Hjortdjursskador på odling och djur

Du kan ansöka om ersättning för skador på odling och djur som orsakats av hjortdjur. Ersättning söks hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Med hjortdjur avses dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren. Ersättning för skogsskada som orsakats av hjortdjur söks hos Finlands skogscentral

  • Som skada på odling ersätts skada på åker, trädgård, plantskoleodling och bärgad skörd.
  • Som skada på djur ersätts skada på husdjur.

Ersättningsbelopp 

Ersättningen för hjortdjursskador på odling och djur betalas som ett stöd av mindre betydelse, alltså de minimis-stöd. Summan av de minimis-stöd inom jordbrukssektorn får inte vara större än 20 000 euro per företag under en period om tre beskattningsår. Dessutom får summan av alla de minimis-stöd inte överstiga 200 000 euro per företag under motsvarande tid. 

Viltskador, dvs. skador som orsakats av stora rovdjur och hjortdjur, ersätts, om det sammanlagda beloppet av ersättning för skadorna överstiger 170 euro per sökande och kalenderår. En förutsättning för att få ersättning är att den som lidit skada med alla rimliga och till buds stående medel har försökt förhindra att skadan uppkommer eller förvärras.

För skada på odling är det möjligt att betala i ersättning högst ett belopp som motsvarar värdet av den förlorade skörden och det gängse (verkliga) värdet av de skadade trädgårds- och plantskoleväxterna. Livsmedelsverket meddelar årligen en föreskrift om priser per enhet och normskördar för de trädgårds- och plantskoleväxter samt de odlingsväxter som varit föremål för skador. 

För skada på djur är det möjligt att betala i ersättning 

  • högst ett belopp som motsvarar det gängse (verkliga) värdet av det dödade eller på grund av skada avlivade husdjuret eller
  • för ett skadat husdjur kan i ersättning betalas högst ett belopp som motsvarar veterinärkostnaderna och förlusten av avkastningen, men högst ett belopp som motsvarar det gängse (verkliga) värdet av djuret. 

De gängse (verkliga) värden som ska tillämpas vid ersättning för skador på djur fastställs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 

Anmälan av skada och ansökan om ersättning 

Anmälan av skada: Anmäl genast en skada som orsakats av hjortdjur till landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten. I stället för att använda en blankett 148 kan du också anmäla skadan per telefon eller e-post. Det viktigaste är att landsbygdsnäringsmyndigheten får tillfälle att konstatera och värdera skadan så snabbt som möjligt. 

Värdering av skadan: Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet gör en terrängundersökning av skadan. Vid terrängundersökningen konstateras och värderas skadan, och ett värderingsinstrument över skadan upprättas. Den som ansöker om ersättning och en företrädare för jaktvårdsföreningen har rätt att närvara vid terrängundersökningen. 

Ansökan om ersättning: Ge in en skriftlig ansökan (blankett 148) om ersättning till landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun. Lämna in ansökan inom en månad från det att värderingen av skadan färdigställdes. 

Utbetalning av ersättning: Ersättningen betalas till de sökande en gång om året av anslag som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat. Om ersättning på basis av budgeten inte kan betalas till fullt belopp, minskas ersättningsbeloppet till varje sökande i samma proportion.

Sidan har senast uppdaterats 23.9.2021