Varningsskyltar om afrikansk svinpest på servicestationernas långtradarparkeringar och på rastställen längs vägar

25. augusti 2022

Ruokavirasto_kyltti_web.jpg

Livsmedelsverket varnar för att afrikansk svinpest (ASF) kan sprida sig med skräp från medhavd proviant. Vid riskbedömningar har ASF-virusets spridning via infekterat kött eller infekterade köttprodukter ansetts vara en möjlig väg för den dödliga blödarfebersjukdomen hos svin att ta sig in i Finland. Livsmedelsverket har satt upp varningsskyltar om ASF på servicestationernas långtradarparkeringar och på rastställen längs vägar.

Infoskyltar som ökar vetskapen om ASF har under sommaren satts upp på långtradarparkeringarna invid 25 servicestationer i södra och östra Finland. Senare sätts skyltar upp också på rastställen längs vägar så att det sammanlagda antalet skyltar stiger till cirka 70. Infoskyltarna riktar sig främst till förare inom den internationella tunga yrkestrafiken. Förarna uppmuntras att slänga rester och skräp från eventuell medhavd proviant i ett förslutbart avfallskärl och på så sätt minska risken för att afrikansk svinpest ska spridas. ASF kan sprida sig om vildsvin kommer åt att äta mat och proviant innehållande virus som förts in från ett smittat område.

Livsmedelsverket rekommenderar att köttprodukter innehållande gris- eller vildsvinskött inte alls förs in som proviant eller presenter från de EU-länder där afrikansk svinpest har konstaterats, eftersom sjukdomssituationen och restriktionsområdena kan ändras mycket snabbt. Det är helt förbjudet att föra in kött- och mjölkprodukter från länder utanför EU till Finland.

När det gäller sjukdomsbekämpning är det av största vikt att förhindra att sjukdomen kommer in i landet

Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig blödarfebersjukdom hos svin och vildsvin och trots motåtgärder har den har spridit sig snabbt i Europa. Det är en dyr och långsam process att utrota en sjukdom som spridits till ett nytt område och därför är det mycket viktigt att se till att sjukdomen inte kommer in i landet.

Sjukdomen förekommer i tio EU-länder och bakom EU:s östgräns bland annat i Ryssland, Belarus och Ukraina. Sjukdomens spridning innanför landsgränserna kan vara svår att kontrollera och därför är det mycket viktigt att effektivt förhindra att den kommer in i landet.

Det är känt att ASF lätt sprider sig med svin eller vildsvin som bär på smittan och med deras kött eller med varor eller fordon som är kontaminerade med sekret från smittade svin eller vildsvin. Viltlevande vildsvin kan också sprida smittan, men långa kliv till nya områden orsakas av människor. Viruset kan dölja sig i både vildsvins- och grisköttsprodukter, omslagspapper till proviant, jordbruksmaskiner eller foder från utlandet, byte och jaktredskap från vildsvinsjakter i utlandet som i och med resor kan ta sig långt från startpunkten.

Resenärer från utlandet har en viktig roll när det gäller att hålla afrikansk svinpest och andra motsvarande djursjukdomar borta från Finland. Bekämpningen av ASF kräver fortlöpande beredskap och försiktighetsåtgärder också i synnerhet av svinuppfödarna, eftersom ett gott smittskydd är det säkraste sättet att förhindra att sjukdomen sprider sig till svingårdar.

Omfattande förluster om sjukdomen sprids

Afrikansk svinpest smittar inte till människor, men följdverkningarna är tuffa: Om sjukdomen sprids till Finland skulle den utgöra ett hot mot mångas utkomst och orsaka stora ekonomiska förluster för svingårdarna och hela köttindustrin på grund av att den internationella handeln stoppas, djuren måste destrueras och gårdarna saneras.

Livsmedelsverket har redan länge bedrivit ett långsiktigt samarbete med andra myndigheter, näringen och flera intressentgrupper för att bekämpa afrikansk svinpest som hotar svinhushållningen. Spridningen av afrikansk svinpest förebyggs på många olika sätt i Finland. Informationsskyltarna på långtradarparkeringar och rastställen är den nyaste landvinningen. Vid uppsättandet av skyltarna har Livsmedelsverket samarbetat med bland annat Turism- och restaurangtjänsterna Mara och NTM-centralerna.

asf-kyltti.jpg

Läs mera:

Mer info om afrikansk svinpest

 

Foton: Jaana Salokannel & Miia Kauremaa