Stöd av mindre betydelse dvs. de minimis -stöd

Med­lems­sta­ter­na ska in­for­me­ra kom­mis­sio­nen om de pla­ne­rar att be­ta­la stat­ligt stöd el­ler änd­ra på gäl­lan­de stöd­sys­tem. Om kom­mis­sio­nen kon­sta­te­rar att det av sta­ten el­ler av sta­tens me­del be­vil­ja­de stö­det inte läm­par sig för den ge­men­sam­ma mark­na­den, el­ler att ett så­dant stöd miss­bru­kas, mås­te stöd­sys­te­met av­skaf­fas el­ler änd­ras så att det bätt­re läm­par sig för den ge­men­sam­ma mark­na­den. Det finns vis­sa un­dan­tag till den­na an­mäl­nings­plikt.

Stöd av mind­re be­ty­del­se (de mi­ni­mis)

Det är möjligt att under en period av tre beskattningsår bevilja ett företag högst 20 000 euro i de minimis-stöd inom jordbrukssektorn. Som de mi­ni­mis -stöd har be­vil­jats bl.a. krisstöd, ersättningar för hjortdjursskador och trans­port­stöd för sock­er­be­ta.

Alla de mi­ni­mis -stöd, inkluderad också de mi­ni­mis -stö­den till fis­ke­ri­sek­torn och de s.k. all­män­na de mi­ni­mis -stö­den, kan inte sam­man­lagt över­sti­ga 300 000 euro per ett företag un­der tre be­skatt­nings­år.

Med ett enda företag avses alla företag som har minst ett av följande förhållanden till varandra:

  1. Ett företag innehar majoriteten av aktieägarnas eller delägarnas röster i ett annat företag.
  2. Ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan.
  3. Ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar.
  4. Ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag förfogar till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Vid företagskoncentrationer (= fusioner) och företagsförvärv ska allt de minimis-stöd som beviljats någotdera av de tidigare företagen beaktas för att fastställa om gränsen 20 000 euro överskrids. Om ett företag delas upp i två eller flera separata företag ska de minimis-stöd som beviljats före uppdelningen tilldelas det företag som gynnats av det, vilket i princip är det företag som tar över de verksamheter för vilka de minimis-stödet har använts.

Stöd­ta­ga­rens skyl­dig­het att upp­ge de mi­ni­mis -stöd

Om en pro­du­cent ti­di­ga­re un­der på­gå­en­de be­skatt­nings­år el­ler un­der de två fö­re­gå­en­de be­skatt­nings­åren har be­vil­jats de mi­ni­mis -stöd, ska han upp­ge det i sam­band med an­sö­kan om nytt de mi­ni­mis -stöd. Av be­slu­tet om be­vil­jan­de av stöd fram­går att stö­det har be­vil­jats på de mi­ni­mis -vill­kor. Un­der­lå­tel­se att upp­ge ti­di­ga­re de mi­ni­mis -stöd kan leda till att stö­det åter­krävs med rän­ta.

För­fatt­ning­ar som på­ver­kar be­vil­jan­det av de mi­ni­mis-stöd

All­mänt de mi­ni­mis-stöd (300 000 €/ 3 be­skatt­nings­år)

De mi­ni­mis-stöd för jord­bruks­pro­duk­tion (20 000 €/ 3 be­skatt­nings­år)

  • Kom­mis­sio­nens för­ord­ning (EU) 1408/2013 om tillämp­ning­en av ar­tik­lar­na 107 och 108 i för­dra­get om Eu­ro­pe­is­ka uni­o­nens funk­tions­sätt på stöd av mind­re be­ty­del­se inom jord­bruks­sek­torn, ändring (EU) 2019/316
Sidan har senast uppdaterats 28.12.2023