårdar.

Djursjukdomar övervakas dessutom inom ramen för den lagstadgade zoonos- och hälsoövervakningen samt i samband med varje gårdsbesök som veterinärerna företar och vid inspektioner i anslutning till slakt i slakterierna. Övervakningen av djursjukdomar beskrivs närmare i de planer för övervakningen (på finska) som myndigheterna gör upp.

Med tanke på misstankar om allvarliga djursjukdomar som uppkommer i samband med veterinärernas inspektioner eller laboratorieundersökningar har Livsmedelsverket utarbetat anvisningar för nationella beredskapsplaner. Beredskapsplaner görs upp i första hand för de sjukdomar som mest sannolikt hotar djurens hälsa i Finland bland de allvarliga djursjukdomar som ska bekämpas.

Länsveterinären utarbetar en regional beredskapsplan som kompletterar de nationella anvisningarna och som innehåller detaljerade anvisningar med tanke på fall av djursjukdomar som med lätthet sprider sig inom länsveterinärens verksamhetsområde.

Varje år kontrolleras att beredskapsplanerna är ajour. Regelbundna beredskapsövningar säkerställer att planerna fungerar i praktiken.

Rapportering av förekomsten av djursjukdomar och övervakningsresultaten

Förekomsten av djursjukdomar och övervakningsresultaten samt övervakningsåtgärderna rapporteras regelbundet till bland annat jord- och skogsbruksministeriet, EU-kommissionen, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA samt Internationella byrån för epizootiska sjukdomar OIE.

Förekomsten av djursjukdomar och övervakningsresultaten samt övervakningsåtgärderna rapporteras regelbundet till bland annat jord- och skogsbruksministeriet, EU-kommissionen, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA samt Internationella byrån för epizootiska sjukdomar OIE. Dessutom publicerar Livsmedelsverket årligen en rapport om den nationella tillsynsplanen och en årsrapport om djursjukdomar i Finland samt månatligen en rapport om de djursjukdomar som veterinärerna anmält. Rapporterna publiceras på Livsmedelsverkets webbplats. Aktuell information om uppföljningen av olika djursjukdomar finns i portalen Öppen information på Livsmedelsverkets webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 25.7.2023