Fiskdöd och kräftdöd i naturen

Fiskdöd innebär en plötslig eller snabbt framskridande massdöd av fiskar i naturvatten. Fiskdöden kan drabba alla arter i samma vattendrag eller enbart enstaka arter. Fiskdöd orsakas oftast av miljöomständigheter, men kan även ibland vara orsakat av ett snabbt fortskridande sjukdomsutbrott. Miljöbetingade problem kan vara naturligt förekommande, såsom syrebrist under is på vintern eller i eutrofiska sjöar under sensommarens varma mörka nätter. Skadliga omständigheter kan också vara förorsakade av människans aktiviteter i form av olika utsläpp av främmande ämnen.

Hur skall man handla vid fynd av död fisk?

Betydande fall av fiskdöd ska anmälas till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). Ta kontakt med kommunens miljömyndighet eller den lokala NTM-centralen genast efter att du har gjort observationen. Utanför kontorstid, kontakta den lokala veterinären i tjänst. Kommunen och NTM-centralen överväger om det finns behov av fortsatta utredningar, bland annat vilka vattenprov och fiskundersökningar som behövs, och behovet av att skicka prov för vidare undersökningar. Dessa fall kan med fördel även anmälas till polisen, speciellt om man misstänker ett utsläpp.

Anteckna alla omständigheter som kan ha samband med fiskdöden, till exempel exceptionell grumling eller vattnets färg, skum, algmängden och vattnets temperatur. Om möjligt, samla några liter vatten i frysen, speciellt om myndigheter kan inte nås omedelbart. Särskilt i fråga om strömmande vattendrag måste man agera snabbt, eftersom vattnet som har förorsakad fiskdöden kan spolas iväg med strömmen.

Spara flera fiskar som prov omedelbart efter att du har observerat fiskdöden. Det bästa provet är så färsk fisk som möjligt, helst ännu levande med symtom. En levande provfisk måste bedövas med ett slag på huvuden och dödas med ett snitt i gjälaorta. Provfiskarna bör fortast möjligt kylas ner och förvaras i kallt, dock inte i frys. Svep de kylda fiskarna i vått smörpapper och packa dem till exempel i en tät plastburk med lock eller i en plastpåse. Enbart en plastpåse är inte en bra förpackning för provfiskarna, och frysning försämrar avsevärt provets kvalitet för undersökningsändamål. För eventuella fortsatta undersökningar förvaras fisken bäst i kylskåp i cirka 1–2 graders temperatur. Provfisken skall sändas till närmaste Livsmedelsverkets laboratorium som undersöker fisksjukdomar.

Anvisningar för provtagning

NTM-centralen fattar beslut angående behov av övriga undersökningar såsom främmande ämnen och vattenprov.

Kräftdöd

Den inhemska flodkräftan är känslig för kräftpestsmittan, som är den vanligaste orsaken till masskräftdöd. Miljöomständigheter kan också orsaka problem, kräftor är särskilt känsliga för många miljögifter såsom pesticider. Även kräftdöd skall anmälas till NTM-centralen. Kräftsjukdomar undersöks i Livsmedelsverkets laboratorium i Kuopio.

Bortskaffande av döda fiskar

Om stora mängder döda fiskar ska förintas bör man kontakta den lokala miljömyndigheten. Kadaver av vilda djur kan föras till en godkänd avstjälpningsplats eller föras till en insamling av blandavfall för vidarebefordran till avstjälpningsplats. I fall man misstänker en djursjukdom som bekämpas enligt lag tar veterinärtjänsten hand om kadavren. I övriga fall hamnar vanligtvis den som är utsatt för olägenheten att ta hand om destruktion av materialet. 

NTM-centralernas kontaktuppgifter (ely-keskus.fi)

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2023