Livsmedelsverket kartlägger bovin virusdiarré (BVD) för påvisande av sjukdomsfri status

21. december 2020

Livsmedelsverket utför en effektiviserad kartläggning av bovin virusdiarré, dvs. BVD, åren 20212022. Syftet med kartläggningen är att påvisa att vårt land är fritt från sjukdomen, eftersom Finland har ansökt hos EU om officiell status som BVD-fritt land. En officiellt erkänd sjukdomsfri status skulle gagna den internationella handeln och säkra att vårt land förblir fritt från BVD också i fortsättningen. 

I internationell jämförelse är djursjukdomsläget i Finland gott, och Finland är officiellt fritt från flera betydande djursjukdomar. Reformen av EU:s lagstiftning om djursjukdomar gör det möjligt att erkänna medlemsstaterna som fria också från bovin virusdiarré, om sjukdomsfriheten har påvisats genom tillräcklig övervakning. Sjukdomsfrihet avseende BVD har i Finland årligen följts upp genom en undersökning av en del av vårt lands mjölk- och dikobesättningar. År 2021 utvidgas övervakningen till att omfatta alla mjölk- och dikobesättningar.

Kartläggningen kräver inga åtgärder av gårdarna

Nötkreatursgårdarna behöver inte vidta några åtgärder för att sända proverna, utan kommunens tjänsteveterinär kontaktar vid behov de gårdar som deltar i kartläggningen.

Merparten av kartläggningsproverna samlas in på samma sätt som tidigare år: Från mjölkbesättningarna tas det i samband med mjölkuppsamlingen prover av tankmjölken och från dikobesättningarnas djur tas blodprov på slakterierna. Prover samlas in direkt från sådana gårdar med mjölkboskap som inte hör till mjölkuppsamlingen eller från sådana gårdar med dikor som under året inte sänder några djur till slakteriet.

Sjukdomen BVD är eliminerad från Finland

BVD har i Finland redan länge varit en djursjukdom som ska bekämpas enligt lag, och man lyckades eliminera sjukdomen från vårt lands nötkreatursbesättningar på 1990- och 2000-talen, bl.a. med hjälp av ett frivilligt övervakningsprogram. Det senaste konstaterade BDV-fallet påträffades på en mjölkgård år 2010. Även som mest har förekomsten av BVD i Finlands nötkreatursbesättningar varit i storleksklassen några procent, vilket innebär att sjukdomen aldrig blev allmän i vårt land tack vare motståndet som inleddes i tid. Om BVD skulle konstateras på en nötkreatursgård leder det till begränsningar i gårdens djurtrafik samt till åtgärder för att eliminera sjukdomen.

Ytterligare information:

Överinspektör Tanja Lähteinen tfn 050 477 6865, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi 

Läs mera:

Bovin virusdiarré (BVD)