Kräftundersökning

Undersökningen av kräftor är koncentrerad till Livsmedelsverkets verksamhetsenheten i Kuopio. Livsmedelsverket Kuopio är också referenslaboratorium för Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (WOAH) vid diagnostik av kräftpest.

Undersökningar av sjukdomar som förekommer hos vilda kräftor och av kräftdöd

Som prov levereras helst kräftor som har tydliga symptom och är i dåligt skick eller kräftor som härstammar från samma områden där kräftdöd har förekommit. Döda kräftor kan levereras som djupfrysta för undersökning, men om de blir skämda efter att de har dött försvåras sjukdomsdiagnosen. Mycket förskämda kräftor lämpar sig inte som prov.

Om man inte hittar några kräftor att ta prover av efter kräftdöd lönar det sig att i samarbete med fiskerinäringsmyndigheterna så snabbt som möjligt ordna en provsumpning för att få levande kräftor för provtagning.

Kräftorna förpackas i en fukttålig förpackning som gärna kylts ned med kylklampar och är utrustad med lufthål, och i vilken man för att bevara fuktigheten tillsätter fuktig mossa, gräs, löv eller liknande. Prover ska leverera till Livsmedelsverkets verksamhetsenheten i Kuopio. På paketet skriver man att försändelsen innehåller levande kräftor. 

I paketet ska man bifoga en remiss Vildfisk och kräftor eller ett följebrev där det förutom avsändarens kontaktinformation finns en utredning om sjukdomsfallet och den exakta provtagningsplatsen, helst en karta som visar platsen och förbindelser med andra vattendrag. Laboratoriet meddelas på förhand om försändelse av proven. Undersökningarna är avgiftsfria.

I fall av massdöd bland kräftor ska man också ta kontakt med den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen.

Undersökningar i samband med utplanteringar

Då man planerar en utplantering av flodkräftor är det viktigt att man först säkerställer att det inte i vattendraget finns en latent kräftpestsmitta. Detta kan undersökas genom provkräftning och långvarig provsumpning (minst tre månader). Även utplanteringspartierna måste kontrolleras för kräftpest. Undersökningen för kräftpest utförs med ett parti på 60 kräftor genom att visuellt kontrollera dem och med hjälp av ett molekylbiologiskt test på det kräftor som uppvisar defekta skal. Undersökning av vilda kräftor för att utesluta kräftpest inkluderar alltid osäkerhetsfaktorer, därför rekommenderas att man använder odlade, hälsokontrollerade kräftor för utplantering.

Leverans av prover måste avtalas i förväg. För undersökningar i samband med utplanteringar debiteras en avgift i enlighet med Livsmedelsverkets giltiga prislista.

Odlade kräftor

För odlade kräftor görs undersökningar för påvisande av sjukdomsorsak eller hälsokontroller. Leverans av prover måste avtalas i förväg. För undersökningarna debiteras en avgift i enlighet med Livsmedelsverkets giltiga prislista. Odlingsanläggningarna kan också ingå ett Avtal om fiskhälsoservice, varvid undersökningarna för sjukdomsorsaker ingår i årsavgiften.

Om dödligheten bland de odlade kräftorna öka markant måste detta meddelas till veterinärmyndigheterna i de fall man misstänker kräftpest eller white spot disease hos kräftdjur (WSD).

Sändningen av prover till Livsmedelsverket ändras den 1 september 2023. Läs mer.

Närmare information: Livsmedelsverket Kuopio, fiskveterinär, 044 720 1469 

Sidan har senast uppdaterats 4.9.2023