Skadeersättningar

Du kan ansöka om ersättning enligt viltskadelagen (105/2009) för skador som stora rovdjur har orsakat på renar, husdjur, odlingar och lösöre samt för skador som hjortdjur orsakat på husdjur och odlingar. Som stora rovdjur betraktas varg, brunbjörn, lodjur och järv. Som hjortdjur betraktas dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren.

Underrätta landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten om skadan genast då du upptäckt den. Landsbygdsnäringsmyndigheten ordnar med den terrängundersökning som behövs för att konstatera och värdera skadan och behandlar ersättningsansökan. Livsmedelsverket betalar ersättningarna till de ersättningssökande av anslag som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat.

Sidan har senast uppdaterats 28.12.2020