Klassificering av djursjukdomar

En smittsam djursjukdom kan få skadliga följder för bland annat andra djurs eller människors hälsa, jordbruks- eller vattenbruksproduktionen eller miljön. Djursjukdomar som följs upp av myndigheten eller för vilka det finns särskilda åtgärder i lagstiftningen klassificeras i separata kategorier utifrån hur allvarliga deras eventuella konsekvenser är samt enligt vissa andra kriterier. På dessa klassificerade djursjukdomar tillämpas olika regler i syfte att förebygga och bekämpa sjukdomarna, i enlighet med den kategori de tillhör. En del av djursjukdomarna kan vara klassificerade endast då de förekommer i en viss grupp av djurarter eller en viss djurart (så kallade förtecknade djurarter). En sjukdom kan också vara klassificerad i olika kategorier för olika djurarter, om konsekvenserna som den medför är olika hos djurarterna i fråga.  

Bestämmelser om klassificeringen av djursjukdomar finns i djurhälsolagen (EU) 2016/429 och i genomförandeförordningen om kategorisering av förtecknade sjukdomar och förtecknade djurarter (EU) 2018/1882, som utfärdats med stöd av den. Dessutom finns bestämmelser om klassificeringen av djursjukdomar i den nationella lagen om djursjukdomar (76/2021) och i jord- och skogsbruksministeriets förordning 325/2021, som utfärdats med stöd av den. För de vattenlevande djurens del finns det också i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/260 (bilaga III) en förteckning över arter av vattenlevande djur som är mottagliga för sjukdomar som ska bekämpas och övervakas med nationella åtgärder.

Enligt djurhälsolagen delas sjukdomarna in i kategorierna a–e (förtecknade sjukdomar).

 • Till kategori a hör allvarliga djursjukdomar som i regel inte förekommer inom EU. Snabba åtgärder vidtas för att utrota sjukdomen, om en av dessa sjukdomar observeras.
 • Till kategori b hör allvarliga djursjukdomar som ska utrotas inom EU med hjälp av fleråriga utrotningsprogram.
 • För att utrota djursjukdomar i kategori c kan EU-medlemsstaterna frivilligt göra upp utrotningsprogram eller förklara sina områden fria från sjukdomar. Europeiska kommissionen godkänner utrotningsprogrammen och den sjukdomsfria statusen. Utifrån dessa fastställs villkoren för förflyttning och import av djur och könsceller.
 • Djursjukdomar i kategori d övervakas i samband med import och förflyttning av djur och könsceller. Alla djursjukdomar i kategorierna a–c hör också till kategori d.
 • Till kategori e hör djursjukdomar vars förekomst övervakas. Förekomster av sjukdomarna rapporteras till andra länder. Alla djursjukdomar i kategorierna a–d hör också till kategori e.

Enligt den nationella lagen om djursjukdomar kan en sjukdom som hör till någon annan än kategorierna a–c betecknas som annan djursjukdom som ska bekämpas eller djursjukdom som ska övervakas. Dessutom kan en annan djursjukdom än en sjukdom i kategori e betecknas som annan djursjukdom som ska anmälas. Finland kan på nationell nivå fatta beslut om åtgärder för att förebygga och bekämpa dessa sjukdomar samt om anmälningsförfarandet för sjukdomsfall.

 • en annan djursjukdom som ska bekämpas försvårar i betydande grad verksamhetsförutsättningarna för djurproduktionen, orsakar betydande skada på vilda djurstammar, hindrar eller försvårar i betydande utsträckning utförsel av och handel med djur eller produkter, eller kan smitta från djur till människa och orsaka allvarlig sjukdom. En djursjukdom som tillhör denna kategori kan enligt djurhälsolagen vara en sjukdom i kategori d eller e, eller en annan djursjukdom som inte klassificerats i djurhälsolagen.
 • en djursjukdom som ska övervakas orsakar sådan ekonomisk skada för djurhållningen, skada på vilda djurstammar, fara för människors hälsa eller skada för utförsel av och handel med djur eller varor att det för att trygga dessa är motiverat att förhindra att djursjukdomen sprids. Även en djursjukdom som ska övervakas kan enligt djurhälsolagen vara en sjukdom i kategori d eller e, eller en annan djursjukdom som inte klassificerats i djurhälsolagen.
 • en annan anmälningspliktig djursjukdom innebär att det är behövligt att övervaka förekomsten av djursjukdomen i syfte att skydda människors eller djurs hälsa eller för att trygga handel med eller utförsel av djur eller produkter. En annan djursjukdom än en sjukdom i kategori e kan betecknas som tillhörande denna kategori. Till kategorin annan anmälningspliktig djursjukdom hör också alla djursjukdomar som ska bekämpas och övervakas men som inte hör till kategori e.

Nedanstående djursjukdomar klassificeras i kategorierna a-e (förtecknade sjukdomar) genom kommissionens genomförandeförordning 2018/1882. Förtecknade djurarter förtecknas inom parentes. Smittbärande arter förtecknas i kommissionens genomförandeförordning 2018/1882.

A

 • Mul- och klövsjuka (Artiodactyla, Proboscidea)
 • Infektion med boskapspestvirus (Artiodactyla)
 • Infektion med Rift Valley-febervirus (Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea)
 • Infektion med lumpy skin disease-virus (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Infektion med Mycoplasma mycoides mycoides SC (elakartad lungsjuka hos nötkreatur) (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Syncerus cafer)
 • Får- och getkoppor (Ovis ssp., Capra ssp.)
 • Infektion med peste des petits ruminants -virus (Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae)
 • Elakartad lungsjuka hos getter (Ovis ssp., Capra ssp., Gazella)
 • Afrikansk hästpest (Hästdjur)
 • Infektion med Burkholderia mallei (rots) (Equidae, Capra, Camelidae)
 • Klassisk svinpest (Suidae, Tayassuidae)
 • Afrikansk svinpest (Suidae)
 • Högpatogen aviär influensa (Aves)
 • Infektion med Newcastlesjukevirus (Aves)
 • Epizootisk hematopoietisk nekros (EHN) (Ameiurus melas, Bidyanus bidyanus, Esox lucius, Galaxias olidus, Gambusia affinis, Gambusia holbrooki, Macquaria australasica, Melanotaenia fluviatilis, Oncorhynchus mykiss, Perca fluviatilis, Sander lucioperca)
 • Infektion med Mikrocytos mackini (Crassostrea gigas, Crassostrea sikamea, Ostrea edulis)
 • Infektion med Perkinsus marinus (Crassostrea gigas, Crassostrea virginica)
 • Infektion med Taura-syndromvirus (Metapenaeus ensis, Penaeus aztecus, Penaeus monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei)
 • Infektion med yellowheadvirus (Metapenaeus affinis, Penaeus monodon, Palaemonetes pugio, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei)

B

 • Infektion med Brucella abortus, B. melitensis, B. suis (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.)
 • Infektion med Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Infektion med rabiesvirus (Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae)

C

 • Angrepp av Echinococcus multilocularis (Canidae)
 • Infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) (Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae)
 • Infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Bovin virusdiarré (BVD) (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Enzootisk bovin leukos (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Infektion med Aujeszkys sjukdom-virus (Suidae)
 • Angrepp av Varroa spp. (varroasjuka) (Apis)
 • Viral hemorragisk septikemi (VHS) (Alosa immaculata, Ameiurus nebulosus, Ambloplites rupestris, Ammodytes hexapterus, Aplodinotus grunniens, Centrolabrus exoletus, Clupea harengus, Clupea pallasii pallasii, Coregonus artedii, Coregonus clupeaformis, Coregonus lavaretus, Ctenolabrus rupestris, Cyclopterus lumpus, Cymatogaster aggregata, Dorosoma cepedianum, Danio rerio, Engraulis encrasicolus, Esox lucius, Esox masquinongy, Fundulus heteroclitus, Gadus macrocephalus, Gadus morhua, Gaidropsarus vulgaris,Gasterosteus aculeatus, Labrus bergylta, Labrus mixtus, Lampetra fluviatilis, Lepomis gibbosus, Lepomis macrochirus, Limanda limanda, Merlangius merlangus, Micropterus dolomieu, Micropterus salmoides, Micromesistius poutassou, Morone americana, Morone chrysops, Morone saxatilis, Mullus barbatus, Neogobius melanostomus, Notropis atherinoides, Notropis hudsonius, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus mykiss X Oncorhynchus kisutch hybrids, Oncorhynchus tshawytscha, Paralichthys olivaceus, Perca flavescens, Pimephales notatus, Pimephales promelas, Platichthys flesus, Pleuronectes platessa, Pomatoschistus minutus, Pomoxis nigromaculatus, Raja clavata, Salmo marmoratus, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus namaycush, Sander vitreus, Sardina pilchardus, Sardinops sagax, Scomber japonicus, Scophthalmus maximus, Solea senegalensis, Sprattus sprattus, Symphodus melops, Thaleichthys pacificus, Trachurus mediterraneus, Trisopterus esmarkii, Thymallus thymallus, Uranoscopus scaber)
 • Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) (Esox lucius, Onchorynchus clarkii, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus tshawytscha, Salmo marmoratus, Salvelinus namaycush, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis)
 • Infektion med ILA (ISA) HPRΔ-virus (Oncorhynchus mykiss, Salmo salar, Salmo trutta)
 • Infektion med Bonamia exitiosa (Crassostrea ariakensis, Crassostrea virginica, Ostrea puelchana, Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea equestris, Ostrea edulis, Ostrea lurida)
 • Infektion med Bonamia ostreae (Crassostrea ariakensis, Ostrea chilensis, Ostrea edulis)
 • Infektion med Marteilia refringens (Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea edulis, Ostrea puelchana)
 • Infektion med white spot syndrome virus (WSSV) (Alla kräftdjur av ordningen Decapoda)

D

 • Sjukdomar i kategorier a-c, och dessutom följande sjukdomar i kategori e:
 • Infektion med Brucella abortus, B. melitensis, B. suis (Artiodactyla andra än Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.)
 • Infektion med Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) (Artiodactyla andra än Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Infektion med EHD-virus (Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae)
 • Mjältbrand (Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea)
 • Surra (Trypanosoma evansi) (Equidae, Artiodactyla)
 • Ebolafeber (Icke-mänskliga primater (apor))
 • Infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit (Camelidae, Cervidae)
 • Bovin genital campylobacterios (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Trikomonas (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Epididymit (Brucella ovis) (Ovis ssp., Capra ssp.)
 • Infektion med ekvint arteritvirus (Equidae)
 • Ekvin infektiös anemi (Equidae)
 • Beskällarsjuka (dourine) (Equidae)
 • Venezuelansk hästencefalomyelit (Equidae)
 • Smittsam livmoderinflammation hos häst (Equidae)
 • Infektion med porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom-virus (PRRS) (Svin)
 • Mykoplasmainfektion med Mycoplasma gallisepticum och M. meleagridis (Gallus gallus, Meleagris gallopavo)
 • Infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum och S. arizonae (Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.)                        
 • Infektion med lågpatogent aviärt influensavirus (Aves)
 • Aviär klamydios (Psittaciformes)
 • Angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) (Apis, Bombus ssp.)
 • Amerikansk yngelröta (Apis)
 • Angrepp av Tropilaelaps spp. (Apis)
 • Infektion med Batrachochytrium salamandrivorans (Caudata)

E

 • Sjukdomar i kategorier a-d, och dessutom följande sjukdomar:
 • Infektion med Brucella abortus, B. melitensis, B. suis (Perissodactyla, Carnivora, Lagomorpha)
 • Infektion med Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) (Mammalia (landlevande))
 • Infektion med rabiesvirus (Chiroptera)
 • Paratuberkulos (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae)
 • Japansk encefalit (Equidae)
 • West Nile-feber (Equidae, Aves)
 • Q-feber (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.)        
 • Hästencefalomyelit (östlig och västlig) (Equidae)
 • Infektion med koiherpesvirus (KHV) (Alla raser och underarter av Cyprinus carpio, och Cyprinus carpio-hybrider, t.ex. Cyprinus carpio × Carassius auratus, Cyprinus carpio × Carassius carassius)

Nedanstående djursjukdomar klassificeras som djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas eller andra anmälningspliktiga djursjukdomar enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 325/2021.

Andra djursjukdomar som ska bekämpas

 • ebola och andra hos primater förekommande filosvirusinfektioner som är farliga för människor
 • infektioner med Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) (MTB-komplexet) hos andra hållna klövdjur än nötkreatur
 • mjältbrand
 • infektion med rabiesvirus hos andra djur än svin, hjortdjur eller kameldjur, eller djur som hör till familjen Bovidae eller Equidae eller ordningen Carnivora
 • infektion med annat lyssavirus än rabiesvirus
 • infektion med SARS-CoV-2 hos för pälsproduktion hägnade minkar, mårdhundar och soblar
 • infektion med ett influensa A-virus av subtyp H5 hos för pälsproduktion farmade minkar, mårdhundar, soblar, rävar av arterna Vulpes vulpes eller Vulpes lagopus eller hybrider mellan dessa
 • Bovin spongiform encefalopati (BSE)
 • klassisk scrapie
 • infektion orsakad av epizootiskt hemorragiskt virus (EHD)
 • avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD)
 • infektioner med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis (brucellos) hos hållna svin
 • infektion orsakad av porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom-virus (PRRS) hos hållna svin
 • smittsam gastroenteritis (TGE) hos hållna svin
 • ekvin infektiös anemi
 • förekomst av liten kupskalbagge (Aethina tumida)
 • förekomst av Tropilaelaps kvalster (Tropilaelaps spp.)
 • infektion med Gyrodactylus salaris hos fisk inom Tana älvs, Näätämöjoki, Pasvik älvs, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattendrag
 • salmonid alfavirus (SAV)
 • vårviremi hos karp (SVC)
 • koiherpesvirus (KHV)

Djursjukdomar som ska övervakas 

 • infektioner med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis (brucellos) hos andra hållna klövdjur än nötkreatur, får, getter och svin
 • infektion med Brucella ovis hos hållna klövdjur
 • CAE (caprine arthritis/encephalitis) hos hållna får och getter
 • maedi-visna hos hållna får och getter
 • salmonellainfektioner hos hållna nötkreatur av arten Bos taurus och hållna svin, fåglar av arten Gallus gallus och kalkoner
 • infektioner med lågpatogent aviärt influensavirus (LPAI-virus) hos hållna fåglar
 • infektioner med Salmonella Gallinarum och S. Pullorum hos fjäderfä
 • infektioner med Mycoplasma gallisepticum och M. meleagridis hos fåglar av arten Gallus gallus eller hos kalkoner i anläggningar där det finns fler än 100 fåglar av dessa arter
 • infektion med aviärt metapneumovirus (AMPV) hos fåglar av arten Gallus gallus eller hos kalkoner i anläggningar där det finns fler än 100 fåglar av dessa arter
 • hästencefalomyelit (östlig och västlig) och venezuelansk hästencefalomyelit (EEE, WEE och VEE)
 • beskällarsjuka (dourine)
 • surra (Trypanosoma evansi)
 • amerikansk yngelröta
 • infektioner med IPN-virus i genogrupp 5 (infektiös pankreasnekros, dvs. IPN) i inlandsvattenområdet

Andra anmälningspliktiga djursjukdomar

 • apkoppor
 • AMPV hos andra fåglar än fåglar av arten Gallus gallus eller kalkoner i anläggningar där det finns fler än 100 fåglar av dessa arter
 • infektion med AD-virus hos andra djurarter än svin
 • infektion med Batrachochytrium dendrobatidis
 • infektion med Besnoitia besnoiti
 • botulism
 • Brucella-infektioner, med undantag av infektioner med Brucella abortus, B. melitensis, B. suis och ovis hos hållna klövdjur
 • BVD hos andra djurarter än nötkreatur
 • virusenterit hos anka (duck virus hepatitis)
 • infektioner med echinococcus, med undantag av rävens dvärgbandmask
 • enzootisk abort (Chlamydia abortus)
 • heartwater
 • HEV (hemagglutinating encephalomyelitis-virus) hos svin
 • hästskabb (Sarcoptes scabiei equi)
 • IPN på ett restriktionsområde som inrättats med stöd av 37 § i lagen om djursjukdomar samt andra infektioner med IPN-virus
 • infektioner med ISA-virus med undantag av infektion med genotyp HPRΔ (HPR-deleted)
 • renibakterios (BKD)
 • kamelkoppor (Camel pox)
 • kaseös lymfadenit (Corynebacterium pseudotuberculosis)
 • klamydios hos fåglar
 • Krim-Kongo hemorragisk feber (Crimean-Congo haemorrhagic fever)
 • cysticerkos (Taenia solium Cysticercus cellulosae) hos svin
 • fårskabb (Psoroptes ovis)
 • äkta kokoppor
 • leptospiros
 • aviär influensa, med undantag av högpatogen aviär influensa (HPAI) och infektioner med LPAI-virus hos fåglar och infektion med ett influensa A-virus av subtyp H5 hos för pälsproduktion farmade minkar, mårdhundar, soblar, rävar av arterna Vulpes vulpes eller Vulpes lagopus eller hybrider mellan dessa,
 • infektioner med Mycoplasma agalactiae (smittsam juverinflammation), M. mycoides subsp.capri och M. synoviae samt sådana infektioner med M. gallisepticum och M. meleagridis som förekommer hos andra fåglar än fåglar av arten Gallus gallus eller hos kalkoner
 • infektioner med mykobakterier, med undantag av infektioner med MTB-komplexet hos landlevande däggdjur, infektion med Mycobacterium avium hos svin och paratuberkulos
 • Nairobi sheep disease
 • bovin anaplasmos (Anaplasma marginale och A. centrale)
 • hemorragisk septikemi hos nötkreatur (Pasteurella multocida)
 • new world screwworm (Cochliomyia hominivorax)
 • Nipah-virus encefalit
 • old world screwworm (Chrysomyia bezziana)
 • infektioner med orf och andra parapoxvirus
 • infektion med Parafilaria bovicola
 • infektioner med PMV-1 hos fåglar
 • PED (porcine epidemic diarrhea)
 • piroplasmos hos hästdjur
 • PRCV (porcine respiratory coronavirus)
 • pulmonär adenomatos
 • infektioner med ranavirus
 • kräftpest
 • frasbrand (Clostridium chauvoei)
 • salmonellainfektioner med undantag av salmonellainfektioner hos nötkreatur av arten Bos taurus, svin, fåglar av arten Gallus gallus och kalkoner samt infektioner orsakade av Salmonella Gallinarum och S. Pullorum hos fjäderfä
 • infektion med SARS-CoV-2, med undantag av infektion hos för pälsproduktion hägnade minkar, mårdhundar och soblar
 • STEC-infektioner
 • vesikulär svinsjuka (SVD)
 • transmissibel spongiform encefalopati (TSE), inklusive atypisk scrapie, med undantag av BSE, klassisk scrapie och CWD
 • theilerios (Theileria parva och T. annulata)
 • infektioner med trichinella
 • trypanosomos (som sprids av tsetseflugor)
 • tularemi dvs. harpest
 • vesikulär stomatit

Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos nötkreatur

 • infektioner med bakterier som producerar ESBL-enzym, AmpC betalaktamas eller karbapenemas (bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas)
 • stora leverflundran (Fasciola hepatica)
 • infektioner med campylobacter, med undantag av bovin genital campylobacterios
 • lungmask
 • listerios
 • betesfeber
 • infektioner med meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA)
 • infektion med Mycoplasma bovis
 • papulös stomatit
 • piroplasmos
 • ringorm
 • paravaccinia
 • vinterdiarré (Corona, BCV)

Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos svin

 • nyssjuka
 • infektion med Clostridium perfringens typ C
 • dysenteri
 • infektioner med campylobacter
 • skabb (Sarcoptes scabiei var. suis)
 • infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas
 • MRSA-infektioner
 • infektioner med Mycobacterium avium
 • grishosta
 • svininfluensa
 • rödsjuka
 • toxoplasmos
 • infektion med Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis
 • ödemsjuka

Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos hästdjur

 • infektioner med herpesvirus (EHV-1- och EHV-4-infektioner)
 • coronavirus hos häst
 • hästinfluensa
 • infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas som har lett till symtom hos värddjuret
 • MRSA-infektioner
 • kvarka

Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos får och getter

 • Borders sjukdom
 • enterotoxinemi (Clostridium perfringens typ D)
 • stora leverflundran (Fasciola hepatica)
 • infektioner med campylobacter
 • infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas
 • listerios
 • MRSA-infektioner
 • klövröta
 • toxoplasmos
 • infektioner med Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis

Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos fåglar

 • AE (avian encephalomyelitis)
 • Gumborosjuka
 • IB (avian infectious bronchitis)
 • ILT (avian infectious laryngotracheitis)
 • infektioner med campylobacter
 • infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas
 • leukos
 • Mareks sjukdom
 • MRSA-infektioner
 • infektion med Pasteurella multocida
 • rödsjuka
 • blåvingesjuka

Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos vattenlevande djur

 • infektion med Gyrodactylus salaris i andra vatten än inom Tana älvs, Näätämöjoki, Pasvik älvs, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattendrag
 • infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas
 • MRSA-infektioner
 • furunkulos hos laxfiskar och andra infektioner med Aeromonas salmonicida
 • infektion med Yersinia ruckeri

Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos bin och humlor

 • angrepp av trakékvalster (Acarapis woodi)
 • nosematos (Nosema apis och N. ceranae)
 • europeisk yngelröta (Melissococcus pluton)

Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos hundar, katter och frettar

 • rävskabb (Sarcoptes scabiae var. vulpis)
 • kattpest
 • infektioner med parvovirus hos hund
 • infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas som har lett till symtom hos värddjuret
 • leishmaniasis
 • MRSA-infektioner
 • valpsjuka
 • toxoplasmos

Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos pälsdjur

 • rävskabb (Sarcoptes scabiae var. vulpis)
 • infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas
 • virusenterit hos mink
 • MRSA-infektioner
 • valpsjuka
 • plasmacytos

Andra anmälningspliktiga sjukdomar hos harar och kaniner

 • infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas
 • MRSA-infektioner
 • kaninpest (myxomatos)
 • kaningulsot (rabbit haemorrhagic disease)

Anmälan till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar

Anmälan ska göras om följande djursjukdomar senast följande vardag.

 • apkoppor
 • botulism
 • Brucella-infektioner
 • ebolavirussjukdom och andra hos primater förekommande filosvirusinfektioner som är farliga för människor
 • enzootisk abort (Chlamydia abortus), djur som aktivt utsöndrar bakterien
 • alla infektioner med echinococcus hos hundar och förekomsten av parasiten Echinococcus multilocularis hos alla djur
 • HPAI och infektioner med LPAI-virus
 • Krim-Kongo hemorragisk feber
 • äkta kokoppor
 • leptospiros, djur som aktivt utsöndrar bakterien
 • infektioner med MTB-komplexet
 • infektioner med orf och andra parapoxvirus
 • aviär klamydios
 • mjältbrand (också misstanke)
 • Q-feber, djur som aktivt utsöndrar bakterien
 • infektion som orsakas av rabiesvirus eller något annat lyssavirus än rabiesvirus (också misstanke)
 • salmonellainfektioner hos hållna nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur och fjäderfä
 • infektioner med SARS-CoV-2
 • STEC-infektioner
 • infektioner med trichinella hos hållna svin
 • tularemi dvs. harpest
 • West Nile-feber
Sidan har senast uppdaterats 12.12.2023